Erasmus Mundus Joint Master Degrees

Hvem kan søke?

Et partnerskap/konsortium må bestå av: 

  • minst tre høyere utdanningsinstitusjoner fra tre ulike land, der minst to er programland
  • minst to av partnerne hvorav minst en i et programland utsteder en felles mastergrad eller en dobbeltgrad til studenter som fullfører studieprogrammet
  • institusjoner i partnerland utenfor Erasmus+ programland kan delta i konsortiet, også som koordinator
  • ikke-akademiske institusjoner, f.eks. fra næringslivet kan delta i tillegg hvis deres ekspertise er relevant for programmet

Nærmere detaljer om krav til sammensetting av konsortiet og krav til mastergraden finnes i Erasmus+ Programme guide.

Når institusjoner deltar i samarbeid om fellesgrader, påtar de seg et ansvar for å gi studentene et tilbud som totalt sett er kvalitetssikret.

Dette innebærer at de har et felles ansvar for hele programmet, både for faglig innhold, valg av undervisnings- og vurderingsformer samt kvalitetssikring av studieprogrammet.

Hva kan du søke støtte til

Det grunnleggende konseptet med felles studieprogram på masternivå og fysisk mobilitet mellom studiestedene opprettholdes, men det blitt betydelige forenklinger og mer fleksibilitet. Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM) er flyttet fra KA1 til KA2, noe som signaliserer mer vekt på samarbeidspartnerskap, innovasjon og eksellense, og mindre på mobilitetskomponenten. Støtten økes til institusjoner og studenter (særlig studentene fra programland), og det er blitt mer attraktivt for institusjonene å rekruttere studenter uten stipend. Også reglene for forberedelse, studentopptak og geografisk balanse er gjort mer fleksible, og det introduseres en egen støtte for studenter med spesielle behov.

Det vil være mulig å opprettholde en «Erasmus Mundus-label» også etter prosjektperioden, og det er introdusert tiltak for å øke samarbeid og erfaringsutveksling mellom master-programmene. 

Konsortier kan få støtte til fire studentopptak og ett forberedende år, eventuelt fem studentopptak. I tillegg gis et antall stipendier til studenter. Programmet må utgjøre 60, 90 eller 120 ECTS og skal være et felles utviklet program, som fortrinnsvis dokumenteres via et felles vitnemål (Joint Degree) eller ved flere vitnemål fra samarbeidsinstitusjonene. I et felles utviklet program forventes det at institusjonene sammen blir enige om innhold og struktur, inkludert felles opptaks- og kvalitetssikringsprosedyrer.

Prosjekter som velges ut vil få støtte til drift med 750 euro pr. måned pr. student avgrenset til maks 100 studenter, og det vil gis studentstipend på 1400 euro pr. måned til 60 studenter, samt mulighet for ytterligere 24 fra utpekte regioner. I tillegg finnes det særskilte midler for studenter med spesielle behov. Maksimal støtte til et prosjekt vil være 1 800 000 euro.

En nyvinning er Erasmus Mundus Design Measures (EMDM) som tilbyr støtte til å utvikle et Erasmus Mundus-program. Målet er å styrke deltakelsen fra underrepresenterte E+-programland, institusjoner og fagområder. Dette er en selvstendig utlysning, der en institusjon kan søke en «lump sum» opp til 55 000 euro for å utvikle et felles studieprogram. EMDM har en fast varighet på 15 måneder.

 

Slik søker du

Erasmus Mundus er et sentralisert tiltak i Erasmus+. Det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen.

Søknad sendes til: The Education, Audio-visual and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel.

Mer informasjon, lenke til søknadsskjema og søknadsveiledning finnes på HK-DIR sine sider

Det kan søkes midler til prosjektetableringsstøtte (PES). Løpende søknadsfrist, men det oppfordres til å sende PES-søknad til HK-Dir så snart et planlagt Erasmus+ prosjekt tar form. 

Søknadsfrist Erasmus Mundus: 2024

 

 

Published 31. oktober 2016 - 18:04 - Updated 14. mars 2023 - 15:56