Erasmusstipend

 

Stipendsatser

Erasmusstipendet skal dekke noen av merkostnadene du har når du studerer eller er i praksis i utlandet, men finansierer ikke hele oppholdet. Hvor mye du får i stipend avhenger av hvor du reiser.

For studieåret 2022-2023 er satsene for studieopphold:

 • € 460 per måned i Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxenbourg og Sverige
 • € 410 per måned i de andre programlandene

For studieåret 2022-2023 er satsene for praksisopphold:

 • € 610 per måned i Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Storbritannia og Sverige
 • € 560 per måned i de andre programlandene

NMBU overfører stipendet i norske kroner til din norske bankkonto. Vi bruker en fast omregningskurs mellom euro og kroner. Kursen settes når vi mottar stipendmidlene fra EU-kommisjonen. Eventuelle transaksjonskostnader fra banken din, for eksempel ved utbetaling til utenlandsk bankkonto, må du dekke selv.

Du får stipend for den faktiske utvekslingsperioden:

 • Startdato: den første dagen du av akademiske hensyn må være tilstede ved vertsinstitusjonen, for eksempel første undervisningsdag, velkomstarrangement eller lignende. For prakisopphold gjelder den første dagen du må være tilstede for å starte arbeidet. 
 • Sluttdato: den siste dagen du av akademiske hensyn må være tilstede ved vertsinstitusjonen, for eksempel siste dagen i eksamensperioden. For prakisopphold gjelder den siste dagen du må være tilstede før du avslutter arbeidet.  

Vertsinstitusjonen eller praksisstedet må bekrefte start- og sluttdato (se under). Dersom du reiser til vertslandet tidligere enn nødvendig, for å delta på språkkurs eller lignende, vil du ikke få stipend for den perioden. Det gjelder også dersom du blir igjen i vertslandet etter at det akademiske oppholdet er over.

Studenter som trekker seg må betale tilbake hele Erasmus-stipendet, med mindre de har vært på utveksling i minimum 2 måneder, da må man bare betale tilbake stipendet for de månedene man ikke har vært på utveksling. Dersom du blir syk eller må avbryte Erasmus-oppholdet av andre gode grunner, kan du søke Studentenes Informasjonstorg (SIT) om fritak fra å betale tilbake hele eller deler av stipendet. Dette må dokumenteres med legeattest.

 

Hva må du gjøre for å få stipend?

 • Signere og levere Learning Agreement (OLA) Se mer info her
 • Levere stipendkontrakt (sendes på epost til deg når du har levert signert Learning Agreement)
 • Ta språktest før og etter oppholdet
 • Levere erfaringsrapport når du kommer hjem
 • Levere bekreftelse på start- og sluttdato fra vertsinstitusjonen eller praksisstedet (se under)
 • Besvare EU survey etter endt opphold (sendes automatisk til din nmbu-epost)
 • Levere karakterutskrift fra utvekslingsoppholdet

Samtlige dokumenter skal leveres til Erasmuskoordinator ved NMBU.

Bekreftelse på start- og sluttdato

Vertsinstitusjonen eller praksisstedet må bekrefte varigheten på oppholdet ditt ved å signere skjemaet "Confirmation of Erasmus+ Exchange Period" når utvekslingsoppholdet er over. Disse datoene legges til grunn for det endelige stipendbeløpet. 

 

Når utbetales stipendet?

Stipendet utbetales i to omganger:

For studieopphold:

 • Hoveddelen av stipendet betales ut i september/oktober for utveksling i høstsemesteret, og i februar/mars for utveksling i vårsemesteret. Dette forutsetter at du har levert inn signert Learning Agreement og stipendkontrakt.
 • Et restbeløp betales ut cirka fire uker etter at du har levert erfaringsrapport, confirmation of Erasmus exchange, karakterutskrift og tatt den andre språktesten når du kommer hjem.

For praksisopphold:

 • Hoveddelen av stipendet betales ut i begynnelsen av oppholdet dersom SIT har fått beskjed om praksisen i god tid før avreise.
 • Et restbeløp betales ut cirka fire uker etter at du har levert siste del av Learning Agreement for Traineeships og tatt den andre språktesten når du kommer hjem.

 

Tilleggsstipend

Studentene som mottar tilleggsstipend vil få et ekstra månedlig stipend på 250 euro ved siden av det vanlige Erasmus+ stipendet. Hver student kan videre bare få et tilleggsstipend, selv i tilfellene der de går inn under flere kategorier.

 

Følgende kategorier er vedtatt: 

 

 1. Studenter med barn: 

Alle studenter med barn, uavhengig av om barnet er med på mobiliteten eller ikke, kan få tilleggsstipend. Man kan likevel bare få ett tilleggsstipend, slik at man ikke får noe mer dersom man har flere barn. Studenten skal signere en erklæring ("declaration on honour") for å bekrefte at de tilhører kategorien.  

 

 1. Studenter med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer: 

Alle studenter som faller inn under FNs definisjon: "Students who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which, in interaction with various barriers, may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others" (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, UNCRPD) faller inn under denne kategorien. Denne definisjonen er bred, men viser til at funksjonsnedsettelsen og den kroniske sykdommen må være varig.  

Vi har videre vurdert det slik at studentene som kommer inn under denne kategorien kan levere en bekreftelse fra legen på at de faller inn under definisjonen over. Vi opplever at en ordning med bekreftelse fra lege balanserer hensynet til en noe enklere administrativ løsning, samt behovet for dokumentasjon. Vi vil også legge opp til at studenter som alt har levert dokumentasjon på funksjonsnedsettelse for å få tilrettelegging på studie ikke trenger å sende inn ny dokumentasjon for å motta tilleggsstipend.  

  

 1. Studenter med flyktningstatus:  

Alle studenter med flyktningstatus faller inn under denne kategorien. Studenten skal signere en erklæring ("declaration on honour") for å bekrefte at de tilhører kategorien. 

 

 

Published 20. April 2017 - 11:33 - Updated 7. juni 2022 - 14:28