Erasmus+ tiltak

  • Global Mobilitet Studenter og ansatte kan få støtte til studie- eller undervisningsopphold i partnerland utenfor EU gjennom Erasmus+. På samme måte kan studenter og ansatte fra partnerland utenfor EU få støtte til opphold ved norske institusjoner eller bedrifter. Ingen utlysning i 2021 
  • Samarbeidspartnerskap: Målet med samarbeidspartnerskap er å utveksle erfaringer, utvikle samarbeidsnettverk og øke kvalitet og relevans av ulike utdanningstilbud gjennom internasjonalisering. Erasmus+ samarbeidspartnerskap støtter tverrfaglig samarbeid i Europa som skal utvikle, utveksle og prøve ut nyskapende praksis, pedagogisk metode og/eller læringsaktiviteter. Samarbeidspartnerskap skal utvikle ny kunnskap som kan deles, overføres og spres til mange aktører på ulike nivå. Søknadfrist 20.mai 2021 innen kl 12.00.  
  • Innovasjonsallianser: I det nye Erasmusprogrammet (2021-2027) er tidligere kunnskapsallianser blitt til innovasjonsallianser. Dette er europeiske samarbeidsprosjekter innen høyere utdanning og fag- og yrkesopplæring. Målet med innovasjonsallianser er å utvikle nyskapende utdanningstilbud som fremmer innovasjon og entreprenørskap innen utdanning og arbeidsliv. Søknadsfrist 7. september 2021 kl 17.00 
  • Erasmus Mundus Joint Master Degrees: Høyere utdanningsinstitusjoner kan gå sammen i et konsortium og søke om støtte til å opprette og drive et felles studieprogram på masternivå. Støtten gis for fire eller fem studentopptak.Tanken er at samarbeid skal gi økt faglig kvalitet og at dette igjen vil øke tiltrekningskraften overfor studenter, særlig fra land utenfor Europa. Søknadsfrist 17. juni 2021 innen kl 17.00 
  • Lærerakademi: De europeiske lærerakademiene – eller Erasmus+ Teacher Academies – er et nytt sentraladministrert partnerskapsprogram, i regi av EU, som institusjoner/partnerskap kan søke om midler til varige samarbeid fra. Søknadsfrist 7.september 2021 
  • Jean Monnet: Tiltaket har som målsetning å fremme verdensledende fagmiljøer for utdanning og forskning innenfor Europastudier, samt å bidra til dialog mellom akademia og beslutningstakere, særlig med tanke på å forbedre forvaltningen av EU-politikken. Søknadsfrist: 2. juni 2021 innen kl 17. 

 Les mer om DIKU programmer, midler og frister rette mot internasjonalisering og styrking av kvalitet i utdanningstilbudet.

 

Published 10. desember 2015 - 11:03 - Updated 4. november 2021 - 9:41