Ansattutveksling

Hvem kan delta

Både undervisere/forskere og teknisk-administrativt ansatte ved NMBU kan søke om stipend til korte opplæringsopphold ved universiteter, bedrifter og organisasjoner i EU. Vitenskapelig ansatte som ønsker å undervise i utlandet kan søke om støtte til undervisningsmobilitet ved et Erasmus+ partneruniversitet. For å kunne søke må du ha et ansettelsesforhold ved NMBU (fast eller midlertidig). Du kan ikke søke om du har gått av med pensjon/eller er ansatt under pensjonistvilkår.

Ph.d.-kandidater kan reise på utveksling innenfor student- eller ansattkategorien. For å reise på opplæringsopphold må man imidlertid da være ansatt ved NMBU. Nytt fra 2021-utlysningen er at ph.d.-kandidater med studentstatus kan reise på korttidsmobilitet fra 5 til 30 dager. Det oppfordres til å legge til en virtuell komponent til den fysiske mobiliteten, men det er ikke et krav.

Opplæringsopphold      

 
 • Du kan få støtte til opplæringsopphold i et Erasmus+ programland.
 • Oppholdets varighet må være minimum to fulle arbeidsdager. Du kan få støtte til opptil to reisedager i tillegg.
 • Maksimal lengde er 60 dager. Opphold utover 14 dager må begrunnes spesielt, da det er et mål at midlene skal fordeles på flere. Den daglige stipendsatsen reduseres etter den 14.dagen.
 • Deltakelse på konferanser støttes ikke.
 • Dersom du reiser til en utdanningsinstitusjon må den ha et Erasmus Charter for Higher Education (ECHE).
 • Det er ikke et krav at NMBU har Erasmusavtale med institusjonen du reiser til.
 • Du kan ikke få Erasmus+ stipend til aktiviteter som mottar støtte fra andre EU-samarbeidsprogram/prosjekt

Eksempler på opplæringsopphold du kan få støtte til

 • Deltakelse på "staff training week", "international week", "partner days” og lignende
 • Jobbskygging: administrativt ansatte reiser til et universitet for å lære av kollegers erfaringer og beste praksis
 • Seminarer og workshops ved utdanningsinstitusjoner eller andre relevante organisasjoner
 • Opplæring i lab (for vitenskapelig ansatte og stipendiater)
 • Metodekurs og sommerkurs (for vitenskapelige ansatte og stipendiater)
 • Opphold i en bedrift for opplæring eller observasjon
 • Språkkurs

Her finner man en plattform for å søke etter og promotere muligheter for ansattmobilitet.

Undervisningsopphold      

Vitenskapelig ansatte ved NMBU kan reise på kortere undervisningsopphold til avtaleuniversiteter i Europa med støtte fra Erasmus+ for å gjesteforelese, holde kurs og veilede PhD-kandidater.

Krav for å kunne reise på undervisningsmobilitet med støtte fra Erasmus+:

 • Du må være vitenskapelig ansatt eller PhD-kandidat ved NMBU.
 • Ditt fagområde må ha en Erasmus-avtale med det europeiske universitetet du skal besøke.  Her finner du oversikt over NMBUs Erasmusavtaler.
 • Undervisningen må være en integrert del av undervisningsopplegget ved mottakerinstitusjonen.
 • Oppholdet må vare mellom 2 dager og 2 måneder. Normalt gis det støtte for inntil 14 dager. Lengre opphold må begrunnes spesielt. Det kan bevilges støtte for opptil to reisedager.
 • Du må undervise i minimum 8 timer per uke.
 • Innhold, omfang og datoer for oppholdet må være avklart med mottakerinstitusjonen på søknadstidspunktet.
 • Leder må godkjenne oppholdet og være innforstått med å dekke kostnadene som overstiger stipendbeløpet.

Finansiering

Beregningsgrunnlag av stipendet er enhetskostnader. Stipendet skal dekke utgifter til reiseutgifter og opphold. Det vil i mange tilfeller ikke dekke alle utgiftene i forbindelse med oppholdet, og fakultetet ditt må dekke utgifter ut over dette. Lederen din bekrefter at oppholdet er godkjent og at fakultetet ditt er villig til å dekke kostnader utover stipendstilskuddet.  Du legger selv ut for utgifter i forbindelse med oppholdet, og leverer reiseregning på vanlig måte til ditt fakultet i etterkant. Tilskuddet overføres direkte til fakultetet ditt etter oppholdet.

Du kan få mellom 87 og 112 EURO per dag for opphold, avhengig av destinasjon. I tillegg kan du få reisestøtte. 

Sats per destinasjonslandSats per dag
Danmark, Irland, Nederland, Sverige, UK€ 112                                
Belgia, Bulgaria, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Kypros, Liechtenstein, Luxembourg, Polen, Romania, Tsjekkia, Tyrkia, Ungarn, Østerrike€ 98
Latvia, Makedonia, Malta, Portugal, Slovakia, Spania, Tyskland€ 84
Estland, Kroatia, Litauen, Slovenia€ 70

Reisestøtte blir gitt basert på Europakommisjonens avstandskalkulator.

AvstandEngangs reisesum
Mellom 100 og 499 km€ 180
Mellom 500 og 1999 km€ 275
Mellom 2000 og 2999 km€ 360
Mellom 3000 og 3999 km€ 530
Mellom 4000 og 7999 km€ 820
8000 km eller lenger€ 1100

 

Stipendtilskuddet er ment å øke den internasjonale aktiviteten på enhetene gjennom å tilby økonomisk kompensasjon til fakultetene. Ved at enhetene får dekket noen av utgiftene ved utenlandsopphold gjennom erasmusmidler håper vi at flere får mulighet til å reise ut. Midlene til ansattmobilitet vil fordeles slik at flest mulig kan benytte seg av dem.

Søknadsfrist

Det er ingen fast søknadsfrist, men du må søke i god tid før avreise. Søknadene behandles fortløpende. Førstegangssøkere prioriteres dersom det er mange søkere.

Før oppholdet

 1. Ta kontakt med tonje.nore@nmbu.no  på SIT for å høre om det finnes midler tilgjengelig.
 2. Få bekreftelse fra mottakerinstitusjonen ved å:
  • kontakte en institusjon du ønsker å reise til for å høre om de vil ta i mot deg, eller
  • søke/melde deg på aktuelt arrangement/kurs
 3. Få bekreftelse fra leder:
 • Du må redegjøre for oppholdets innhold, lengde, formål og forventede resultater.
 • Legg ved signert Mobility Agreement.
 • Send dokumentasjonen til tonje.nore@nmbu.no
 • Dersom du får innvilget støtte, vil du få tilsendt en stipendkontrakt som må signeres og returneres innen avreise.

Etter oppholdet

 1. Confirmation of Erasmus Staff Mobility   må fylles ut og signeres ved vertsinstitusjonen.
 2. Lever reiseoppgjør/regning til ditt fakultet.
 3. Fakultetet behandler reiseregningen, og sender kontostreng til tonje.nore@nmbu.no , som overfører midlene til fakultetet.  SIT må ha kopi av godkjent reiseregning og signert Confirmation of Erasmus Staff Mobility før midlene kan overføres.
 4. Lever en elektronisk rapport (EU Survey). Du får tilsendt lenke.

 

Published 2. desember 2010 - 15:00 - Updated 27. januar 2022 - 14:09