Studentforsikring

Forsikringer

Studenter har ikke egen forsikringsordning gjennom NMBU fordi statlige utdanningsinstitusjoner ikke har lov til å tegne forsikringer på studentenes vegne. Staten er såkalt selvassurandør.

Dersom studenter ønsker å ha samme forsikringsdekning som arbeidstakere ved universitetet, må de tegne en egen reise- og personskadeforsikring. I noen tilfeller kan studenter fremdeles være dekket av foreldrenes forsikringer.

Forsikring etter folketrygdloven

Studenter har i utgangspunktet yrkesskadedekning etter folketrygdloven, jf. § 13-10. Dette innebærer at studenter har de samme rettigheter som arbeidstakere i forhold til yrkesskadedekning, dersom lovens vilkår er oppfylt.

Yrkesskade defineres som personskade, sykdom eller dødsfall som skyldes en arbeidsulykke, jf. folketrygdloven § 13-3. Skaden må være forårsaket av en plutselig, uventet og uforutsett hendelse.

For at en skade skal kunne dekkes, må skaden ha oppstått mens studenten var:

  • i en undervisningssituasjon,
  • på undervisningsstedet,
  • i undervisningstiden.

Undervisningsstedet er det stedet der undervisningen faktisk blir utført. Lesesalsarbeid likestilles med undervisning.

Dekningen etter folketrygdloven omfatter også ekskursjoner, feltarbeid mv. utenfor universitetets område, forutsatt at virksomheten foregår i regi av universitetet. Dekningen omfatter også skader som oppstår ved ulykke som inntreffer når studenten reiser mellom undervisningssted og praksissted i forbindelse med praksisavvikling. Dette gjelder også arbeid med gradsoppgaver i samarbeid med eksterne aktører (bedrift eller ekstern virksomhet).

NAV avgjør om en skade godkjennes i forhold til folketrygdloven. Studenten må selv søke NAV om ytelser. 

Dersom man har bodd i utlandet i en lengre periode vil man slutte å være medlem av Folketrygden. 

Studenter i praksis

Yrkesskadeforsikringsloven gjelder i utgangspunktet ikke for studenter. Dersom studenter er i praksis kan det likevel på visse vilkår utbetales ytelser etter yrkesskadeforsikringsloven i tillegg til ytelsene etter folketrygdloven.

Når studenter er i praksis vil de kunne regnes som arbeidstakere etter yrkesskadeforsikringsloven §2 dersom de "gjør arbeid eller utfører verv i arbeidsgiverens tjeneste". Dette forutsetter at tre vilkår er oppfylt:

  • studenten må ha utført et arbeid
  • for en arbeidsgiver
  • i arbeidstiden

Det stilles ikke krav om at studenter som er i praksis må ha utført et arbeid av samme kvalitet som en fast arbeidstaker på samme arbeidssted. Dersom vilkårene er oppfylt kan dette føre til at studenter får en større forsikringsutbetaling enn de ville ha fått etter folketrygdloven.

Studenter som studerer eller er på feltarbeid i utlandet

Studenter som studerer eller som reiser på feltarbeid i utlandet skal ha reiseforsikring. Studentene bør derfor undersøke om de har forsikring som vil dekke eventuell skade, tap og hjemreise ved sykdom under utenlandsoppholdet.

Les mer om forsikring, visum, oppholdstillatelser og vaksiner

Forsikring for utenlandske studenter

Utenlandske studenter omfattes ikke automatisk av Folketrygdens ytelser, siden man må oppholde seg en viss tid i Norge før man blir medlem av Folketrygden. Utenlandske studenter må henvende seg til det lokale NAV-kontoret for mer informasjon.

Les mer om regelverket for utenlandske studenter i Norge.

Published 8. juni 2016 - 11:15 - Updated 12. september 2022 - 9:04