Meny
NMBU-student
instruks for mal eksamensoppg.

Instruks til mal for eksamensoppgaver

instruks for mal eksamensoppg.

Det må vises særlig varsomhet når det gjelder sikkerheten ved utarbeiding, utskrift, kopiering og oppbevaring av eksamensoppgaver.

  • Fysisk sikring av PC ved fravær – lokal PC er ikke sikker
  • Ikke la eksamensoppgaver ligge ubevoktet på skriver og ikke forlat skriver under kopiering
  • Vær oppmerksom på at noen skrivere og kopimaskiner har minne

Eksamensoppgavene skrives og kopieres ved instituttene. Oppmeldingslistene fra Felles Studentsystem (Arbeidsliste 1 – eksamensmelding) inneholder informasjon om hvor mange studenter som skal ta emnet. Studieveileder ved instituttene gir deg disse listene.
Ta 5 ekstra kopier.
Emnekode, eksamensdato, antall kopier og hjelpemiddelkode påføres konvolutten.
Oppgavene skal leveres Studieavdelingen minst 3 arbeidsdager før eksamen.

Oppmeldingslistene fra Felles Studentsystem (Arbeidsliste 1 – eksamensmelding) inneholder informasjon om hvor mange studenter som ønsker eksamensoppgavene skrevet på bokmål og nynorsk. Dersom minst én student ønsker eksamensoppgaven på nynorsk, skal oppgaven skrives både på bokmål og nynorsk. Hvis det er plass, skrives begge målformene på samme side. Er det flere sider kopieres disse og stiftes sammen, ev. tosidig kopiering. Består eksamensoppgaven av flere sider skal antall sider påføres oppgaven og alle sider nummereres.

Eksamensoppgavene skal være påført emnekode, emnenavn, eksamensdato, eksamensvarighet (antall timer) og faglærers navn og interne telefonnummer, ev. mobilnummer.

Består eksamensoppgaven av deloppgaver, skal det opplyses om hvor mye hver av disse teller.

Bruk av hjelpemidler skal være i samsvar med Studiehåndbokas nettversjon og skal oppgis øverst på side 1 i eksamensoppgaven:

Utfyllende bestemmelser til kapittel 37 i NMBUs studieforskrift:

Ad. 37-1
Alle medbrakte hjelpemidler skal enkeltvis kontrolleres av eksamensinspektørene

Ad. 37-2
Tillatte hjelpemidler skal være i samsvar med følgende koder:

A1: ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
A2: ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
B2: utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
C3: alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler.

Ad. 37-3
All bruk av mobiltelefon eller elektroniske hjelpemidler som inneholder kommunikasjonsutstyr, i eller utenfor eksamenslokalet, betraktes som fusk.

Med alle typer kalkulatorer menes en lommekalkulator som ikke er knyttet til internett, strømnettet eller skriver, ikke kommuniserer med andre enheter, ikke støyer og som bare består av en enkelt gjenstand.

Enkel kalkulator for utdeling disponeres av Studieavdelingen. Hvis det skal deles ut spesielle hjelpemidler (tabeller, steinprøver etc.), må det opplyses øverst på eksamensoppgavens første side, og det må gis melding om dette til Studieavdelingen sammen med innlevering av eksamensoppgavene.

Eksamensoppgavene skal være underskrevet med signatur av lærer(e) og, om mulig, av sensor.

Det er nødvendig at ansvarlig lærer er tilgjengelig på telefon, ev. mobiltelefon, på eksamensdagen (inkl. lunsj) – av hensyn til eventuelle uklarheter og spørsmål fra studentene. Noen lærere tar en runde på eksamenssalene under eksamen, men dette er en frivillig ordning. Vær oppmerksom på at alle studenter som tar eksamen har rett til samme informasjon som eventuelt måtte gis til enkeltstudenter ved spørsmål fra salen. Hvis man av en eller annen grunn ikke kan være til stede eksamensdagen, sørg for stedfortreder og gi beskjed til studieavdelingen om stedfortreder.

Alle ved instituttene som arbeider med eksamensoppgaver har taushetsplikt.

Studieavdelingen har utarbeidet mal for eksamensoppgaver på bokmål, nynorsk og engelsk (tilgjengelig på nettsiden skjema og maler for institutt og ansatte)

Published 6. oktober 2015 - 13:34 - Updated 13. oktober 2015 - 9:34