Retningslinjer - gjennomføring av langsgående prøver i undervisningsperiodene

Mappevurdering er en vurdering av arbeider som er utført av studenten. Et slikt delementer i en mappevurdering kan være en skriftlig prøve i undervisningsperioden. Emneansvarlig fakultet har ansvaret for å organisere skriftlig(e) prøve(ne).

Digital delprøve

NB! ved arrangering av digital delprøv, hjemme eller på campus, vennligst kontakt eksamen@nmbu.no for gjennomføring, uavhengig av antall studenter. 

Skriftlig prøve i undervinsingsperioden

Ved gjennomføring av skriftlig prøve i undervisningsperioden må emneansvarlig sørge for:

1. Reservere/bestille rom og eksamensvakter

  • Når det er færre enn 20 studenter som skal ta en delprøve er det fakultetets oppgave å skaffe rom og vakt(er) til prøven. Bygningens vaktmester må kontaktes slik at prøverommet klargjøres og eksamenspapir og kalkulator tilgjengliggjøres ved behov for dette. Studieavdelingen ved timeplan@nmbu.no kan kontakes ved behov for ekstra rom.
  • Dersom 20 studenter eller flere skal ta delprøven kan studieavdelingen være behjelpelig med å skaffe rom og eksamensvakter. I slike tilfeller må studieavdelingen ved eksamen@nmbu.no kontaktes snarest mulig og senest 1 måned før datoen for prøven. Ta gjerne kontakt i begynnelsen av semesteret.

Digital delprøve

NB! ved arrangering av digital delprøv vennligst kontakt eksamen@nmbu.no for gjennomføring uavhengig av antall studenter. 

2. Informasjon til studentene

Studentene må få beskjed om når og hvor prøven skal avholdes. Det skal varsles om delprøve i Canvas minst 14 dager før prøven finner sted.

3. Tilrettelegging for studenter med spesielle behov

For å få oversikt over om det er studenter oppmeldt i emnet som har behov for tilrettelegging kan fakultetets FS-ansvarlig eller studieavdelingen ved eksamen@nmbu.no kontaktes. Hvilken tilretteleggingsordning som er innvilget etter søknad (dokumentasjon foreligger hos studieavdelingen) fremkommer av FS rapporten 530.002.

Studenter med behov for tilrettelegging ved en delprøve er selv ansvarlig for å melde inn behovet for tilrettelegging til emneansvarlig eller studieveileder ved fakultet så snart de har fått vite tidspunkt for prøven(e).

Som hovedregel er det kun forlenget tid som innvilges ved delprøver, vennligst kontakt studieavdelingen dersom studenten har behov for annen tilrettelegging.

Forlenget tid ved skriftlig eksamen og prøver
Ved skriftlig eksamen gis følgende forlengelse:
- for eksamen som varer inntil 1,5 time gis 15 minutter ekstra tid
- for eksamen som varer mer enn 1,5 time og inntil 2 timer gis 20 minutter ekstra tid
- for eksamen som varer mer enn 2 time og inntil 4 timer gis 30 minutter ekstra tid
- for eksamen som varer mer enn 4 timer gis 1 time ekstra tid.

4. Eksamensoppgavene og hjelpemiddelkode

Oppgavene kopieres opp i et tilstrekkelig antall og leveres til eksamensvaktene, hvis det benyttes vakter, senest 15 minutter før prøven starter.

NB! Hvis hjelpemidler tillates brukt under prøven, skal dette fremgå på oppgaven og være i samsvar med hjelpemiddelkoden angitt i emnebeskrivelsen på nett.

5. Behov for kalkulatorer 

Benyttes saler som også brukes som ordinære eksamensrom er det kalkulatorer i eksamensskapet. Vaktmester og eksamensvakter har nøkkel til skapet. Dersom det benyttes rom utenom de ordinære eksamensrommene kan vaktemster i bygget være behjelpelig med å skaffe til veie kalkulatorer. Husk å kontakte vaktemester i god tid (minimum en uke) før prøven.

B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
eller
B2: utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler

6. Kvitteringslister

Som en kvalitetssikkring av hvorvidt den enkelte student har avlagt den langsgåendeprøven anbefalles det å bruke en kvitteringsliste for oppmøte (skrives ut av FS-ansvarlig ved instituttet). Kvitteringslisten må leveres eksamensvaktene, hvis det benyttes vakter, sammen med oppgavene. Hvis det benyttes eksamensvakter må de få beskjed om at studentene skal kvittere for oppmøtet. Kontakt studieavdelingen for spørsmål.

7. Innsamling av besvarelsene

Hvis det beynttes eksamensvakter må de informeres om at besvarelsene vil bli hentet når prøvetiden er ute.

 

 

Published 24. juni 2015 - 14:43 - Updated 24. november 2020 - 14:21