Meny
NMBU-student
Retningslinjer - gjennomføring av langsgående prøver utenom ordinær eksamensperiode NMBU

Retningslinjer - gjennomføring av langsgående prøver utenom ordinær eksamensperiode NMBU

Retningslinjer - gjennomføring av langsgående prøver utenom ordinær eksamensperiode NMBU

Emneansvarlig må ta ansvar for at:

1. Rom og eksamensinspektører reserveres/bestilles. Når det er færre enn 20 studenter som skal opp til en delprøve er det instituttets oppgave å skaffe rom og eksamensinspektør(er) til delprøven. Bygningens vaktmester må kontaktes slik at prøverommet klargjøres og eksamenspapir leveres til eksamensinspektørene.

Dersom 20 studenter eller flere skal opp til en delprøve kan studieavdelingen være behjelpelig med å skaffe til veie rom og eksamensinspektører. I slike tilfeller må studieavdelingen kontaktes snarest mulig og senest 1 måned før datoen for prøven.

2. Studentene gis beskjed om når og hvor prøven skal avholdes (varsel om delprøve skal være å finne på emnets rom i Fronter minst 14 dager før delprøven finner sted).

3. Det innhentes opplysninger fra instituttets FS-ansvarlige om det er studenter oppmeldt i emnet som har krav på tilrettelegging ved eksamen (utvidet tid, PC, andre tilretteleggingsordninger). Hvilken tilretteleggingsordning som er innvilget etter søknad (dokumentasjon foreligger hos studieavdelingen) fremkommer av rapporten FS530.002 (skriv inn ”192,1”, og filtrer på emnekode). Dersom det i feltet ”Type tilpasning” står ”T”, betyr dette tilpasningstid. Tilpasningstidens lengde fremkommer av Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelie universitetet med utfyllende bestemmelser.

4. Oppgaven(e), kopieres opp i et tilstrekkelig antall, leveres til eksamensinspektørene senest 15 minutter før prøven starter. (NB! Hvis hjelpemidler tillates brukt under prøven, skal dette fremgå på oppgaven og være i samsvar med hjelpemiddelkoden angitt under emnebeskrivelsen i studiehåndboka).

5. Utlån av kalkulatorer skjer kun når det benyttes rom utenom de ordinære eksamensrommene – her er det kalkulatorer i skapene. Er det behov for å låne kalkulatorer må bygningens vaktmester kontaktes.

NB! Hjelpemiddelkoden skal være i henhold til det som er oppgitt i emnebeskrivelsen og være gjeldende for alle delprøver i et emne.
B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
eller
B2: utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler

6. Kvitteringslister for oppmøte, utpassering og innlevering (skrives ut av FS-ansvarlig ved instituttet), leveres eksamensinspektørene sammen med oppgaven(e).

7. Eksamensinspektørene får beskjed om at studentene skal kvittere for oppmøtet.

8. Eksamensinspektørene informeres om at besvarelsene vil bli hentet når prøvetiden er ute.

9. Bygningens vaktmester må få beskjed om at rommet skal ”ryddes” etter at prøven er avsluttet.

Published 24. juni 2015 - 14:43 - Updated 24. juni 2015 - 14:44