Meny
NMBU-student
Instruks for sensorer ved NMBU
+Meny

Instruks for sensorer ved NMBU

Instruks for sensorer ved NMBU

Reglene som gjelder for sensorer ved NMBU reguleres av forskrift om studier ved NMBU og særlig av forskriftens kapittel 41

1. Denne instruksen gjelder intern og ekstern sensor der ikke annet er presisert. Instruksen gjelder ved sensurering av eksamen eller prøve og ved sensurering etter klage på karakter.

Ekstern sensor skal være tilsatt i vitenskapelig stilling ved universitet, høgskole eller annen forskningsinstitusjon, eller på annen måte ha dokumentert vitenskapelig kompetanse innen vedkommende fagområde.

Ekstern sensor kan ikke være tilsatt ved NMBU eller hatt undervisningsoppgaver ved NMBU av vesentlig omfang i samme semester eller studieår som eksamenen finner sted. Det skal skrives kontrakt mellom ekstern sensor og eksamensansvarlig enhet.

2. Sensor skal før sensureringen være kjent med Forskrift om studier ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBUs karakterskala, samt denne instruksen.

3. I henhold til Forskrift om studier ved NMBU kappittel 41 skal i følgende tilfeller minst en av sensorene være ekstern:

  • ved bedømmelse av bachelor- og masteroppgave
  • ved muntlig eksamen eller prøve som ikke lar seg etterprøve
  •  ved ny sensurering som følge av klage over formelle feil ved eksamen jf. UH-loven § 5-2 andre ledd.
  • ved klage over karakterfastsettelse jf. UH-loven § 5-3 fjerde ledd
  • ved sensur av spesialpensum.

For veterinær- og dyrepleierveterinærutdanningene gjelder at alle eksamener/sluttvurderinger i et emne som
skal inngå på vitnemål eller karakterutskrift skal være sensurert av minst to sensorer. For minimum 1/3 av eksamenene skal en av de to sensorene være ekstern.

4. Det skal være ekstern evaluering av vurderingsordningene og/eller de deler som inngår i karakterfastsettingen, det vil si:

  • ekstern vurdering av selve opplegget for vurdering i et emne eller
  • ekstern sensor skal sammen med intern sensor delta ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen.

Med bakgrunn i retningslinjene i denne paragrafen, fastsetter eksamensansvarlig enhet (fakultet) selv for hvert enkelt emne hvordan ekstern deltakelse i vurderingen skal gjennomføres.

5. Særskilte forhold:

  • Ved avsluttende muntlig prøve for en studentgruppe skal sensorene foreta en individuell vurdering av studentene.
  • Ved muntlig diskusjon av en gradsoppgave utført av en studentgruppe kan sensorene foreta en individuell evaluering av studentene.

6. Karakter skal fastsettes på grunnlag av en helhetlig vurdering av eksamensbesvarelsen. Hvis to sensorer ikke blir enige om karakterfastsettelsen skal sensureringen suppleres med en tredje sensor. Denne sensoren skal være ekstern. Den nye sensoren skal ikke være kjent med de første sensorenes sin vurdering og eventuelle begrunnelse før sensorgruppen i fellesskap fastsetter den endelige karakteren. 

7. Intern sensor har ansvaret for at eksamensbesvarelsene blir sensurert og at signerte vurderingsprotokoller blir levert studieavdelingen innen 3 uker etter eksamensdato, dersom ikke universitetsstyret har vedtatt annen sensurfrist.

Utfylt sensurskjema skal følge alle vurderingsprotokoller unntatt ved sensurering av gradsoppgaver.

Dersom to sensorer har deltatt i sensureringen av alle eksamensbesvarelsene i et emne, skal begge sensorenes underskrift være påført vurderingsprotokollen for emnet før vurderingsprotokollen leveres studieavdelingen. Dersom den ene sensoren kun har deltatt i sensureringen av eksamensbesvarelser fra et tilfeldig utvalg, er det tilstrekkelig at denne sensoren skriver under på sensurskjemaet, som skal angi hva ekstern sensor har deltatt i.

Alle karakterer i vurderingsprotokollen skal skrives fullt ut, dvs. det er ikke tillatt med gjentakelsestegn i vurderingsprotokollen.

8. Ved bytte av sensor som følge av uforutsett forfall, regnes sensurfristen fra det tidspunkt besvarelsen er oversendt den/de ny(e) sensoren(ene). Studieavdelingen må informeres om oversendelsesdatoen.

9. Kandidater som ber om begrunnelse for sensurvedtaket etter eksamen, har krav på dette.

10. Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må krav om begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt jf. § 5-3 i Universitets- og høgskoleloven. Ved annen bedømmelse må krav om begrunnelse, dersom studenten får meddelt karakteren elektronisk og kan fremsette krav om begrunnelse på sammen måte, fremsettes innen én uke fra karakteren ble kunngjort.

Dersom ekstern sensor har deltatt i karakterfastsettelsen, avtaler intern sensor med ekstern sensor hvem som skal begrunne sensurvedtaket. Ved eksamener der det ikke er ekstern sensor ved fastsettelsen av endelig karakter, tillegges denne oppgaven intern(e) sensor(er).

Begrunnelsen gis muntlig eller skriftlig etter sensors valg og skal normalt gis innen to uker etter at kandidaten har bedt om dette jf. § 5-3 i Universitets- og høgskoleloven.

 

Published 24. juni 2015 - 14:34 - Updated 14. February 2017 - 12:34