Tilfredse NMBU-studenter blir faglig utfordret

Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse fra NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - som blir sendt ut til over 60 000 studenter hver høst. Undersøkelsen spør om studentenes oppfatninger om kvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter.

– Formålet med Studiebarometeret er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i høyere utdanning og gi nyttig informasjon om studiekvalitet, opplyser Nokut på studiebarometeret.no. Årets resultater ble offentliggjort 29. januar.

Hovedtrekkene i resultatene for NMBU er svært positive. Sammenlignet med resultatene fra 2018 går vi frem på mange viktige områder, og har ikke tilbakegang på noen.

 Kvalitetssatsning gir resultater

Blant de beste resultatene finner vi at våre studenter går på de studieprogrammet de helst vi gå på (4,6 av 5 mulige) at studieprogrammene er faglig utfordrende (4,4) og at alt i alt er tilfreds med sitt studieprogram (4,3).
– Årets resultat er oppløftende lesning for kvaliteten på utdanningen vi tilbyr. NMBU har jobbet målrettet med vår læringsfilosofi og våre undervisningsmetoder i alle ledd av organisasjonen over lang tid, og det er veldig positivt å se at dette fortsetter å gi gode resultater, sier prorektor for utdanning Solve Sæbø.

NMBU står seg særlig godt når vi sammenligner oss med de andre universitetene i Norge. Et av disse områdene er faglig tilhørighet, som er viktig for studentenes trivsel og gjennomføringsgrad. På spørsmålet om det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet svarer NMBU-studentene hele 4,1, noe som er høyest blant de norske universitetene. Det er vi også på oppsummeringen av alle spørsmålene om faglig og sosialt miljø. Der er scoren 4,0.

Også studentene gleder seg over resultatene.
– Det er gledelig at vi får positive resultater som viser at studentene blir inspirert opplever at studiet de går på er rett og at studiet er faglig utfordrende. Studiebarometeret er et viktig verktøy som oss god informasjon om hva vi nå må forbedre, leder i Studenttinget ved NMBU, Tord Hauge. Han peker blant annet på at undersøkelsen viser at under halvparten svarer «Ja» på om de har fått informasjon fra NMBU om varslingssystemet for trakassering, og at dette er et område som må følges opp.

 Vil ha mer kontakt med arbeidslivet

Tallmaterialet i Studiebarometeret er omfattende. Det gir ikke bare et oversiktsbilde for hele universitetet, men konkrete tall for hvert fakultet og hvert enkelt studieprogram. Innimellom strømmen av de positive tallene ligger det også signaler til hva NMBU kan gjøre bedre i fremtiden, og universitetet vil bruke resultatene fra Studiebarometeret til å skape et enda bedre læringsmiljø i fremtiden.

Et av de nasjonale hovedfunnene i Studiebarometeret er at trenden med at mange studenter opplever lite kontakt med arbeidslivet i løpet av utdanningen fortsetter. Dette finner vi også i resultatene for NMBU, der mange av studentene peker på at de ikke får informasjon om hvordan kompetansen deres kan brukes i arbeidslivet (3,4/5) og at det er få muligheter til å jobbe med prosjekter og oppgaver i samarbeid med arbeidslivet (2,9/5).
– Dette er et viktig funn med årets Studiebarometer. NMBU er opptatt av å ha et godt samarbeid med verden rundt oss, både med offentlig og privat sektor, slik at vår forskning og utdanning kommer hele samfunnet til gode. Vi vil bruke denne undersøkelsen til å gå i dialog med studentene og næringslivet om hvordan vi styrke dette området i vår utdanning, sier prorektor Solve Sæbø.

 Dette er også studentene opptatt av.
– Årets resultater viser tydelig at vi må forbedre arbeidet vårt for å sikre at studieprogrammet vårt er godt tilknyttet arbeidslivet. Studentene må få innsikt i kompetansebehovet i arbeidslivet og ha større mulighet til å velge emner ut ifra det. Historisk har vi hatt et godt samarbeid med arbeidslivet og vært et universitet med god kontakt med næringa, det må vi ikke miste, sier leder i Studenttinget ved NMBU, Tord Hauge, og foreslår konkrete tiltak for hvordan NMBU kan legge bedre til rette for samspill mellom studentene og arbeidslivet:

– NMBU må bli flinkere på å dele beste praksis når det gjelder å gi studenter muligheter for å jobbe med prosjekter/oppgaver i samarbeid med arbeidslivet. Det som må skje er at NMBU må få en oversikt over hvordan hvert studieprogram nå er lagt opp for samspill mellom studentene og arbeidslivet, deretter legge fram tiltak som skal forbedre dette på programnivå. Dette må bli et av temaene Universitetsstyret diskutere under behandlingen av kvalitetsmeldingen i mars, sier Hauge.

Veiledning må tas på alvor

En annen nasjonal trend i studiebarometrene i de senere årene er at norske studenter er misfornøyd med veiledning og oppfølging. Dette er den kategorien der norske studenter er desidert minst fornøyd i år, med score for noen institusjoner på under 1 på noen spørsmål.

NSO-leder Marte Øien sier til Khrono at det nå er på tide at utdanningsinstitusjonene tar studentenes tilbakemeldinger på dette feltet på alvor.

Det er Solve Sæbø enig i.
– I februar starter vi opp med kurs i veiledning i forbindelse med den nye meritteringsordningen og de nye forskriftene og kravene til pedagogisk kompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis og professorstillinger. Jeg forventer at dette vil ha en positiv effekt på studentenes tilbakemeldinger på kvaliteten av veiledning og oppfølging, sier Sæbø.

Published 30. januar 2020 - 8:12 - Updated 30. januar 2020 - 9:23