Viktig melding til deg som er oppmeldt/skal melde deg opp i gradsoppgaven

Dersom du har meldt deg opp til gradsoppgave med oppmeldingsfrist 1. februar, men ønsker å melde deg av, må dette gjøres senest 1. februar, gjelder både 30 og 60 poengs oppgave.Tilsvarende gjelder for oppgaver med oppmeldingsfrist 15. september, ved ønske om å melde seg av denne oppgaven må dette skje senest 15. september.

Viktig melding til deg som er oppmeldt/skal melde deg opp i gradsoppgaven

Oppmeldingen skal skje det semesteret gradsoppgavearbeidet starter i henhold til din utdanningsplan.

Studieavdelingen vil også gjøre oppmerksom på følgende punkter i regelverket:

Utsatt innlevering grunnet sykdom o.a. Ved sykdom og andre gyldige grunner kan det etter søknad innvilges utsatt innlevering av gradsoppgaven. Gyldige grunner for utsettelse (i tillegg til sykdom) kan være undervisningsoppgaver ved NMBU, enkelte studenttillitsverv, omsorgsarbeid og uforskyldte problemer med oppgaven. Det kreves skriftlig dokumentasjon (eksempelvis sykemelding) eller annen skriftlig redegjørelse, tidsangivelse for behovet for utsettelse, samt ny framdriftsplan for fullføring. Utsatt innleveringsfrist godkjennes i henhold til angitt dokumentasjon og innenfor tilsvarende tidsrom. Søknaden sendes til det instituttet hvor kontrakten om gradsoppgavearbeidet er inngått. Ved sykdom må denne sendes/innleveres sammen med sykemelding og senest fem dager etter at sykdommen oppsto. 
Det kan gis inntil tre måneders utsettelse. Helt unntaksvis kan det gis ytterligere utsettelse. Studenten må i slike situasjoner utarbeide en skriftlig søknad med dokumentasjon og redegjørelse for behovet for utsettelsen, samt ny framdriftsplan for fullføring. Ny oppmelding kan kun skje én gang, og det vil ikke gis utsettelse utover innleveringsfristen. Studenten har i slike tilfeller ikke rett til ytterligere veiledning.

Ikke levert innen fristen Hvis gradsoppgaven ikke leveres innen fristens utløp gis det ikke anledning til å levere oppgaven inn på nytt i revidert eller supplert form. I slike tilfeller mister studenten studieretten. Hvis studenten velger å søke om nytt opptak, må helt ny oppgave utarbeides.

Stryk på oppgaven En gradsoppgave som er bedømt med karakteren F (stryk) kan, hvis ekstern og intern sensor er enige om det, omarbeides av studenten og legges fram til ny sensurering tidligst tre måneder etter sensurdato.

Det må i slike tilfeller utarbeides ny kontrakt og en revidert framdriftsplan. Studenten må, hvis ny dato for innlevering faller i et nytt semester, melde seg opp på nytt og betale semesteravgift. Studenten har i slike tilfeller ikke rett til ytterligere veiledning.

Ved stryk (karakteren F) på en omarbeidet oppgave mister studenten studieretten. Hvis studenten velger å søke om nytt opptak, må helt ny oppgave utarbeides.

Gjentak av bestått gradsoppgave tillates ikke. 

Hele regelverket for gradsoppgaver er å finne i kapittel 46 i forskrift of studier ved NMBU. Studieavdelingen oppfordrer deg til å sette deg inn i regelverket.

Published 8. september 2015 - 11:08 - Updated 8. november 2017 - 11:00