Skriveveiledning

Skriveveiledning er et tilbud studenter kan benytte i prosessen med å utvikle akademiske skriveferdigheter. Initiativet er inspirert av den amerikanske metoden peer-to-peer feedback, hvor studenter gir tilbakemeldinger på hverandres arbeider. Skriveveiledningen som tilbys her ved NMBU består av studenter som har høy akademisk skrivekompetanse. Skriveveilederne gir både muntlige og skriftlige tilbakemeldinger på utkastene til medstudenters semesteroppgaver før de leveres inn.

Hvorfor benytte skriveveiledere?
Tilbakemeldingene studentene får på sine skriftlige arbeider er oftest i form av en enkeltstående karakter og gir lite informasjon om akkurat hva studenten har gjort bra eller dårlig, og om de formelle krav som stilles til en akademisk oppgave oppfylles.

Å gi studentene tilbakemeldinger underveis i skriveprosessen og på et tidlig stadie i studiet kan bidra til at studenten utvikler bedre akademiske skriveferdigheter og samtidig blir tryggere og mer bevisst på egen skrivekompetanse.

Skrivesenteret ved NMBU er inspirert av The Writing Fellowship ved Universitetet i Wisconsin, og deler deres tro på at:

Intervju med en skriveveileder
Jenna Mertz er skriveveileder og utvekslingsstudent gjennom Fulbrightprogrammet. Se og hør henne fortelle om skriveveledning (The writing fellows):

Tidsklemma
De fleste undervisere erkjenner nok at det, i en ideel verden, hadde vært til studentenes beste om de hadde mottatt mer utdypende tilbakemeldinger, og oftere. Realiteten er likevel den at underviserne ikke har kapasitet til å gi studentene dette. NMBU ønsker likevel å gi studentene et slikt tilbud, og Skrivesenteret ble opprettet for at de studentene som ønsker det kan få den skriveveiledningen de trenger.

Hvordan fungerer skriveveiledningen?
Skriveveiledning er ment som en støtte for studentene i arbeidet med skriftlige oppgaver, og baserer seg på at studentene selv tar initiativ for veiledning. Skriveveiledningsprosessen er fleksibel, og kan tilpasses hver enkelt student sine behov. En typisk veiledningsprosess vil starte med et felles intensivt kurs med 5-10 studenter, som deretter får utdelt hver sin veileder å jobbe videre med. Det jobbes vanligvis med to oppgaver i løpet av ett semester.

Når studenten har levert sitt førsteutkast, vil skriveveileder bruke omtrent en uke til å evaluere elementer som struktur, tydelighet, organisering og "rød tråd", før tilbakemelding gis. Samtidig som at veileder gir tilbakemelding på områder som studenten må jobbe mer med, er det like viktig å vise studenten hva som er bra. Se et eksempel på hvordan tilbakemelding på skriftlige arbeider gjennomføres ved Skrivesenteret.

Når studenten har mottatt tilbakemelding fra veileder, avtales et møte hvor studenten kan stille spørsmål og diskutere endringer i oppgaven. Når endringer har blitt gjort er oppgaven klar til å leveres inn.

Denne prosessen gjennomføres to ganger i semesteret, i og med at studenter tilbys veiledning på to forskjellige oppgaver.

OBS:

  • Skriveveilederne er ikke korrekturlesere og vil derfor ikke gi tilbakemeldinger på grammatiske feil. Veilederne gir kun tilbakemelding på den akademiske oppbygningen av oppgaven, strukturen, formelle krav osv. Unntak kan være dersom studenten har kroniske grammatiske utfordringer, -da kan dette bli nevnt. 

  • Skriveveiledere har ikke ansvar for det faglige innholdet i oppgavene. Dette har de ingen forutsetning for å kunne gi tilbakemeldinger på.

  • Dette betyr likevel ikke at skriveveilederne ikke kan gjenkjenne en svak oppgave. Struktur, logikk, argumentasjon m.m er viktige elementer i en akademisk oppgave, veilederne kan derfor vurdere oppgavens styrke uten å være ekspert i faget.
Published 22. juli 2015 - 14:55 - Updated 14. mars 2017 - 16:59