Om Studentdemokratiet

  • Representanter Studentdemokratiet vår 2017
    Foto
    Sunniva Brajkovic

Studenttinget organiserer studentenes makt og innflytelse på NMBU. Studenttingets Arbeidsutvalg (AU) er studentenes kontaktledd med ledelsen og jobber daglig for å sikre at studentenes rolle blir ivaretatt ved universitetet.

Om Studentdemokratiet

Studenttinget NMBU ble stiftet 27.11.13 etter fusjonen mellom Studenttinget NSO Ås og Veterinærmedisinsk studentråd. Studenttinget NMBU er en åpen organisasjon som representerer alle studentene på NMBU. Alle studenter er gjennom universitets- og høyskoleloven organisert gjennom sitt lokal studentdemokrati. Studentinget NMBU er ditt lokale studentdemokrati på NMBU, enten du studerer ved Campus Ås eller Campus Adamstuen.

Studentting, som avholdes tre ganger per semester er Studenttinget NMBUs høyeste organ. Studenttingets Arbeidsutvalg representerer studentene mellom Studentting.

Gjennom din valgte klasserepresentant er du representert i studentrådet på ditt fakultet. På Allmøte en gang per semester er du med på å velge din representant til Studenttinget. Alle studenter har talerett på Studentting, men kun studenttingsrepresentantene har forslags- og stemmerett. Det er derfor viktig at du på Allmøtet på ditt institutt er med å velger din studenttingsrepresentant.

Som student på NMBU er du en borger av NMBU. Det betyr at du har rettigheter og plikter som er gjensidige for alle borgerene. Dette er et premiss for din deltagelse. Det innbærer at du som borger ikke bare har visse rettigheter, men at du kan endre og påvirke disse. Dette er viktig for akademias uavhengighet, troverdighet og eksistens.

Published 2. juni 2015 - 15:37 - Updated 14. august 2017 - 13:22