Oversikt over råd og utvalg ved NMBU

Her finner du en oversikt over alle utvalg som er en del av studentdemokratiet ved NMBU. Sammen fremmer vi studentenes interesser i alle råd og utvalg ved NMBU.

Studentdemorati A-Å

Studenttinget 

Studenttinget er det øverste studentorganet ved NMBU og består av studentrådsrepresentanter fra hvert ifakultet (etter antall studenter på ifakultetet). Studenttinget vedtar budsjett for studentdemokratiet, vedtar Studenttingets politikk og foretar personvalg til SiÅs-styret, Studieutvalget og Forskningsutvalget, i tillegg til  en rekke andre råd og utvalg. Det er 3 møter hvert semester, og Studenttingets Arbeidsutvalg (AU) står for den daglige driften av Studenttinget.

På slutten av året blir det arrangert konstituerende studentting. Dette er det første studenttinget for de nye studenttingsrepresentantene som blir valgt på fakultetsallmøtet i november. På konstituerende studentting velges velferdsansvarlig, internasjonalt ansvarlig, markedsføringsansvarlig og ett styremedlem til Arbeidsutvalget. Det velges også valgnemnd og faste ordstyrere.

Arbeidsutvalget (AU) 
AU består av leder og nestleder ansatt på heltid, velferdsansvarlig og internasjonalt ansvarlig med 20 % stilling, markedsføringsansvarlig med 10% stilling og ett ukompensert styremedlem. Leder og nestleder velges ved elektronisk urnevalg på våren der alle NMBU-studenter har stemmerett, mens resten av utvalget velges av konstituerende studentting. Alle verv velges for ett år av gangen. AUt tar seg av den daglige driften av studentdemokratiet, holder kontakten med NSO sentralt, tar opp studentpolitiske saker og sørger for studentrepresentasjon i styrer og utvalg ved NMBU. AU er studentenes kontaktledd med ledelsen og jobber daglig for å sikre at studentenes rolle blir ivaretatt ved Universitetet.

Valgnemnda

Valgnemnda blir valgt for ett år på konstituerende studentting. De er ansvarlige for å ta imot forslag til og finne gode kandidater til de ulike vervene som blir valgt på Studentting, til universitetsstyret og leder og nestleder i AU.

Universitetsstyret (US) 
Består av representanter fra ledelsen, vitenskapelige ansatte, teknisk ansatte, eksterne og to valgte studentrepresentanter og er NMBUs øverste organ. De jobber med saker av strategisk karakter og har opp mot 10 møter pr. år. Studentrepresentantene velges ved elektronisk urnevalg på våren der alle NMBU-studenter har stemmerett, og har referatplikt til Studenttinget.

Fakultetsstyrene (FS) 
Består av vitenskapelige ansatte, eksterne og to valgte studentrepresentanter og er fakultetenes øverste organ. De jobber med saker av strategisk karakter og har fire møter pr. år. Studentrepresentantene velges ved elektronisk urnevalg på våren der alle NMBU-studenter har stemmerett. Studentrepresentantene har referatplikt til Studenttinget.

Fakultetsråd 
Består av studentrepresentantene i fakultetsstyret (med vara) og studentrådslederene (med nestleder) på de instituttene som er tilknyttet hvert fakultet. Fakuletsråd skal avholdes som formøter til fakultetsstyremøtene. Møtene fungerer mye på samme måte som møter i studentrådet.

Studieutvalget (SU) 
Jobber med saker som gjelder utdanning ved NMBU og har delegert myndighet fra Universitetsstyret. Har representanter fra NMBU og 5 faste studentrepresentanter. Studentrepresentantene har referatplikt til og blir valgt av Studentting. 

Forskningsutvalget (FU) 
Jobber med saker som angår forskning og forskningsformidling, og har delegert myndighet fra Universitetsstyret. Har to faste studentrepresentanter som har referatplikt til og blir valgt av Studenttinget. 

Læringsmiljøutvalget (LMU) 
Læringsmiljøutvalget har det operative ansvaret for kvalitetssikring av studentenes læringsmiljø og har delegert ansvar fra Universitetsstyret til å fatte vedtak i saker som vedrører læringsmiljøet. Det totale læringsmiljøet omfatter det fysiske læringsmiljøet, det psykososiale læringsmiljøet, universell tilrettelegging (tilrettelegging for funksjonshemmede) og velferdstilbudene. Det er fire studenter i læringsmiljøutvalget; leder, nestleder og velferdsansvarlig i AU og styreleder i SiÅs. 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 
Arbeidsmiljøutvalgets (AMU) oppgaver fremgår av arbeidsmiljøloven samt forskrift om «Verneombud og arbeidsmiljøutvalg», og skal sørge for at NMBU har et tilfredstillende arbeidsmiljø. AMU har delegert ansvar fra Universitetsstyret til å fatte vedtak i saker som vedrører arbeidsmiljøet. Nestleder i AU har møte- og talerett i AMU. 

SiÅs – styret 
SiÅs –styret har ansvar for den totale virksomheten til Studentsamskipnaden i Ås, både strategisk og økonomisk. Styret består blant annet av studentrepresentanter valgt av Studenttinget og har også referatplikt hit. En av de valgte studentrepresentantene er styreleder i SiÅs, i tillegg til at styret alltid skal bestå av min 50 % studenter. 

NSO 
Norsk Studentorganisasjon er en interesseorganisasjon for om lag 220.000 studenter ved universiteter og høyskoler. NMBU har en representant i Landsstyret. NSO arbeider for studentenes faglige, sosiale og økonomiske rettigheter, og jobber aktivt opp mot politikere, byråkrati, media, lånekassen og ledelsen på læresteder. NSO har 44 medlemslag fra universiteter og høyskoler over hele landet. Hvert medlemslag i NSO har sin kontaktperson i arbeidsutvalget sentralt i NSO. 

International student Union (ISU) 
ISU er en søsterorganisasjon til NSO, men jobber spesielt for utenlandske studenter. Organisasjonen blir styrt nasjonalt og har medlemslag på hvert universitet. Styret i hvert lokallag blir valgt av internasjonale studenter ved institusjonen, og ISU-Ås har referatplikt til Studenttinget. 

Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH) 
SAIH er studenter og akademikere i Norges solidaritets- og bistandsorganisasjon. SAIH jobber med utdanningsbistand, informasjon og politisk påvirkning. Gjennom høyere og uformell utdanning mobiliserer SAIH unge mennesker til samfunnsansvar og medbestemmelse. SAIH har lokallag ved NMBU og disse har referatplikt til Studenttinget.

FAKULTETSNIVÅ

Fakultetsallmøtet 
Instituttallmøtet er det øverste studentorgan ved hvert institutt. De velger leder og nestleder til studentrådet og foretar personvalg til Studenttinget, Instituttstyret, Undervisningsutvalget og Forskningsutvalget på instituttnivå. Instituttallmøtet finner sted i april og november. 

Studentråd 
På hvert institutt finnes et studentråd som består av klassetillitsvalgte fra alle klasser på instituttet i tillegg til studentrepresentantene i Undervisningsutvalgene, Instituttstyret, Forskningsutvalget og Studenttinget. I tillegg har studentrådene hver sin kontaktperson i Arbeidsutvalget. Studentrådene tar opp aktuelle saker og problemstillinger gjeldende for sitt institutt og diskuterer saker som skal tas opp på studentting. På instituttallmøtet i november velges representanter til studentting for hele det neste året.

Studieutvalget (Fak-SU) 
Fak-SU er fakultetets strategiske organ innenfor utdanning. Skal gi råd og strategiske innspill til fakultetsledelsen i saker som gjelder utdanning og behandler saker delegert fra fakultetsstyret. Har to (eller flere) faste studentrepresentanter som har referatplikt til Studentrådet og blir valgt av Fakultetsallmøtet. 

Forskningsutvalget (Fak-FU) 
Forskningsutvalget er fakultetets forskningsstrategiske organ. Utvalget skal gi råd og strategiske innspill til fakultetledelsen i saker som gjelder forskning, og for øvrig behandle saker delegert fra fakultetledelsen. Har to faste studentrepresentanter som har referatplikt til Studentrådet og blir valgt av Fakultetsallmøtet.

Klagenemnda

Eksempler på saker som klagenemnda behandler er klager over formelle feil ved eksamen og annullering av eksamen eller prøve. Det er klagenemnda som behandler saker der det er mistanke om at studenter har jukset på eksamen og oppgaver. 

Antallet møter i nemnda varierer fra år til år, alt etter hvor mange saker det er. 

Parkeringsutvalget

Parkeringsutvalget behandler klager på ilagt kontrollavgift ved de to campusene. 

Etikkutvalget

Etikkrådet skal sørge for at all virksomheten som drives ved universitetet er etisk forsvarlig. Dette er særlig viktig på et studiested som dette, der det arbeides med problemstillinger innenfor bioteknologi, dyrevelferd og andre fagfelt. UMB er landets største tverrfaglige biologiske forsknings- og utdanningsmiljø, og samfunnet krever at universitetet driver en etisk forsvarlig virksomhet.

Komité for tildeling av semesterets beste underviser

Som et ledd i arbeidet med å øke studiekvaliteten ved NMBU, kårer studentene semesterets beste underviser. Utmerkelsen ”semesterets beste underviser” henger høyt hos de vitenskapelig ansatte, og tanken er at prisen er med på å stimulere forelesere til bedre undervisning. Alle studenter ved NMBU kan nominere undervisere. I tillegg vil mottakerne av prisen få heder og en premie av NMBU på immatrikuleringsseremonien.

Sentral Opptakskomité

Medlemmene av sentral opptakskomité vurderer i hovedsak søkere i det samordna opptaket som ikke kan poengberegnes etter karakterreglene i den videregående skolen. Sentral opptakskomité gjør en skjønnsmessig vurdering av søkerne og avgjør om de skal få tilbud om studieplass ved NMBU.

Komiteen består av én representant fra hvert av fakultetene, én representant fra Studieutvalget, og to studentrepresentanter. Komiteen har tidligere hatt omtrent ett møte i året, i begynnelsen av juli.

Klassemøtet 
Klassetillitsvalgt blir valgt fra hver klasse og hører til Studentrådet ved sitt fakultet. Har ansvaret for å informere sin klasse og for å bringe saker fra egen klasse tilbake til studentrådet. Klassetillitsvalgt har ansvaret for å arrangere klassemøter.

Published 14. august 2015 - 12:48 - Updated 14. august 2017 - 14:55