Studentdemorati A-Å

 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 
Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver fremgår av arbeidsmiljøloven samt forskrift om «Verneombud og arbeidsmiljøutvalg», og skal sørge for at NMBU har et tilfredstillende arbeidsmiljø. AMU har delegert ansvar fra Universitetsstyret til å fatte vedtak i saker som vedrører arbeidsmiljøet. Leder i AU har møte- og talerett i AMU. 

Arbeidsutvalget (AU) 
AU består av leder og 2 AU medlemmer ansatt på heltid. De 3 representantene i AU velges ved elektronisk urnevalg på våren der alle NMBU-studenter har stemmerett.  Alle verv velges for ett år av gangen. AU tar seg av den daglige driften av studentdemokratiet, holder kontakten med NSO sentralt, tar opp studentpolitiske saker og sørger for studentrepresentasjon i styrer og utvalg ved NMBU. AU er studentenes kontaktledd med ledelsen og jobber daglig for å sikre at studentenes rolle blir ivaretatt ved universitetet.

Forskningsetisk utvalget (FEU)

Forskningsetisk utvalg (FEU) ivaretar NMBUs funksjoner i henhold til forskningsetikkloven og er NMBUs utvalg for behandling av uredelighetssaker.

Fakultetsallmøtet 
Fakultetsallmøtet er det øverste studentorgan ved hvert fakultet. Her velges leder og nestleder til studentrådet og foretar personvalg til Studenttinget, Tilsettingsutvalg, Innstillingsutvalg, Programråd, Studieutvalget og Forskningsutvalget på fakultetsnivå. Fakultetsallmøtet finner sted i april og november. 

Fakultetsstyrene (FS) 
Består av vitenskapelige ansatte, eksterne og to valgte studentrepresentanter og er fakultetenes øverste organ. De jobber med saker av strategisk karakter og har ca. fire møter i året. Studentrepresentantene velges ved elektronisk urnevalg, også kalt Studentvalget, der alle NMBU-studenter har stemmerett (kvinnelige representanter velges på våren og mannlige på høsten). 

Universitetets forskningsutvalg (U-FU) 
For hele NMBU. Jobber med saker som angår forskning og forskningsformidling, og har delegert myndighet fra Universitetsstyret. Har to faste studentrepresentanter, hvorav en er miljø- og forskningsansvarlig i AU, som har referatplikt til og blir valgt av Studenttinget. 

Fakultetets forskningsutvalg (Fak-FU) 
Forskningsutvalget er fakultetets forskningsstrategiske organ. Utvalget skal gi råd og strategiske innspill til fakultetledelsen i saker som gjelder forskning, og for øvrig behandle saker delegert fra fakultetledelsen. Har to faste studentrepresentanter som har referatplikt til Studentrådet og blir valgt av Fakultetsallmøtet.

International student Union (ISU) 
ISU er en søsterorganisasjon til Norsk Studentorganisasjon, men jobber spesielt for utenlandske studenter. Organisasjonen blir styrt nasjonalt og har medlemslag på hvert universitet. Styret i hvert lokallag blir valgt av internasjonale studenter ved institusjonen, og ISU-Ås har referatplikt til Studenttinget.

Klagenemnda

Eksempler på saker som klagenemnda behandler er klager over formelle feil ved eksamen og annullering av eksamen eller prøve. Det er klagenemnda som behandler saker der det er mistanke om at studenter har jukset på eksamen og oppgaver. Antallet møter i nemnda varierer fra år til år, alt etter hvor mange saker det er. 

Klassemøte 
Klassetillitsvalgt blir valgt fra hver klasse ved starten av studiet og hører til Studentrådet ved sitt fakultet. Klassetillitsvalgt har ansvaret for å informere sin klasse og for å bringe saker fra egen klasse tilbake til studentrådet. Klassetillitsvalgt har ansvaret for å arrangere klassemøter ved behov. 

Komité for tildeling av semesterets beste underviser

Som et ledd i arbeidet med å øke studiekvaliteten ved NMBU, kårer studentene semesterets beste underviser. Utmerkelsen ”semesterets beste underviser” henger høyt hos de vitenskapelig ansatte, og tanken er at prisen er med på å stimulere forelesere til bedre undervisning. Alle studenter ved NMBU kan nominere undervisere. I tillegg vil mottakerne av prisen få heder og en premie av NMBU på immatrikuleringsseremonien i august. Komiteen består av 4 studenter valgt av Studentting. 

NSO 
Norsk Studentorganisasjon er en interesseorganisasjon for om lag 230.000 studenter ved universiteter og høyskoler i Norge. NSO arbeider for studentenes faglige, sosiale og økonomiske rettigheter, og jobber aktivt opp mot politikere, byråkrati, media, lånekassen og ledelsen på læresteder. NSO har 30 medlemslag fra universiteter og høyskoler over hele landet. Mer informasjon finnes på student.no

Studenttinget 

Studenttinget er det øverste studentorganet ved NMBU og består av studentrådsrepresentanter fra hvert fakultet (etter antall studenter på fakultetet). Studenttinget vedtar budsjett for studentdemokratiet, vedtar Studenttingets politikk og foretar personvalg til SiÅs-styret, Studieutvalget og Forskningsutvalget, i tillegg til  en rekke andre råd og utvalg. Det er 3 møter hvert semester, og Studenttingets Arbeidsutvalg (AU) står for den daglige driften av Studenttinget.

På slutten av året blir det arrangert konstituerende studentting. Dette er det første studenttinget for de nye studenttingsrepresentantene som blir valgt på fakultetsallmøtet i november. På konstituerende studentting velges velferdsansvarlig, internasjonalt ansvarlig, markedsføringsansvarlig og miljø- og forskningsansvarlig til Studenttingets Arbeidsutvalg. Det velges også valgnemnd og fast ordstyrer.

Læringsmiljøutvalget (LMU) 
Læringsmiljøutvalget har det operative ansvaret for kvalitetssikring av studentenes læringsmiljø og har delegert ansvar fra Universitetsstyret til å fatte vedtak i saker som vedrører læringsmiljøet. Det totale læringsmiljøet omfatter det fysiske læringsmiljøet, det psykososiale læringsmiljøet, universell tilrettelegging (tilrettelegging for funksjonshemmede) og velferdstilbudene. Det er fire studenter i læringsmiljøutvalget; nestleder og velferdsansvarlig i AU, en representant fra campus Adamstuen og styreleder i SiÅs. 

Sentral Opptakskomité

Medlemmene av sentral opptakskomité vurderer i hovedsak søkere i det samordna opptaket som ikke kan poengberegnes etter karakterreglene i den videregående skolen. Sentral opptakskomité gjør en skjønnsmessig vurdering av søkerne og avgjør om de skal få tilbud om studieplass ved NMBU.

Komiteen består av én representant fra hvert av fakultetene, én representant fra Studieutvalget, og to studentrepresentanter. Komiteen har tidligere hatt omtrent ett møte i året, i begynnelsen av juli.

SiÅs – styret 
SiÅs –styret har ansvar for den totale virksomheten til Studentsamskipnaden i Ås, både strategisk og økonomisk. Styret består blant annet av fire studentrepresentanter valgt av Studenttinget og har også referatplikt der. En av de valgte studentrepresentantene er styreleder i SiÅs, i tillegg til at styret alltid skal bestå av min 50 % studenter. 

Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH) 
SAIH er studenter og akademikere i Norges solidaritets- og bistandsorganisasjon. SAIH jobber med utdanningsbistand, informasjon og politisk påvirkning. Gjennom høyere og uformell utdanning mobiliserer SAIH unge mennesker til samfunnsansvar og medbestemmelse. SAIH har lokallag ved NMBU og disse har referatplikt til Studenttinget.

Studentråd 
Hvert fakultet har et studentråd som består av klassetillitsvalgte fra alle klasser på fakultetet i tillegg til studentrepresentantene i Fakultetsstyret, Tilsettingsutvalg, Instillingsutvalg, Studieutvalgene, Programråd, Forskningsutvalget og Studenttinget. I tillegg har studentrådene mulighet til å rådføre seg med nestleder i Arbeidsutvalget. Studentrådene tar opp aktuelle saker og problemstillinger gjeldende for sitt fakultet og diskuterer saker som skal tas opp på studentting.

Universitetets Studieutvalget (U-SU) 
For hele NMBU. Jobber med saker som gjelder utdanning ved NMBU og har delegert myndighet fra Universitetsstyret. Har representanter fra NMBU og 3 faste studentrepresentanter. Nestleder i AU har en av disse plassene. Studentrepresentantene har referatplikt til og blir valgt av Studentting. 

Fakultetets Studieutvalget (Fak-SU) 
Fak-SU er fakultetets strategiske organ innenfor utdanning. Skal gi råd og strategiske innspill til fakultetsledelsen i saker som gjelder utdanning og behandler saker delegert fra fakultetsstyret. Har to (eller flere) faste studentrepresentanter som har referatplikt til Studentrådet og blir valgt av Fakultetsallmøtet. 

Universitetsstyret (US) 
Består av representanter fra ledelsen, vitenskapelige ansatte, teknisk ansatte, eksterne og to valgte studentrepresentanter og er NMBUs øverste organ. De jobber med saker av strategisk karakter og har opp mot 10 møter pr. år. Studentrepresentantene velges ved elektronisk urnevalg der alle NMBU-studenter har stemmerett (kvinnelige representanter velges på våren og mannlige på høsten), og har referatplikt til Studenttinget.

Valgnemnda

Valgnemnda blir valgt for ett år på konstituerende studentting. De er ansvarlige for å ta imot forslag til og finne gode kandidater til de ulike vervene som blir valgt på Studentting, til universitetsstyret og leder og nestleder i AU.

 


 

 

 

 

 

 

 

Published 14. august 2015 - 12:48 - Updated 30. september 2020 - 13:41