Om Studentdemokratiet

Det er tillitsvalgte studenter som forsvarer dine rettigheter og representerer deg i alle saker på NMBU. Studenttinget organiserer tillitsvalgte studenter på alle nivåer på NMBU. Studenttingets Arbeidsutvalg (AU) er studentenes kontaktledd med ledelsen og jobber daglig for å sikre at studentenes rolle blir ivaretatt ved universitetet.

Det er du som kjenner din studiehverdag best! Hvorfor ikke dele den med de som trenger den informasjonen?

Studentdemokratiet omfatter alle tillitsvalgte i organisasjonen.

Alle studenter er gjennom universitets- og høyskoleloven organisert gjennom sitt lokal studentdemokrati ved at det skal være 20% studentdeltakelse i alle vedtaksdyktige organ på NMBU.  Studentdemokratiet på NMBU består derfor av tillitsvalgte studenter på alle nivåer, fra enkelte grupper for emnene på ditt fakultet, til sentralt nivå ved universitetet.

Gjennom din valgte klasserepresentant, som velges på Stud001, er du representert i studentrådet på ditt fakultet.

På hvert fakultet finnes et Studentråd som tar for seg det som omhandler studenter på det representative fakultetet. Hvert av de 7 fakultetene har et eget Studentråd som ledes av to studentrepresentanter valgt inn på Allmøte. Allmøte er en den øverste beslutningsdyktige arenaen på ditt fakultet. Her har alle studenter på fakultetet oppmøte, forslag og stemmerett. Her velges Studentrådet og Studenttingsrepresentanter. Alle studenter har talerett på Studentting, men kun studenttingsrepresentantene har forslags- og stemmerett. Det er derfor viktig at du på Allmøtet på ditt institutt er med å velger din studenttingsrepresentant.

Hvilke saker som behandles hvor, avhenger av sakens innhold. Er du misfornøyd med pensum i et emne, studieløpet ditt, eller fysisk læringsmiljø, er Studentrådet rett sted å gå. Her sitter tillitsvalgte for ulike referansegrupper på ditt fakultet som arbeider med saker som gjelder ditt fakultet spesifikt. I Studentrådet sitter også representanter fra fakultetsstyret, disse tar saker videre sentralt på fakultetet ditt. Studenttinget er det sentrale leddet i Studentdemokratiet og tar opp saker som gjelder alle studenter på NMBU. Eksempler på saker her er læringsmiljø, campuspolitikk, studentvelferd og studentbolig.

Studenttinget er det øverste beslutningsdyktige studentorganet på NMBU. Tinget består av 25 representanter fra hele universitetet, her er alle fakulteter representert. Disse representantene skal sammen vedta studentpolitikken på NMBU. Studentting møtes tre ganger i semesteret. Studenttingets Arbeidsutvalg representerer studentene mellom Studentting.

Studenttingets Arbeidsutvalg (AU) er Studenttingets Arbeidsgruppe og skal fronte deres politikk. Arbeidsutvalget består av 6 representanter i tillegg til Organisasjonssekretær, der to sitter på heltid og 4 på deltid ved siden av fulltidsstudier.

Som student på NMBU er du en borger av NMBU. Det betyr at du har rettigheter og plikter som er gjensidige for alle borgerene. Dette er et premiss for din deltagelse. Det innbærer at du som borger ikke bare har visse rettigheter, men at du kan endre og påvirke disse. Dette er viktig for akademias uavhengighet, troverdighet og eksistens.

Det er DU som student som bestemmer hvem som skal representere deg. Representantene som skal representere deg på Studentting, velges på høsten hvert år. Her kan ALLE studenter ved NMBU stille til valg og alle har stemmerett.

Organisasjonskart Studentdemokratiet NMBU

Organisasjonskart Studentdemokratiet NMBU

Foto
Studenttingets Arbeidsutvalg
Published 8. november 2017 - 14:57 - Updated 8. February 2018 - 16:00