Stille til valg?

Sentrale verv

Studentting 2 (9.mars) :

Frist for å melde kandidatur for å komme med i sakspapirer: 1.mars

​Sentral opptakskomite, to faste + to vara.

 • Honorert​
 • Beskrivelse av verv:
  Medlemmene av sentral opptakskomité vurderer i hovedsak søkere i det samordna opptaket som ikke kan poengberegnes etter karakterreglene i den videregående skolen. Sentral opptakskomité gjør en skjønnsmessig vurdering av søkerne og avgjør om de skal få tilbud om studieplass ved NMBU. Komiteen består av én representant fra hvert av fakultetene, én representant fra Studieutvalget, og to studentrepresentanter. Komiteen har tidligere hatt omtrent ett møte i året, i begynnelsen av juli.

Klagenemnda, to faste + to vara.

 • Honorert​
 • Eksempler på saker som klagenemnda behandler er klager over formelle feil ved eksamen og annullering av eksamen eller prøve. Det er klagenemnda som behandler saker der det er mistanke om at studenter har jukset på eksamen og oppgaver. Antallet møter i nemnda varierer fra år til år, alt etter hvor mange saker det er. Les mer her

Studentting 3 (21.april) :

Frist for å melde kandidatur for å komme med i sakspapirer: 13.april

Kontrollkomiteen, to ordinære medlemmer.

Studentsamskipnaden (SiÅs), to faste (2-årig verv) + to vara (1-årig verv).

Universitets Forskningsutvalg (NMBU-FU), en fast + to vara (prioriterte).

 • Honorert​
 • Beskrivelse av verv: NMBU-FU er universitetets rådgivende forsknings- og innovasjonspolitiske organ, og skal gi råd og innspill til rektor i strategiske saker som gjelder forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid og innovasjon. Les mer her

Møteledelse, en fast + vara.

Elektronisk urnevalg (20.-24. april):​

Frist for å melde kandidatur kommer.

 • Leder av AU + to AU-medlemmer

 • Kvinnelig representant i fakultetsstyrene + vara 

  • Honorert. Fakultetsstyre er fakuletets øverste organ. Styret har det overordnede ansvaret og deres viktigste oppgaver er strategi- og handlingsplaner samt budsjett og regnskap.

  • Les mer her

 • Kvinnelig representant i universitetsstyret + vara​

  • Honorert. Består av representanter fra ledelsen, vitenskapelige ansatte, teknisk ansatte, eksterne og to valgte studentrepresentanter og er NMBUs øverste organ. De jobber med saker av strategisk karakter og har 11 møter pr. år. Studentrepresentantene er valgt via Studentvalget og har referatplikt til Studenttinget.

  • Les mer her

Lokale verv

På allmøtet 22. april kan du stille til verv på fakultetet ditt! Det er litt ulikt fra fakultet til fakultet når man har valg til de ulike råd og utvalg.

Fakultetsallmøtet er det øverste studentorgan ved hvert fakultet. Her velges leder og nestleder til studentrådet og foretar personvalg til Studenttinget, Tilsettingsutvalg, Innstillingsutvalg, Programråd, Studieutvalget og Forskningsutvalget på fakultetsnivå.

Kontakt studetrådet ditt om verv på fakultetet ditt!

Published 28. February 2020 - 10:27 - Updated 28. February 2020 - 10:29