Studentvalget vår 2019 er i gang

Her kan du stemme: https://valg.usit.no/valg/login.do

 

Gå inn på linken og stem på representanter til følgende verv:  Leder i Studenttingets Arbeidsutvalg, Nestleder i Studenttingets Arbeidsutvalg, Fakultetsstyret og Universitetsstyret.

Du kan lese mer om kandidatene her: https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/studenttinget/dokumenter/sakspapirer/node/37199

 

Leder og Nestleder i Studenttingets Arbeidsutvalg:

Studenttingets Arbeidstuvalg er Studenttingets Arbeidsgruppe og skal fronte deres politikk. Studenttingets Arbeidsutvalg representerer studentene mellom Studentting. Arbeidsutvalget består av 6 representanter i tillegg til Organsisasjonssekretær, der to sitter på fulltid og 4 på deltid ved siden av fulltidsstudier. 

Leder: Ansvar for strategisk arbeid. Representerer NMBU studentene opp mot den øverste ledelsen på NMBU. Jobber for et godt samarbeid med universitetsstyret og mot kommunen. Fulltidsstilling fra sommer til sommer med persmisjon fra studier.

Nestleder: Jobber med tillittsvalgte på NMBU. Har ansvar for daglig drift av AU kontoret. Leders stedfortreder. Sitter i Universitetets Studieutvalg og læringsmiljø utvalget. Fulltidsstiling fra sommer til sommer med permisjon fra studier. 

 

FAKULTETSSTYRET

Fakultetsstyrevalget

Det skal velges kvinnelige representanter til alle faktultetsstyrene.

Fakultetsstyre er fakultetets øverste organ. Styret har det overordnede ansvaret på fakultetet og deres viktigste oppgaver er strategi- og handlingsplaner, samt budsjett og regnskap.

 

Universitetsstyrevalget

Universitetsstyret er NMBUs øverste beslutningsorgan. To av styremedlemmene i universitetsstyre er studenter. I henhold til regelverk skal begge kjønn være likt representert. Universitetsstyret har 7-8 heldagsmøter pr år samt at det er ønskelig at styremedlemmene fra studentene møter på Toppmøter og nasjonale samlinger i regi av Kollegieforumet. Studenter som ønsker å stille til Universitetsstyret bør ha opparbeidet seg styreerfaring (instituttstyrer, fakultetsstyrer eller tilsvarende) eller utvalgsarbeid på høyere nivå (UFU/USU), men det er ikke et krav.

Universitetsstyret har endret på valgreglementet for NMBU. Endringen innebærer at vi velger studentrepresentantene fra henholdsvis 1. august og 1. januar. 

Ved dette valget skal det velges kvinnelig representant til Universitetsstyret.

 

KANDIDATER:

Til Leder i Studenttingets Arbeidsutvalg

Tord Hauge

 

Til Nestleder i Studenttingets Arbeidsutvalg

Kristine Øienstad Høy

Ane Magnussen

 

Til Universitetsstyret

Nina Vold Johansen

Hanne Berggreen (ønsker å bli vara)

 

Til fakultetsstyrene

BIOVIT

Marianne Mjelde

Emilie Sandell

Ilze Vakse

Ingvild Munz

 

HH

Cecilie Augensen Nilsen

 

KBM

Ingvild Hals Hauge

Beate Bjørgan

 

LANDSAM

Ida Børve Smith

Anne Tove Græsdal Våge

 

MINA

Emma Kuskemoen

Ingeborg Marie Bjørlo

Selma Sollihagen

 

REALTEK

Mari Valle Kjelby

Aina Hustveit

 

VET

Thea Menne Scheide

Tonje Vullum (ønsker å bli vara)

Published 8. April 2019 - 13:08 - Updated 8. April 2019 - 13:08