Studentvalget vår 2019

Viktige datoer er:

02.04 frist for å sende inn kandidatur

05.04 kandidater presenteres 

08.04 Valgportalen åpnes  

12.04 Valgportalen stenges 

23.04 Valgresultat kunngjøres

 

Følgende skal velges:    
     
STUDENTLEDER NESTLEDER UNIVERSITETSSTYRET

Leder av Studenttingets Arbeidsutvalg.

Ansvar for strategisk arbeid.Representerer NMBU-studentene opp mot den øverste ledelsen i NMBU.

Jobber for et godt samarbeid med universitetsstyret og mot kommunen. 

Fulltidsstilling, fra sommer til sommer, med permisjon fra studier. *Vervet er honorert 

Nestleder for Studenttingets Arbeidsutvalg.

Jobber med tillittsvalgte på NMBU.

Daglig drift av AU-kontoret. Leders stedfortreder. 

Sitter i Universitetets Studieutvalgog læringsmiljøutvalget.

Fullstidsstilling, fra sommer til sommer, med permisjon fra studier.

*Vervet er honorert

Representerer studenter i universitetsstyret.

Jobber med strategi, målstyring, økonomi, rapportering og organisasjonsutvikling på et overordnet nivå.

7-8 heldagsmøter i løpet av året.

*Vervet er honorert

**Kun kvinnelig representant skal velges

FAKULTETSSTYRE

Det skal også velges kvinnelige representanter til alle faktultetsstyrene.

Fakultetsstyre er fakuletets øverste organ. Styret har det overordnede ansvaret på fakultetet og deres viktigste oppgaver er strategi- og handlingsplaner, samt budsjett og regnskap.

 

Kandidatpresentasjon inkl bilde sendes til studenttinget@nmbu.no 

Presentasjon må inneholde fullt navn og fødselsdato, samt hvilket verv man stiller til og hvilket fakultet man tilhører (om man stiller til fakultetsstyret)

Om kandidaten ønsker å bli presentert på engelsk i tillegg til norsk, må man selv sende inn både norsk og engelsk versjon av presentasjonen.

 

Published 26. mars 2019 - 12:41 - Updated 5. April 2019 - 12:31