Kva gjer studentombodet?

Hva studentombudet kan hjelpa med

For å sikra dine rettar som student vert teken vare på, kan Studentombodet blant anna:

 • Gi informasjon og opplæring i relevant lovverk og rettigheiter.
 • Gi råd om kva du kan og bør foreta deg i saka di eller ved varsling av kritikkverdige forhold.
 • Gi ei vurdering av om saka di har vore korrekt og forsvarleg behandla, og eventuelt hjelpa deg med å klaga.
 • Leggja til rette for å løysa ei sak på lågaste mogleg nivå ved institusjonen, dersom saka egnar seg til det.
 • Halde kurs og opplæring åt studenttillitsvalde.
 • Orientera rektor fortløypande om spesielt alvorlege eller prinsipielle saker.
 • Rapportera om ombodet si virksemd i halvårsrapportar som vert lagt fram for styret og LMU som orienteringssaker.

Studentombudet gjer ikkje

Studentombodet kan ikkje:

 • Fatta vedtak eller instruera sakshandsamarar eller NMBU i den enkelte sak.
 • Opptre som partsrepresentant, som til dømes å fungera som talsperson eller advokat.
 • Foreta undersøkingar utan studenten sitt samtykke i den enkelte sak.
 • Påleggja studentar å identifisera seg.

Nynorsk: Elin Judit Straumsvåg

Published 4. juli 2019 - 10:46 - Updated 12. september 2022 - 14:54