Internasjonalisering

"Internasjonalisering er utveksling av ideer, kunnskap, varer og tjenester mellom nasjoner over etablerte landegrenser, og har følgelig enkeltlandet som ståsted og perspektiv. Innen forskning og høyere utdanning vil internasjonalisering være prosessen med å integrere en internasjonal, interkulturell og global dimensjon i mål, organisasjon og handling" (Senter for Internasjonalisering av Utdanning).

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er et internasjonalt anerkjent forskingsuniversitet med et høyt faglig nivå.

Utveksling
Årlig reiser ca. 150 NMBU-studenter ut i verden på en av universitetets avtaler og universitetet tar i mot omlag 200 internasjonale studenter til NMBU. NMBU har mer enn 120 bilaterale avtaler, Erasmus-avtaler og andre nettverksavtaler med anerkjente universiteter i hele verden. NMBU arbeider aktivt med å legge til rette for at studenter skal ta en del av NMBU-graden sin i utlandet.

NMBU deltar i tillegg i ulike internasjonale samarbeidsprogram:

Erasmus+

Erasmus+ er det største programmet for samarbeid innen utdanning i Europa. Erasmus+ blir finansiert gjennom EU-systemet og det er knyttet en egen stipendordning til programmet.

Erasmus+ Charter for Higher Education

Eurasia

Program for samarbeid om høyre utdanning i Eurasia støtter prosjektsamarbeid mellom institusjoner i Norge og Armenia, Aserbajdsjan, Georgia, Kasakhstan, Kirgisistan, Kviterussland, Moldova, Tadsjikistan, Turkmenistan, Ukraina og Usbekistan.

INPART

INTPART skal bidra til partnerskap mellom norske høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner og fremragende fagmiljø i prioriterte land, med særlig vekt på kobling mellom utdanning og forskning, og med næringsliv hvis relevant.
INTPART er et samarbeid mellom SIU og Forskningsrådet.

Students at risk

«Students at risk» er en prøveordning initiert av norske studentorganisasjoner og UD. Ordningen skal gi studentaktivister mulighet til å videreføre sine studier i Norge, dersom de er utvist fra lærestedet i hjemlandet på grunn av sitt politiske engasjement for menneskerettigheter og demokratiutvikling.

NORHED

Norsk program for kapasitetsbygging innen høyere utdanning og forskning for utvikling (NORHED) ble lansert i 2012. NORHED innvilget støtte til 46 samarbeidsprosjekter mellom universiteter i lav- og mellominntektsland og norske utdanningsinstitusjoner for de kommende fem årene. NMBU fikk støtte til 15 prosjekter: NORHED prosjekt oversikt. Noen prosjekter gir stipendstøtte til master- eller PhD-studier, og det forventes at det i studieåret 2014/2015 skal finansieres én masterstudent og mer enn 15 PhD-kandidater gjennom NORHEDs prosjektmidler ved NMBU.

NORPART
NORPART er et fleksibelt verktøy for institusjonelt samarbeid med et langtidsperspektiv. Det overordnede målet for programmet er å øke kvaliteten i norsk høyere utdanning og ved partnerinstitusjonene i det globale sør gjennom akademisk samarbeid og studentmobilitet.  NORPART er utviklet med bakgrunn i erfaringer fra andre ordninger som støtter institusjonelt samarbeid og mobilitet innen høyere utdanning. Programmet er finansiert av Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet og administrert av Diku.

NOVA

The Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network (NOVA), is a university cooperation aimed at supporting the understanding of major global challenges in a Nordic context. Together we provide high quality, international level education for PhD and Master’s students by financing Nordic collaborative postgraduate courses and other projects. The network is 20 years old in 2015.

NORDPLUS

Nordplus er et stipendprogram finansiert av Nordisk Ministerråd. Det er basert på nettverk mellom nordiske universiteter, og er man student ved et universitet eller fakultet som er med i et slikt nettverk kan man reise på utveksling gjennom Nordplus. NMBU er med i Nordplus gjennom NOVA/BOVA-nettverket. 

Nordplus-programmet tilbyr også stipend til lærere som gjennomfører intensivkurs på bachelor- og masternivå.

UTFORSK

Hovedmålet med UTFORSK Partnerskapsprogrammet er å koble internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid og å fremme samarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika (BRIKS + Japan). NMBU har flere aktive UTFORSK-prosjekter.

EEA Stipendprogrammet
EEA GrantsEØS-midlene (EEA Grants) ble etablert da EU ble utvidet med ti nye medlemsland i 2004. Det er Norge, Island og Liechtenstein som i alt bidrar med over 14 mrd kroner i prosjektperioden. Formålet med EØS-midlene er å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Ordningen skal også styrke kontakten og samarbeidet mellom Norge, Island, Liechtenstein og mottakerlandene. Av i alt 16 land som mottar EØS-midler, deltar 11 i EEA Stipendprogrammet. Deltakerlandene er Bulgaria, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Tsjekkia, Ungarn (Hellas, Kroatia, Kypros, Malta og Portugal deltar ikke i EEA Stipendprogrammet).

 

Published 27. januar 2010 - 10:00 - Updated 29. mars 2021 - 15:01