1. Forord og visjon

Universitetet for miljø- og biovitenskap vedtok en handlingsplan for Universell utforming og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne i 2010. UMB fusjonerte med NVH 01.01.14, og dette er en revidert utgave av planen fra 2010 tilpasset Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet. Handlingsplanen er i svært liten grad endret med unntak av at den er tilpasset NMBU, heller ikke de langsiktige målene med tilhørende delmål.

Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) er kjent for å være et universitet med stort mangfold. Dette er vi stolte av. Vi vil og ønsker å være et universitet som tiltrekker oss godt kvalifiserte søkere uavhengig av kjønn, etnisk eller kulturell bakgrunn, funksjonsnedsettelser, religionstilknytning eller alder.

De nærmeste årene vil Campus Ås være en byggeplass. Nye bygninger til veterinærene og veterinærinstituttet samt en fellesbygning skal bygges, samtidig som Urbygningen nå totalrenoveres. Nye bygninger og renovering betyr at flere bygninger blir universelt utformet. Samtidig er det viktig at NMBU jobber systematisk og målrettet med å gjøre de gamle bygningene på campus Ås universelle. På campus Adamstuen må man i perioden frem til flytting legge til rette for individuelle løsninger ved behov.

Denne handlingsplanen er todelt. Hovedformål med første delen er å bevisstgjøre alle ansatte og studenter hvorfor det er viktig med universell utforming og hva vi i praksis kan gjøre. Mål og eksempler er delt inn i de fire områdene Bygninger og utearealer, Studier og undervisning, IKT og Studentvelferd. Den andre delen er en tiltaksdel. Tiltaksdelen er for en to-års periode, og det vil bli laget nye tiltaksplaner annet hvert år som knyttes opp mot budsjettbehandlingen.

 

Ås, mars 2015

 

Siri Margrethe Løksa                                              Ingrid Larsen Wigestrand

Økonomi- og eiendomsdirektør                            leder Læringsmiljøutvalget

Tilbake til innholdsfortegnelse

Published 20. juli 2015 - 13:42 - Updated 21. juli 2015 - 10:26