Eksamen - tilrettelegging

Innmelding av behov for tilrettelegging ved hver eksamen

Selv om du har fått innvilget tilrettelegging ved eksamen, er det fortsatt behov for at du melder inn dine behov for den enkelte eksamen i hver eksamensperiode. Du vil ca 2 uker før avmeldingsfristen, for hver eksamensperiode, motta en epost med et skjema der du melder inn dine behov for den enkelte eksamen. Det er bla. dine behov som de som er listet opp under som du må melde inn for hver eksamen:

 • å sitte på datasal eller enerom
 • ha tilgang til Lingdys
 • få opplest oppgaveteksten
 • behov for spesial stol og/eller heve-senk bord o.l.

Det er viktig at du husker å melde inn behovene dine slik at vi rekker å tilrettelegge for deg. Dersom du ikke gir beskjed innen avmeldingsfristen kan du miste muligheten for tilrettelegging for den eksamen/eksamensperioden.

Ekstra tid
Ekstra tid vil du som hovedregel få automatisk uten å måtte si ifra. Du vil se i Studentweb hvorvidt ekstra tid er lagt til ordinær tid ved den enkelte eksamen.

Ikke fått epost eller ekstra tid mangler?
Husk å gi oss beskjed til tilretteleggingskontoret dersom du ikke får epost om å melde inn tilretteleggingsbehov, eller at du i studentweb eller WISEflow ikke ser at du har fått ekstra tid.

WISEflow og Lingdys

WISEflow er det digitale eksamenssystemet som brukes på  NMBU. Du kan lese mer om WISEflow eksamen og hvordan det fungerer under FAQ Digital campusbasert eksamen

Ved WISEflow eksamen skal du som hovedregel bruke din egen PC. 

Lingdys
Flere og flere skriftlige eksamener gjennomføres som digital eksamen. Dersom du ha behov for å bruke Lingdys stavekontroll eller talesyntese ved en WISEflow eksamen må du melde inn dette til tilretteleggingskontoret, mer informasjon finne du under i avsnittet om WISEflow eksamen på campus. 

Ved behov for PC og Lingdys ved eksamen som gjennomføres med penn og papir må du melde inn behovet. Du vil da som hovedregel bli plassert på en datasal med en stasjonær PC.

Informasjon om tilrettelegging ved WISEflow eksamen på campus 

 • Har du innvilget utvidet tid ved eksamen vil utvidet tid automatisk bli lagt til den ordinære eksamenstiden i WISEflow.  
 • Du benytter som hovedregel egen PC ved eksamen. Dersom du ikke har egen PC som fungerer, kan du søke om låne-PC på egent skjema.
 • Du får oppgaveteksten i WISEflow. Har du behov for å få oppgaven på papir, må du kontakte tilretteleggingskontoret senest 2 uker før eksamen slik at vi kan se om det er mulig å få til. Noen oppgaver vil det ikke være mulig å få på papir, slik som noen typer flervalgsoppgaver, men vi vil da prøve å finne andre løsninger.
 • Har du behov for Lingdys talesyntese/opplesning av oppgavetekst på eksamener plasseres du som hovedregel på en datasal med stasjonær PC. Husk egne øretelefoner!
 • Dersom du har egen lisens på Lingdys på egen PC og ønsker å bruke denne, må du melde inn det til tilretteleggingskontoret slik at vi kan finne en løsning for at den kan benyttes.

Informasjon om tilrettelegging ved WISEflow digital hjemmeeksamen

 • Har du innvilget utvidet tid ved eksamen vil utvidet tid automatisk bli lagt til den ordinære eksamenstiden i WISEflow. 
 • Dersom du har behov for utvidet tid på hjemmeeksamener som IKKE går i WISEflow, men f. eks med innlevering i Canvas, må du gi beskjed til emneansvarlig i det aktuelle emnet slik at fakultetet kan tilrettelegge for det.
 • Du benytter som hovedregel egen PC ved hjemmeeksamen. 
 • Har du behov for Lingdys opplesning av oppgavetekst på eksamener, og ikke har egen Lingdys lisens, kan du laste ned DEMO av Lingdys slik at du kan bruke programmet hjemme. 
Ta kontakt med tilrettelegging@nmbu.no dersom du har spørsmål rundt tilrettelegging og hjemmeeksamen.

Informasjon om tilrettelegging med PC - ved penn og papir eksamen 

Hvordan fungerer det 

 • Ved bruk av PC som tilrettelegging ved eksamen som gjennomføres med penn og papir vil du som hovedregel bli plassert på egen datasal, unntak kan gjelde ved eksamener med digital eksamensavvikling.
 • Programmene Lingdys er installert - hjelper med rettskriving, ordvalg og opplesing av tekst (talesyntese).
 • Dersom du skal bruke opplesningsfunksjonen (talesyntese) Lingdys, må du ta med egne øretelefoner.
 • Du får utdelt eksamensoppgaven i papirform. Dersom du har behov for å ha oppgaven elektronisk må du gi beskjed til tilretteleggingskontoret senest 2 uker før eksamen. 
 • Det er kun tilgang til Word under eksamen, ikke andre programmer som f. eks Excel.

Frist for å gi beskjed om tilrettelegging for den enkelte eksamen

Innmeldingsfristen er den samme som avmeldingsfristen for vurdering i emnet

 Akademisk kalender

 • Første onsdag i augustblokk - Augustblokkeksamen  
 • 1. november - Høstparallell og konte/ny eksamen høst
 • Første onsdag i januarblokk - Januarblokkeksamen
 • 1. april - Vårparallell og konte/ny eksamen vår
 • 1. mai - Juniblokkeksamen

Hvorfor får jeg ikke automatisk tilretteleggingen jeg har fått innvilget?

 • Bakgrunnen for du ikke automatisk blir plassert på en eksamenssal med tilgang til bruk av PC,  får enerom el. l. er hensynet til dine behov ved hver enkelt eksamen, som kan variere etter oppgavens form, faglige krav og logistikkutfordringer ved eksamensavviklingen osv.
 • Informasjon om hvilken sal du skal sitte i, under skriftlig avsluttende eksamen, finner du på Studentweb ca. 2 uker (ca 1 uke i blokkene) etter avmeldingsfristen. Gi beskjed dersom du er usikker på om du er plassert i rett sal.
 • Oversikt over rom/saler som brukes til eksamen.
 • Husk å møte i god tid før eksamen!

Når du kun har behov for ekstra tid ved en eksamen

Hvis du ikke har behov for å bruke PC, enerom osv. ved en eksamen blir du plassert på ordinær eksamenssal og får automatisk ekstra tid:  

Forlenget tid ved skriftlig vurdering
Ved skriftlig eksamen gis følgende forlengelse:

 • for eksamen som varer inntil 1,5 time gis 15 minutter ekstra tid
 • for eksamen som varer mer enn 1,5 time og inntil 2 timer gis 20 minutter ekstra tid
 • for eksamen som varer mer enn 2 time og inntil 4 timer gis 30 minutter ekstra tid
 • for eksamen som varer mer enn 4 timer gis 1 time ekstra tid.

Behov for å bruke PC, enerom m.m. ved delprøver?

Dersom du har et behov for PC ved en delprøver, som skal gjennomføres med penn og papir, eller du trenger enerom, må du kontakte tilretteleggingskontoret med engang du får vite tidspunkt for prøven, slik at det kan avklares om det er mulig å tilrettelegge for bruk av PC og eller enerom, heve/senk bord osv. Venter du for lenge med å ta kontakt vil du kanskje ikke få den tilretteleggingen du trenger ved den aktuelle prøven. Du kan lese mer om tilrettelegging ved delprøver

 

Published 20. januar 2016 - 9:53 - Updated 24. november 2021 - 8:00