PC ved eksamen?

Viktig ved behov for å bruke PC ved en eksamen

Hvis du har søkt om og fått innvilget bruk av PC, som tilrettelegging, ved avsluttende eksamen i ordinær eksamensperiode må du huske følgende:

Du må gi beskjed før avmeldingsfristen om behovet for å bruke PC på en avsluttende eksamen. Dette må du gjøre for hver eksamensperiode og gjelder selv om du har innvilget «bruk av PC» som tilretteleggingsform.

Dersom du ikke gir beskjed innen avmeldingsfristen mister du retten til bruk av PC for den eksamen/eksamensperioden.

Kontakt tilretteleggingskontoret på tilrettelegging@nmbu.no for å melde inn behovet for bruk av PC ved eksamen.

 Akademisk kalender

Frist for å gi beskjed om behov for å bruke PC:     

Gjelder for eksamensperiode:

Første onsdag i augustblokk                  Augustblokkeksamen
1. november Høstparallell og konte/ny eksamen høst
Første onsdag i januarblokk Januarblokkeksamen
1. april Vårparallell og konte/ny eksamen vår
1. mai Juniblokkeksamen
 • Ved bruk av PC vil eksamen bli avholdt på egen datasal, unntak kan gjelde ved eksamener med digital eksamensavvikling.
 • Programmene Textpilot og Lingdys er installert - hjelper med rettskriving, ordvalg og opplesing av tekst (talesyntese).
 • Dersom du skal bruke opplesningsfunksjonen (talesyntese) i Textpilot/Lingdys, må du ta med egne øretelefoner.
 • Du får utdelt eksamensoppgaven i papirform så fremt ikke annet er avtalt med tilretteleggingskontoret.
 • Det er kun tilgang til Word under eksamen, ikke andre programmer som f. eks Excel.

Hvorfor blir jeg ikke automatisk plassert på datasal når jeg har fått innvilget bruk av PC ved eksamen?

 • Bakgrunnen for du ikke automatisk blir plassert på en eksamenssal med tilgang til bruk av PC, er hensynet til dine behov ved hver enkelt eksamen (kan variere etter oppgavens form), faglige krav og logistikkutfordringer ved eksamensavviklingen.
 • Informasjon om hvilken sal du skal sitte i, under skriftlig avsluttende eksamen, finner du på Studentweb ca. 2 uker (ca 1 uke i blokkene) etter avmeldingsfristen. Gi beskjed dersom du er usikker på om du er plassert i rett sal.
 • Oversikt over rom/saler som brukes til eksamen.
 • Husk å møte i god tid før eksamen.

Trenger du oppgaven elektronisk?

Du får utdelt eksamensoppgaven på papir på datasalen. Dersom du har behov for å ha oppgaven elektronisk må du gi beskjed til tilretteleggingskontoret senest 2 uker før eksamen.

Når du ikke har behov for PC ved en eksamen

Hvis du ikke har behov for å bruke PC ved en eksamen blir du plassert på ordinær eksamenssal og får ekstra tid:  

 • 15 minutter forlenget tid ved eksamen med inntil 1,5 timers varighet.
 • 30 minutter forlenget tid ved eksamen med 1,5 til 4 timers varighet.
 • 1 time forlenget tid ved eksamen med varighet mer enn 4 timer.

Behov for å bruke PC ved delprøver?

Dersom du har et sterkt behov for PC ved en delprøver må du kontakte tilretteleggingskontoret med engang du får vite tidspunkt for prøven, slik at det kan avklares om det er mulig å tilrettelegge for bruk av PC. Venter du for lenge med å ta kontakt vil du ikke få bruke PC ved den aktuelle prøven.

 

Published 20. januar 2016 - 9:53 - Updated 10. august 2020 - 15:29