Hva er fusk eller plagiering og hvordan unngår du dette?

Fusk og plagiering kan få store konsekvenser for deg som student. Derfor er det så viktig at du vet hvordan du skriver akademisk tekst og hvordan du skal siterer korrekt.

Fusk og plagiering

Hvordan skrive akademisk tekst og sitere korrekt - så unngår du plagiere

Lær deg hvordan du skriver og siterer korrekt i akademisk skriving.
Verktøy og ressurser for å skrive akademiske tekster

Hva er fusk og plagiering

  • Fusk er å oppnå et resultat på ulovlig vis og NMBU ser svært alvorlig på fusk og plagiering da dette er et tillitsbrudd fra studenten overfor både medelever og institusjonen NMBU.
  • Det sees like strengt på fusk på skole- og hjemmeeksamen, obligatoriske innleveringer som andre oppgaver og arbeid som skal leveres inn i løpet av studietiden ved NMBU.

Eksempler på fusk og plagiering

Fusk er enhver handling som sikter mot å gi studenten et uberettiget studieresultat eller et uberettiget fortrinn ved evaluering av studieprestasjon.

Eksempler på fusk. Omtalen er ikke uttømmende.

  • Brudd på eksamensforskrifter ved NMBU kan være fusk.
  • Fusk kan bestå i å skaffe seg kjennskap til eksamensoppgaver før eksamen starter i den hensikt å dra fordel av kjennskapet under eksamen.
  • Handlinger som på falsk grunnlag sikter mot å gi en student fordeler under eksamen i form av forlenget tid eller ekstra hjelpemidler kan være fusk. 
  • Fusk kan være å manipulere eksamensbesvarelsen etter levering i den hensikt å oppnå bedre bedømming.
  • Fusk kan bestå i å skaffe seg tilgang til hjelpemidler som ikke er tillatt etter NMBUs oppgitte hjelpemiddelkoder for den pågjeldende skriftlige eksamen. Dette gjelder uavhengig av om det ulovlige hjelpemiddel består av papir, mobiltelefon eller annet utstyr, og uavhengig av om hjelpemiddelet befinner seg i eksamenslokalet eller annet sted hvor kandidaten kan skaffe seg tilgang til hjelpemiddelet under eksamen.
  • Fusk kan bestå i at en innlevert oppgave er utarbeidet av en annen person enn den som står oppført som eksaminand.
  • Plagiat er fusk. Eksempler på plagiering: Gjengivelse eller sitater fra bøker, artikler, internettsider, egne eller andres oppgaver, bruk av bilder, grafer o.l. uten kildehenvisning, sitattegn eller annen tilkjennegivelse i teksten/bildet/tegningen som viser hvor materialet er hentet fra.
  • Fusk kan bestå i at en innlevert besvarelse er brukt av eksaminanden selv til en tidligere eksamen, med mindre slik bruk er avtalt med faglærer

Flere eksempler på fusk og plagiering

• Bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr under eksamen
• Å bruke av eller ha tilgjengelig hjelpemidler som ikke er tillatt. Eksempler på dette er lapper og ark med pensumrelatert informasjon, egne notater etc.
• Å ikke oppgi kilder eller å oppgi fiktive kilder
• Svar som er hentet fra internett og helt eller delvis utgitt som eget svar
• Svar som helt eller delvis har vært brukt av en annen person ved en tidligere eksamen eller innlevering
• Svar som helt eller delvis er utarbeidet av en annen person
• Svar som helt eller delvis har vært brukt av studenten selv ved en tidligere eksamen eller innlevering
• Innlevert arbeid av praktisk eller kunstnerisk art som er laget av andre enn studenten selv
• Brudd på reglene om samarbeid
• Å gjengi eller sitere fra lærebøker, fagbøker, andres oppgaver, materiale som er hentet fra internett osv. uten å klart markere at det er en gjengivelse/sitat fra andre (plagiat)
• Å gjengi eller sitere fra tekst du tidligere har skrevet i en innlevert oppgave, uten å klart markere at det er en gjengivelse/sitat du tidligere har levert (selvplagiering)

Konsekvenser av fusk og plagiering

Det er NMBUs klagenemnd som vedtar hvilke sanksjoner fusk eller plagiering skal få for den enkelte student. Konsekvensene kan bli utestengelse fra NMBU i inntil et år, samt miste retten til å gå opp til eksamen ved andre universiteter og høyskoler i det samme tidsrommet. Eksamen, oppgaven eller innleveringen din vil bli annullert.

Husk at retten til å annullere en eksamen, oppgave eller innlevering ikke foreldes jf. UH loven § 4-7 nr. 4. Det betyr at dersom det er mistanke om fusk eller plagiering kan saken tas opp selv om du har forlatt universitetet. Dersom det foreligger et vedtak om annullering må vitnemål eller karakterutskrift leveres tilbake til NMBU

Hvordan fusk og plagiering kan oppdages

• Av eksamensvakten under eller i forbindelse med eksamen.
• Stikkprøver utført av ansatte i Studieavdelingen under eksamen
• Av sensor ved vurdering av en eksamen eller oppgave
• Bruk av Urkund - et tekstgjennkjenningsprogram som sjekker studentens elektronisk innleverte oppgave opp mot andre studenters oppgaver og tekster fra internett.


Published 21. mai 2014 - 16:03 - Updated 2. April 2020 - 13:16