Retningslinjer eksamen

Generelt

 1. Skriftlig campusbasert eksamen gjennomføres i henhold til forskrift om studier ved NMBU. Eksamenskandidaten (kandidaten) må før eksamen ha satt seg inn i forskriften og denne instruks.

 2. Kandidaten må innen oppmeldingsfristen være meldt opp til eksamen via Studentweb. Eventuelle problemer/feil må meldes Studentenes informasjonstorg (SiT) innen oppmeldingsfristen.

 3. Kandidater som har behov for spesialtilpasning/tilrettelegging ved eksamen må søke om dette innen fristen - akademisk kalender.

 4. Kandidaten må selv, via Studentweb, holde seg orientert om tid og sted for eksamen.

Oppmøte

 1. Oppmøtetid: Kandidaten må møte i eksamenslokalet senest 15 minutter før eksamen begynner. Ingen kandidater har adgang til eksamenslokalet før eksamensvaktene er på plass.

 2. Digital eksamen: Oppmøte senest 30 minutter før eksamen begynner. For å kunne gjennomføre eksamen digitalt må nødvendig nettleser være lastet ned på maskinen før eksamensdagen. Kandidaten må også ha testet at han/hun kommer inn på det NMBUs trådløse nettverk (Eduroam).

 3. Kandidaten må via den nettbaserte emnebeskrivelsen sjekke tillatte hjelpemidler i det enkelte emne, og ha med seg hjelpemidlene til eksamen. Det er ikke tillatt å låne hjelpemidler eller annet fra medstudenter/andre under eksamen.

 4. Kandidaten skal vise gyldig legitimasjon med bilde (studentkort /Pass/ førerkort). Grunnet forbud mot bruk av mobil under eksamen kan digitalt semesterkort ikke benyttes som legitimasjon.

 5. Mat/drikke, skrivesaker samt tillatte hjelpemidler tas med til kandidatens plass. Sekk/veske, avslått mobiltelefon og yttertøy plasseres på anvist sted. Grunnet utfordringer med smartklokker, må alle armbåndsur legges vekk på anvist sted. Det er klokke på veggen i alle eksamenssaler.

Besvare eksamen

 1. Målform: Eksamensoppgaver skal foreligge på nynorsk og bokmål, hvis begge målformer brukes av oppmeldte studenter i emnet. Eksamensoppgaver kan også være på engelsk hvis et emne undervises på både norsk og engelsk. I et emne som undervises på engelsk er eksamensoppgaven kun på engelsk.

 2. Språk: Eksamensbesvarelsen kan leveres på nynorsk, bokmål, svensk, dansk eller engelsk. Hvis det er krav om at oppgaven kun kan besvares på engelsk, skal dette framgå av emnebeskrivelsen til emnet.

 3. Ordbok: Fremmedspråklige studenter har anledning til å ha med ordbok mellom sitt morsmål og norsk. Ved eksamen på engelsk kan studenter, som ikke har engelsk som morsmål, ha med ordbok mellom sitt  morsmål og engelsk. Ordboka skal være fri for notater.
 4. Det er ikke tillatt med noe form for kommunikasjon mellom kandidatene eller andre personer under eksamen. Dersom kandidaten har spørsmål eller har behov for en kort pause gis tegn til en av eksamensvaktene.
 5. Når kandidaten er klar til å levere gis det tegn til eksamensvakten. Kandidaten blir sittende på sin plass til besvarelsen er levert, kontrollert og kvittert av eksamensvakten. Innleverte besvarelser blir ikke under noen omstendighet levert tilbake til kandidaten.

Eksamenspapir

 1. Kandidaten får utlevert eksamenspapir og omslagsark. Annet papir kan ikke benyttes.

 2. Eksamensbesvarelsene skal være anonyme og kandidaten får tildelt kandidatnummer som skal påføres alle ark i besvarelsen. Påse at rett kandidatnummer påføres.

 3. Kandidaten kan ikke levere besvarelsen sin eller levere blankt (kun utfylte omslagsark) før 30 minutter etter at eksamen er i gang.

 4. Kulepenn må benyttes på eksamenspapiret for at det skal gi gjennomslag. Vær oppmerksom på at det kan bli gjennomslag på flere ark dersom flere papir ligger oppå hverandre. Kandidaten har selv ansvar for det han/hun leverer som besvarelse, og at håndskriften er leselig.

 5. Når ordinær eksamenstid er ute har kandidaten maks 15 minutter til å nummerere, påføre kandidatnummer og sortere besvarelsen. Kandidaten har selv ansvaret for å skille det trelags eksamenspapiret fra hverandre og legge det i rett omslag. Dersom kandidaten fortsetter å skrive på besvarelsen etter at eksamenstiden er ute betraktes dette som forsøk på fusk.

 6. Kladdeark kan normalt ikke leveres inn som del av besvarelsen.

 7. Kandidaten har kun adgang til å ta med selve eksamensoppgaven og den rosa kopien av besvarelsen ut av eksamenslokalet etter endt eksamen. Alt annet eksamenspapir (brukt og ubrukt) må leveres til vaktene. Dersom eksamensoppgaven har vært gitt i form av flervalgsprøve eller det har vært egne svarark med oppgaven kan kandidaten ikke påregne å få med seg en kopi av besvarelsen sin.

 

Published 24. juni 2015 - 13:59 - Updated 19. February 2021 - 13:32