Meny
NMBU-student
Instruks for eksaminander - skriftlig prøve
+Meny

Instruks for eksaminander - sentralt avviklede skriftlige prøver under tilsyn ved NMBU

Instruks for eksaminander - skriftlig prøve

Instruks under omarbeidelse vår 2017

I. Før eksamen skal eksaminanden ha satt seg inn i Forskrift om opptak,
studier, eksamen og grader ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
med utfyllende bestemmelser og denne instruks.

II. Eksaminander som ønsker å fremstille seg til eksamen må selv sørge
for at han / hun er oppmeldt innen gitt frist, og selv kontrollere at
eksamensoppmeldingen er korrekt. Eksaminander som ikke er oppført
på oppmeldingslister vil bli avvist til eksamen. Eventuelle feil må
meddeles Studentenes informasjons Torg (SiT)/Studieavdelingen
innen angitt frist. Eksaminanden er selv ansvarlig for å holde seg
orientert om tid og sted for eksamen.

III. Eksaminander som har behov for særordninger under eksamen må
melde sitt behov innen angitte frister.

IV. Eksaminanden møter fram i eksamenslokalet senest 15 minutter før
eksamen begynner. Ingen eksaminander har adgang til
eksamenslokalet før en av eksamensinspektørene er på plass.

V. Eksaminanden skal ha med seg, og på oppfordring framvise, gyldig
legitimasjon/studentkort.

VI. Eksaminanden skal ha med seg nødvendige skrivesaker samt tillatte
hjelpemidler. Eksaminanden må selv på forhånd orientere seg om
hvilke hjelpemidler som er tillatt benyttet ved den enkelte eksamen.
Lån av hjelpemidler fra andre under eksamen er ikke tillatt. Ved
adgang til eksamenslokalet må vesker, avslått mobiltelefon og yttertøy
plasseres på anvist sted, mat samt tillatte hjelpemidler tas med til
eksaminandens plass. Det er ikke tillatt å være i besittelse av
mobiltelefon under eksamen. Det samme gjelder for armbåndsur.

VII. Etter at eksaminanden har inntatt sin plass, kan ikke denne forlates
uten tillatelse fra eksamensinspektøren. Eksaminanden kan ikke
levere besvarelsen før ½ time etter at eksamen er i gang.

VIII. Eksaminander som kommer etter at eksamen er begynt henvender
seg til eksamensinspektøren. Dersom eksaminanden kommer mer enn
½ time etter at eksamen har startet, kontakter eksamensinspektøren
Studieavdelingen som avgjør om eksaminanden kan delta i eksamen.
Det gis ikke tillegg i tid.

IX. Eksaminanden får utlevert nødvendig eksamenspapir og omslagsark.
Eksamensbesvarelsene skal være anonyme. Eksaminanden får tildelt
kandidatnummer som benyttes som identifikasjon. Alle innleverte ark i
besvarelsen merkes med dette nummeret. Antall ark skrives på
omslaget.

X. Eksaminanden har selv ansvar for å skille selvkopierende
eksamenspapir fra originalen. Kulepenn må benyttes på
selvkopierende papir. Eksaminanden har selv ansvar for det han / hun
leverer som besvarelse. Eksaminanden skal ikke benytte annet papir
enn det som er utdelt.

XI. Etter at eksamensoppgavene er delt ut, skal det være absolutt ro i
eksamenslokalet. Det er ikke tillatt med noen form for kommunikasjon
mellom eksaminandene. Dette gjelder både inne i eksamenslokalet og
under de tillatte luftepausene. Dersom eksaminanden har spørsmål,
rettes disse til en av eksamensinspektørene. Hvis en eksaminand
ønsker luftepause gis det tegn til en av eksamensinspektørene.
Eksamensinspektørene tar kun med en eksaminand av gangen.

XII. Ved utløp av eksamenstiden skal kun nummerering, sortering og
påføring av eksamensnummer være tillatt. Dersom eksaminanden
fortsetter å skrive etter at disponibel tid er ute, betraktes dette som
forsøk på fusk.

XIII. Når eksaminanden er ferdig med besvarelsen, gir han / hun tegn til
eksamensinspektøren. Eksaminanden blir sittende på sin plass til
besvarelsen er levert, kontrollert og kvittert. Innleverte besvarelser kan
ikke leveres tilbake eller unndras sensur, uansett hvilken grunn som
anføres.

XIV. Eksaminanden har kun adgang til å ta med eksamensoppgaven og
rosa kopi av eksamensbesvarelsen ut av eksamenslokalet etter endt
eksamen. Alt annet eksamenspapir må leveres inn.

XV. Dette punktet er under omarbeiding


XVI. Fusk eller forsøk på fusk under eksamen kan medføre annullering av
eksamen, og eventuell utestenging fra universiteter / høgskoler for
inntil ett år.

Published 24. juni 2015 - 13:59 - Updated 23. February 2017 - 9:35