Varsling av kritikkverdige forhold - for studenter

Varslingssaker vil bli behandlet konfidensielt og du som student skal ikke oppleve negative konsekvenser som følge av at du varsler.

Informasjonen under er hentet fra NMBUs HMS-håndbok for ansatte og informasjonen er derfor tilpasset ansatte ved NMBU og ikke studenter. Personalavdelingen arbeider med å oppdatere informasjonen til også å omhandle hvordan studenter kan gå frem når de opplever kritikkverdige forhold.

Kritikkverdige forhold

Er du kjent med kritikkverdige forhold som kan ramme enkeltpersoner ved NMBU eller NMBU som virksomhet kan du si i fra om dette til noen som kan gjøre noe med forholdet.  NMBU har utarbeidet en egen rutine for intern varsling og en veileder til rutinen. NMBU har også egne rutiner for behandling av saker knyttet til vitenskapelig uredelighet.

Lovverk:

Dersom arbeidstaker blir oppmerksom på kritikkverdige forhold i virksomheten har han rett til å varsle om det, ifølge arbeidsmiljøloven § 2-4. Med kritikkverdige forhold menes brudd på lovregler, interne retningslinjer og instrukser eller brudd på alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt. Eksempler er trakassering, mobbing, rusmisbruk, tyveri, økonomisk utroskap og diskriminering.   Arbeidsgiver har plikt til å vurdere risikoforholdene i virksomheten i relasjon til helse, miljø og sikkerhet. Arbeidsgiver plikter i den forbindelse å sette i verk tiltak for å legge forholdene til rette for intern varsling, ifølge arbeidsmiljøloven § 3-6.   Arbeidstaker er vernet mot gjengjeldelse ved varsling etter arbeidsmiljøloven § 2-5.   Det er kun intern varsling arbeidsgiver plikter å legge til rette for.

Hva er varsling: Hva er en varslingssak?

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold som du blir kjent med i ditt arbeid ved NMBU til en ansvarlig leder som kan gjøre noe med det.

Hva er et ”kritikkverdig forhold”?

Begrepet omfatter forhold som er ulovlige eller uetiske og kan for eksempel være straffbare forhold, brudd på statens eller NMBUs etiske retningslinjer, brudd på forskningsetiske retningslinjer eller brudd på andre lovbestemte påbud eller forbud og interne retningslinjer

Konkret kan en varslingssak dreie seg om (ikke uttømmende oppregning):

  • Korrupsjon, underslag eller annen økonomisk kriminalitet
  • Feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, med mindre du selv kan rette på forholdet
  • Trakassering (mobbing), seksuell trakassering og diskriminering på arbeidsplassen
  • Skader eller sykdom noen pådrar seg i arbeidet og som du mener skyldes arbeidet
  • Brudd på forskningsetiske retningslinjer


Forhold som ikke omfattes av varslingsretten etter arbeidsmiljøloven kan blant annet være  (ikke uttømmende oppregning):

  • Forhold som ikke er ulovlige eller uetiske
  • Forhold som en ansatt mener er kritikkverdig ut fra personlige verdier eller livssyn
  • Ytringer om uenighet angående politiske prosesser


Forhold som normalt ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett, som for eksempel ved uenighet eller kritikk av NMBUs prioriteringer, budsjettspørsmål, bemanningssituasjon eller faglige spørsmål eller prioriteringer. Også mindre alvorlige forhold kan oppfattes som problematisk for den enkelte ansatte og det oppfordres til å ta opp også slike forhold med din leder eller annen person. Dette kan foreksempel være dersom du på grunn av unødvendig støy forstyrres i arbeidssituasjonen din, noen har parkert på ikke oppmerkede plasser eller det er gjort dårlig renhold på kontoret ditt eller i felleslokaler. 

Varslingsplikt

Som arbeidstaker skal du alltid si ifra til arbeidsgiver eller verneombud når du oppdager feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, når du blir kjent med at det skjer trakassering eller diskriminering på jobben, eller dersom en kollega blir skadet eller pådrar seg en sykdom som følge av jobben sin.

Fremgangsmåte ved varsling

Har du behov for å søke råd før du varsler? Det er ikke alltid lett å si ifra om kritikkverdige forhold. Har du spørsmål du ønsker svar på før du varsler kan du rådføre deg med NMBUs Personal- og organisasjonsavdeling (POA).

Anne Marie Bjørkeng (jurist)
Christian Elind (jurist)
Lena Marie Kjøbli (HMS)

Ellers kan du rådføre deg med verneombudene, fagforeningen din eller offentlige tilsynsmyndigheter

Mottaker for varselet

Alt etter hva det kritikkverdige forholdet gjelder kan du velge ulike måter å si i fra om dette. Du kan enten si ifra direkte til den det gjelder si ifra til din leder eller til en annen ansvarlig person som du føler kan gjøre noe med forholdet, evt. kan du melde fra til en leder over denne i linjen, si ifra til tillitsvalgt eller verneombud, si ifra gjennom en kollega varsle skriftlig. Dersom du velger dette kan du benytte skjema som er utarbeidet til dette formålet, og sende pr post eller levere direkte til en av de nevnte varslingsmottakere. Gjelder det mobbing eller trakassering, er du lovpålagt å gå til leder eller verneombud. Det er alltid fint å si i fra tidlig slik at forholdet kan få en rask avklaring.    

Hva bør varselet inneholde?

Oppfølging av varselet gjøres best dersom du gir tilstrekkelig fakta og opplysninger til å få gjort noe med saken for eksempel hvem og hva saken gjelder, hvor det har funnet sted, tidspunkt/periode mv. og hvem du mener er ansvarlig. Du kan varsle anonymt, men mulighetene for en god oppfølging av saken vil være bedre dersom du oppgir ditt eget navn og tjenestested.

Kravet om forsvarlig fremgangsmåte ved varsling

Varslingssaker kan være svært belastende både for arbeidsmiljøet og for ansatte. Arbeidsmiljøloven stiller derfor krav om at den som varsler skal gjøre dette på en forsvarlig måte. Konkret betyr det at du må ha et saklig grunnlag for kritikken og si ifra på en måte som ikke unødvendig skader samarbeidsklima, arbeidsmiljø eller enkeltpersoner ved NMBU. Det viktige er at du sier ifra til en som kan gjøre noe med forholdet og ikke informerer flere enn nødvendig om saken.

Varsling til tilsynsmyndigheter og andre offentlige myndigheter

Det er alltid forsvarlig å varsle til en av de ovennevnte varslingsmottakerne og til offentlige tilsynsmyndigheter. Så langt det er mulig bør du forsøke å ta opp saken internt først.

Varsling til allmennheten(media, nyhetsblogger mv).

Slik varsling stiller strengere krav til din aktsomhet, fordi skadepotensialet for NMBU er større. Før du velger å varsle på denne måten bør du vurdere om; du er rimelig sikker på at det er sannhet i kritikken(er du i aktsom god tro?) det mulig eller hensiktsmessig at du varsler internt først, til overordnet organ eller til en offentlig tilsynsmulighet først? det kritikkverdige forholdet har allmenn interesse, dvs. om det er det noen utenfor NMBU som har en berettiget interesse i å få kjennskap til forholdet?

Published 8. september 2015 - 15:02 - Updated 12. juli 2017 - 13:15