Varsling

Seksuelle overgrep

Har du vært utsatt for voldtekt eller annet seksuelt overgrep?

Overgrepsmottaket 

Overgrepsmottaket ved Legevakten i Oslo er et døgnåpent helsetilbud til personer av alle kjønn fra og med 14 år, som har vært utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk eller andre seksuelle overgrep. Alle overgrepsutsatte som henvender seg, får umiddelbar ivaretakelse /hjelp.

Mottaket tilbyr medisinsk og psykososial akuttbehandling og krisehjelp, rettsmedisinske undersøkelser, samt medisinsk og psykososial oppfølging i inntil 3 måneder.

  • Overgrepsmottaket tilbyr rask hjelp og samtale i trygge omgivelser.
  • Du blir medisinsk undersøkt med tanke på skader, smitte og graviditet.
  • Overgrepsmottaket gjennomfører en rettsmedisinsk undersøkelse for å sikre bevis.

Husk: Ikke dusj. Ta vare på undertøy og klær. Ta vare på SMS-er og meldinger på sosiale medier.

Politiet

Voldtekt og andre seksuelle overgrep er alvorlige, straffbare krenkelser. Har du vært utsatt for voldtekt, seksuelle overgrep eller mistenker at det har skjedd, ta kontakt med nærmeste overgrepsmottak eller politi for hjelp og avklaring om hva du skal gjøre videre. Det er overgrepsmottak i alle fylker i Norge.

Støttesenter for kriminalitetsutsatte

Har du vært utsatt for kriminalitet som vold, trusler, hatkriminalitet, seksuelle overgrep eller noe annet? Ring Støttesenter for kriminalitetsutsatte på 800 40 008 som kan veilede deg om hvordan du kan anmelde. De vil også støtte deg hvis det blir en rettssak. Mer informasjon fra politiet

Trakassering og kritikkverdige forhold

Kritikkverdige forhold kan være brudd på lov, regler, interne retningslinjer og instrukser eller brudd på alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt. Det kan for eksempel være seksuell trakassering, mobbing, rusmisbruk, tyveri, økonomisk utroskap og diskriminering. Alle straffbare forhold skal meldes til politiet.

Det er trakassering når en person blir utsatt for uønskede negative handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Dette kan for eksempel være uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysing eller sårende fleiping og erting.Trakassering kan både være enkelthendelser og  hendelser som skjer gjentatte ganger. Dersom det er en enkelthendelse må den være av en viss alvorlighetsgrad for at det faller inn under begrepet trakassering. Hvis de negative og krenkende handlingene derimot skjer systematisk og gjentas over tid, vil det heller dreie seg om mobbing, som er en form for trakassering. Uavhengig av din rolle bør kritikkverdige forhold varsles umiddelbart.

Studenter ved NMBU skal ikke opplever uønsket seksuell oppmerksomhet, mobbing eller andre former for trakassering i sin studiehverdag.

Hvis du opplever dette, er det ofte best om du klarer å si fra at hendelsen er uønsket med det samme. Det kan være vanskelig å si fra direkte, så her har du flere muligheter:

Hvem kan jeg kontakte?

SiÅs
Studentlivskoordinator

Marit.Raaf@sias.no
Mobil: 90264918
Kontor: Studentlivssenteret

Studieavdelingen

sekretær i læringsmiljøutvalget:
Bodil Norderval - bodil.norderval@nmbu.no eller 97179673

Studentenes informasjonstorg

Iben N. Andersen - iben.andersen@nmbu.no eller 97103845

Studentombud

studentombud@nmbu.no
Mobil: 47616019

NMBUs varslingssekretariat

- er mottaker av varslingsskjema
- behandler varslingssaker
- kan gi råd om varsling

SiÅs, Helsestasjonen for studenter og studentprest

Tips

  • Gi respons skriftlig på sms, e-post eller lignende og ta vare på det.
  • Skriv ned hendelsen selv. Noter tid og sted, hva som hendte og hvordan du reagerte. Ta vare på dokumentasjon, for eksempel sms, e-post, Facebook og Snapchat.
  • Fortell det du har opplevd til en person du har tillit til så fort som mulig. Be den du snakker med skrive ned det du har fortalt.

Varsling

Alle kan varsle på NMBU sitt nettskjema for varsling av kritikkverdige forhold. Du som student skal ikke oppleve negative konsekvenser som følge av at du varsler. 

NMBUs varslingssekretariat vil sikre fortrolig håndtering av varslet, avklare på hvilke nivå i organisasjonen varselet skal håndteres og bidra til at NMBU har en juridisk forsvarlig og ensartet håndtering av varsel om kritikkverdige forhold. Sekretariatet kan kontaktas om spørsmål om varsling og håndtering av varsel.

Gjengjelding mot personer som varsler i samsvar med gjeldende lovverk, er forbudt!

 

Mer informasjon

Les mer om hvordan trakassering håndteres ved NMBU og få råd, veiledning og kontaktinformasjon for å varsle om trakassering (du må logge deg på via Feide for å få tilgang).

Du kan også lese mer på sikresiden.no, hvor får du forebyggende opplæring og råd om hva du skal gjøre i akutte situasjoner som vold, trusler, brann, seksuell trakassering, førstehjelp mm.

Published 8. september 2015 - 15:02 - Updated 29. mars 2023 - 11:15