Si fra om utdanningskvalitet og læringsmiljø

 • Det er viktig med et godt læringsmiljø.
  Foto
  Shutterstock

NMBU skal kjennetegnes av høy studiekvalitet og godt psykososialt læringsmiljø. For å få til dette kreves aktive og engasjerte studenter som bidrar med konstruktive tilbakemeldinger på læringsmiljøet.

Undervisning

Enhver student skal gi sine tilbakemeldinger om undervisning, emne eller program direkte til underviser, emneansvarlig, programansvarlig eller fakultet.

Det finnes både faste og periodiske evalueringer og undersøkelser du som student kan benytte for å si fra om hva som er bra og hva som bør forbedres.

Emner, undervisning og veiledning

 • Svar på emneevaluering, både underveisevaluering og sluttevalueringen.
 • Ta direkte kontakt med underviser/emneansvarlig/veileder og gå i dialog for å finne en god løsning
 • Kontakt studenttillitsvalgte og bruk studentdemokratiet på fakultetet ved behov

Studieprogrammet ditt

 • Alle studieprogram skal ha et programråd du kan melde inn saker til.
 • Benytt studenttillitsvalgte og studentrådet på fakultetet
 • Delta i den årlige nasjonale spørreundersøkelsen om studiekvalitet - Studiebarometeret
 • Delta i trivselsundersøkelser og andre undersøkelser som NMBU gjennomfører
 • Gjennom årlig behandlingen og godkjenning av programrapportene på fakultetet, kan studentene gi sine innspill til rapporten
 • Engasjer deg i den periodisk evalueringen av programmet
 • Delta i kandidatundersøkelser etter at du er ferdig kandidat - her får du også gitt tilbakemelding på relevansen i ditt program

Om trivsel og psykososialt læringsmiljø

Det psykososiale læringsmiljø er alle psykologiske og sosiale faktorer som påvirker din trivsel, helse og læring på studiestedet, og omfatter alt fra mellommenneskelig samspill, det sosiale miljøet, likebehandling, mobbing og trakassering. 

 • Ta opp utfordringer knyttet til læringsmiljøet med de som er nærmest til å kunne gjøre noe med situasjonen
 • Alle nye studenter oppfordres til å svare på undersøkelsen etter fadderuka
 • Delta i trivselsundersøkelser
 • Meld fra om kritikkverdige forhold som kan ramme enkeltpersoner ved NMBU eller NMBU som virksomhet

Problemer knyttet til læringsmiljøet bør forsøkes løses på lavest mulig nivå, og hovedregelen er å ta dette opp direkte med den det gjelder - om det er en medstudent, underviser, veileder eller andre. Dersom dette ikke fører frem eller er vanskelig, ta kontakt med studieveileder, Studentenes informasjonstorg, dekan eller studenttillitsvalgte.

Helsestasjonen for ungdom og NMBU-studenter i Ås kan bidra med veiledning og hjelp ved mistrivsel, vanskelige tanker og følelser eller psykiske vansker

Tilbakemelding på gjennomføring av eksamen

 • Hvordan opplever du som student din eksamen. Har du ris eller ros, synspunkter om hva som fungerer bra eller dårlig? Da vil de som arbeider med planlegging og gjennomføring av eksamen gjerne høre fra deg. De er ikke tilstede i eksamenslokalet og er derfor avhengig av studentenes hjelp for å få vite om forhold relatert til eksamen. Send e-post til eksamen

 

Published 9. september 2015 - 10:55 - Updated 8. november 2019 - 10:38