HMS

Avviksskjema

Benytt skjema Avviksskjema HMS for å rapportere om uønskede hendelser, ulykker eller nesteulykker, farlige situasjoner eller regelbrudd.

Eksempler på avvik:

  • Hvis det oppstår skade på mennesker, materiell eller miljø,
  • Ved manglende verneinnretninger
  • Hvis opplæringsmiljøet ikke er i overrensstemmelse med lover og forskrifter
  • Brudd eller avvik på krav knyttet til universell utforming

Skjema kan også benyttes hvis man vil gi forslag til forbedringer med tanke på helse, miljø og sikkerhet.

Kopi av det innsendte skjemaet lagres i arkivsystemet. Du er ikke anonym når du melder inn en sak, men du kan være trygg på at avviket du sender inn følges opp.

 

Published 11. august 2015 - 11:24 - Updated 26. mars 2021 - 15:23