Melde HMS-avvik som student

Uønskte hendingar, ulykker eller mestaulykker, farlege situasjonar, regelbrot skal meldast inn som avvik.

HMS

Avviksskjema

Bruk skjema Avviksskjema HMS for å rapportera om uønskeda hendingar, ulykker eller mestaulykker, farlege situasjonar eller regelbrot.

Døme på avvik:

  • Viss det oppstår skade på menneske, materiell eller miljø,
  • Ved manglande verneinnretningar
  • Viss opplæringsmiljøet ikkje er i samsvar med lover og forskrifter
  • Brot eller avvik på krav knytt til universell utforming

Skjema kan òg nyttast viss ein vil gi forslag til betringar med tanke på helse, miljø og sikkerheit.

Kopi av det innsende skjemaet blir lagra i arkivsystemet. Du er ikkje anonym når du melder inn ei sak, men du kan vera trygg på at avviket du sender inn blir følgd opp.

Published 11. august 2015 - 11:24 - Updated 1. juli 2020 - 14:41