Melde HMS-avvik som student

Uønskede hendelser, ulykker eller nesteulykker, farlige situasjoner, regelbrudd skal meldes inn som avvik via dette skjema:

Avviksskjema HMS

HMS

Eksempler på avvik:

  • Hvis det oppstår skade på mennesker, materiell eller miljø,
  • Ved manglende verneinnretninger
  • Hvis opplæringsmiljøet ikke er i overrensstemmelse med lover og forskrifter
  • Brudd eller avvik på universell utforming

NMBU vil i løpet av våren 2018 opprette et nytt system for varsling av avvik. Inntil videre kan du melde inn HMS-avvik over.

Skjema kan også benyttes hvis man vil gi forslag til forbedringer med tanke på helse, miljø og sikkerhet.

Kopi av det innsendte skjemaet lagres i arkivsystemet. Du er ikke anonym når du melder inn en sak, men du kan være trygg på at avviket du sender inn følges opp.

Hvis meldingene ikke følges opp:

Dersom du har forsøkt å melde fra om avvik uten at dette har blitt fulgt opp, kan det meldes fra om dette gjennom avvikssystemet for studiekvaliet. Dette skjemaet skal kun benyttes hvis man har forsøkt å løse problemet ved hjelp av andre kanaler først: Skjema for melding av avvik i studiekvalitet

Published 11. august 2015 - 11:24 - Updated 13. mars 2018 - 10:49