Entreprenørskapslandsbyen Campus Ås – en smeltedigel for forskningsbasert innovasjon for en bærekraftig samfunnsutvikling

Entreprenørskapslandsbyen Campus Ås – en smeltedigel for forskningsbasert innovasjon for en bærekraftig samfunnsutvikling

Entreprenørskapslandsbyen Campus Ås

I dette prosjektet samarbeider NMBU, Ard Innovation, Aggrator Inkubator Ås og EikLab - senter for studentinnovasjon om å profesjonalisere og videreutvikle innovasjonsøkosystemet ved Campus Ås.

prosjekt

Om/Mål
Bakgrunn

Det er spesielt behov for å øke samhandlingen mellom FoU-miljøene, næringsliv og offentlig sektor for nyskaping og grønn omstilling. Prosjektet skal jobbe med å etablere digitale og fysiske møteplasser, bidra til økt samarbeid mellom sektorene, og synliggjøring av forskningsbasert innovasjon for en bærekraftig samfunnsutvikling ved campus Ås.

Mål

Hovedmålet i prosjektet er å styrke samarbeidet mellom akademia, næringsliv og offentlig sektor for å få til grønn omstilling og etablering av flere nye bedrifter i regionen og i Viken. Prosjektet vil være et viktig ledd i FoU-miljøenes bidrag til utvikling av et innovativt, bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv. Etablering av flere vekstselskaper vil bidra til videreutvikling av innovasjonskulturen som igjen vil bidra til flere ideer og flere selskapsetableringer. Synliggjøring og kommunikasjon av de gode innovasjonshistoriene på campus Ås vil gjøre miljøet enda mer attraktivt både for studenter, ansatte, oppstartselskaper, næringsliv og offentlig sektor. 

Mer om prosjektet

Historisk har FoU-miljøene ved NMBU, og instituttene på campus Ås, bidratt med viktige forskningsresultater for utviklingen av det som i dag er en fremtidsrettet og høyteknologisk landbruks- og havbrukssektor. Fusjonen (2014) og samlokaliseringen (2021) av tidligere Veterinærhøgskolen og Universitetet for miljø og biovitenskap har bidratt med å akselerere denne utviklingen ytterligere.

NMBU har høye ambisjoner for bidraget til en bærekraftig samfunnsutvikling med nytt grønt næringsliv og en effektiv og innovativ offentlig sektor. NMBU erkjenner at komplekse utfordringer og dilemmaer må løses gjennom samhandling på tvers av sektorer og fag og rettet inn mot konkrete problemstillinger og temaer, på lokalt, nasjonalt og/eller globalt plan. For å få til dette kreves det utvikling av evner til tverrfaglig samarbeid og entreprenørskapskompetanse blant studenter og ansatte samt tilrettelegging av møteplasser og kunnskapsoverføring mellom FoU-sektoren, næringsliv og offentlig sektor.  

Prosjektet vil konsentrere seg om to hovedområder:

  1. Møteplasser og egnede arealer for innovasjon- og entreprenørskapsaktiviteter
  2. Synliggjøring og kommunikasjon av de gode innovasjonshistoriene på Campus Ås

Prosjektet ledes av Solveig Fossum-Raunehaug (seniorrådgiver og nestleder i NMBU Forskningsavdelingen)