CO-CREATING PUBLIC HEALTH

CO-CREATING PUBLIC HEALTH

Foto: Realdania

Dette forskningsprosjektet vil frembringe viktig forskningsbasert kunnskap om betydningen av kommunale folkehelsetiltak ved å studere etableringen og bruk av møteplasser for aktivitet i nærmiljøet.

prosjekt

Om/Mål
Bakgrunn

Prosjektet vil følge utviklingen av møteplasser fra idé til ferdigstillelse, og videre i opptil to år etter etablering, i sju kommuner på Østlandet. Disse kommunene er med i «En morsom omvei» (EMO), et prosjekt som eies og gjennomføres av Tverga (Ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge) i samarbeid med Asplan Viak. Fra EMO prosjektet får de sju utvalgte kommunene både oppfølging og veiledning, samt økonomisk støtte til å utvikle og realisere sine planer for møteplassene. Utbyggingen starter i 2022.

Mål

Forskningsprosjektet har tre ulike fokusområder. Det ene er å undersøke prosessene som foregår i EMO i kommunene i forbindelse med etablering av møteplassene. Prosessen vil bli fulgt fra planlegging, behovsvurdering, medvirkning, samskaping og realisering til vedlikehold av møteplassene. Dette skal gjøres ved bruk av ulike metoder som dokumentanalyser, intervju av kommunalt ansatte og kommunenes innbyggere og Concept mapping. I tillegg skal prosjektet utvikle og teste et verktøy for kartlegging av innbyggernes behov ved etablering av møteplasser. Verktøyet skal bidra til å styrke kommunenes planlegging av møteplasser for aktivitet i fremtiden.

Det andre fokusområdet i dette forskningsprosjektet er bruk av møteplassene etter ferdigstillelse. Det skal kartlegges hvem som bruker møteplassene og hvordan de brukes. Videre vil vi studere betydningen av møteplassenes utforming, design, samt hvilke nærmiljøfaktorer i områdene rundt møteplassene som har betydning for innbyggernes bruk. Det skal gjøres observasjoner på møteplassene i ulike tidsrom og årstider slik at en kan få kunnskap om brukergrupper, aktiviteter og når møteplassene blir mest og minst brukt. Det skal også utvikles en programvare som vil bli tilgjengelig for kommuner som ønsker å kartlegge bruk av sine møteplasser over tid.

Det tredje, og siste, fokusområdet er å frembringe kunnskap om betydningen av slike møteplasser for nærmiljø og folkehelse. Innvirkningen møteplassen har på innbyggernes nabolagstilfredshet, tilhørighet, fysisk aktivitet, sosial kontakt, trivsel og livskvalitet vil bli kartlagt gjennom blant annet spørreundersøkelser før og etter åpning av møteplassene for å undersøke mulige endringer. Denne kunnskapen skal også bidra til å utvikle nye metoder for hvordan kommuner kan evaluere og måle betydningen av nærmiljøtiltak for helse og livskvalitet.

Mer om prosjektet

Prosjekteier er Institutt for folkehelsevitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Prosjektet blir gjennomført i samarbeid med Tverga, Asplan Viak, Folkehelseinstituttet og Syddansk Universitet. Prosjektet har fått midler fra Norges forskningsråd sin utlysning «Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv”.