Realfag for yrkesfagelever

Realfag for yrkesfagelever

Foto: Nichelle Anderson, Wikimedia Commons

Flere elever med bakgrunn fra de tekniske yrkesfagene bør velge ingeniørstudier. Realfag oppleves som lite relevant for yrkesfagelever. I dette prosjektet forsker vi på hvordan realfagene kan bli nyttige som en del av yrkesutdanning.

prosjekt

Om/Mål
Bakgrunn

Fagfornyelsen, læreplanene som innføres fra 2020, gir et spennende skifte for hvordan realfagene skal tenkes inn som en del av yrkesfaglig opplæring. Det legges mer vekt på at elevene skal være aktive deltakere og ha medbestemmelse.

  • De tverrgående temaene bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap samt helse og livsmestring skal inn i alle fag.
  • Det skal legges vekt på dybdelæring og ferdigheter som for eksempel kritisk tenkning, problemløsning og utforsking.
  • Nye yrkesrelevante faglige tema som ikke har vært inne i læreplanen tidligere, er tatt inn i læreplanen. For eksempel, elever på bygg og anlegg skal kunne vurdere energiøkonomisering i bygg.

Dette stiller skolen overfor en rekke utfordringer i forhold til å tilrettelegge for elevenes arbeid med realfagene, tilrettelegging av samarbeid mellom programfaglærere og realfaglærere og skolens oppbygning av kompetanse for å kunne tilby elevene god realfagundervisning i alle yrkesfagene.

Mål

Målet med prosjeket er å utvikle kunnskap om undervisning av realfag for yrkesfagelever.

Mer om prosjektet

I dette prosjektet jobber vi sammen med lærere for å designe undervisningsopplegg der vi sammen utvikler undervisningsprinsipper og verktøy som kan brukes for å få til intensjonene i læreplanen. Prosjektet har to deler. Den ene delen er et rent utviklingsarbeid i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo som ledd i den statlige Dekomp-satsningen. Den andre delen er forskning finansiert av NMBU der vi undersøker implementeringen av den nye læreplanen - og de muligheter den gir for å styrke realfagopplæring i de tekniske yrkesfagene. De tekniske yrkesfagene kan være en viktig arena for å rekruttere studenter til ingeniøryrker, ikke minst fordi dette vil være studenter som har solid praktisk erfaring.

Kunnskap om undervisning og læring knyttet til realfag i yrkesopplæringen er lite dokumentert i forskningslitteratur (Nordby, 2019). Regjeringen peker på at både bedrifter og offentlig sektor i framtiden vil ha et stort behov for elever som gjennomfører fag- og yrkesutdanning. Regjeringen har derfor satt seg som mål å heve statusen til yrkesfagene og få ned frafallet. For at regjeringens målsetning skal kunne realiseres trenger vi mer kunnskap om undervisning og læring i fellesfagene i yrkesopplæringen.