NorENS: Utviklingen av det norske energisystemet i den europeiske energiomstillingen

NorENS: Utviklingen av det norske energisystemet i den europeiske energiomstillingen

Vindturbin

Avgjør det norske elsystemets fremtidige rolle i en europeisk kontekst.

NorENS vil utforske de sannsynlige retningene av den europeiske energiomstillingen. Prosjektet vil utvikle fremtidsorienterte analysemodeller som forbinder all fleksibilitetsteknologi i kraft-, varme-, gass- og transportsektoren.

prosjekt

Om/Mål
Bakgrunn

Som følge av internasjonale klimaforpliktelser er det europeiske elsystemet i en overgangsfase på vei til en renere energiproduksjon. Andelen fornybar energi øker i alle europeiske land, men samtidig blir det mer utfordrende å holde elforsyningen stabil fordi fornybar energi er væravhengig. Norge har store mengder ren og kontrollerbar vannkraft og kan spille en viktig rolle med å balansere den europeiske strømforsyningen. Norsk vannkraft kan brukes når det er mangel på elektrisitet i Europa, mens vannkraftreservoarer kan brukes til energilagring når det er strømoverskudd. Norges energiforsyning vil i økende grad bli påvirket av Europas energiregler, og for norske beslutningstakere, systemoperatører og produsenter er det viktig å ta stilling til hvordan norske fornybare energiressurser og infrastruktur kan bli påvirket av, dra nytte av og bidra til den pågående europeiske energiomstillingen.

NorENS-prosjektet vil undersøke de sannsynlige retningene av den europeiske energiomstillingen og vil, ved hjelp av avanserte modelleringsverktøy, simulere fremtidig utvikling av de sammenkoblede elsystemene i Norge og Europa. Prosjektresultatene vil bidra til å planlegge en effektiv, lønnsom og robust infrastruktur for norske elsystemer i lys av den europeiske energiomstillingen. NorENS administreres av NMBU og inkluderer forskere og analytikere fra Cicero og ledende internasjonale eksperter. I tillegg vil kompetanse fra Statnett, NVE og Østfold Energi bidra inn i prosjektet. NorENS er tverrfaglig og vil kombinere teknisk analyse og analyse av markeds- og policyrammer med avansert energisystemmodellering. Energisystemmodelleringen vil forbinde kraft-, varme-, gass- og transportsektoren og vil være særlig oppmerksom på den økonomiske, politiske og teknologiske usikkerheten i den pågående energiomstillingen. 

Mål

Hovedmål
Å utvikle en bredere og bedre kunnskapsbase for utfordringen med å planlegge en effektiv, lønnsom og robust kraftproduksjons- og overføringsinfrastruktur for Norge i lys av den pågående omstillingen i det europeiske energisystemet.

Sekundære mål
S1) Identifisere hovedmarkedet, teknologiske og politiske drivere, og de underliggende usikkerhetene i utviklingen av driverne i Nord-Europas energimarkeder.

S2) Vurdere økonomisk potensial og gjensidig konkurranse rundt ulike fleksibilitetsalternativer.

S3) Identifisere og vurdere sannsynlige klima- og energipolitiske opsjoner i Nord-Europa, gitt den politiske motstanden mot høye CO2-priser i andre deler av Europa.

S4) Forbedre muligheten til en eksisterende energisystemmodell til å håndtere usikkerhet, samt nye fleksibilitetsalternativer, samtidig som detaljnivået økes gjennom å forbedre de underliggende numeriske teknikkene, løsningsalgoritmer og dataparadigmer.

S5) Simulere priser, kraftproduksjon, verdiskapning og behovet for samtrafikkapasitet på det norske kraftmarkedet på timeplan og vise sannsynlige utbredelser, som viser hvordan utviklingen av de simulerte variablene er avhengig av:

a) hovedmarkedene i Nord-Europa (basert på funnene i S1)
b) antagelsene om blandingen av fleksibilitetsalternativer (basert på resultater fra S2)
c) utvikling av Nord-Europeisk politikk for dekarbonisering av elkraftsystemet (fra S3)

S6) Syntisere konsekvensene av S5 for utnyttelse av norske fornybare energiressurser, overføringskapasitet og fleksibilitetsalternativer, og foreslå nye retningsretninger som muliggjør en robust utvikling av det norske energisystemet i lys av sannsynlige endringer og usikkerheter i de europeiske energisystemene.