NorENS: Utviklingen av det norske energisystemet i den europeiske energiomstillingen

NorENS: Utviklingen av det norske energisystemet i den europeiske energiomstillingen

Vindturbin

NorENS vil utforske de sannsynlige retningene av den europeiske energiomstillingen. Prosjektet vil utvikle fremtidsorienterte analysemodeller som forbinder all fleksibilitetsteknologi i kraft-, varme-, gass- og transportsektoren.

prosjekt

Om/Mål
Bakgrunn

I forskningsprosjektet «NorENS» analyserer forskere fra NMBU og Cicero hvordan den europeiske energiomstillingen vil påvirke energisektoren i Norge mot 2050.

EUs politikk for å nå ambisiøse klimaambisjoner bidrar til en omfattende omstilling av det europeiske energisystemet. I denne omstillingen står kraftmarkedene sentralt. For det første skjer en rask utfasing av fossil kraftproduksjon til fordel for vind- og solkraft. Samtidig ventes det en økt bruk av elektrisitet for å redusere utslipp i andre sektorer som bygg, transport og industri. Disse endringene vil trolig akselerere mot 2030 og særlig 2050. Det norske energisystemet vil i økende grad påvirkes av utviklingen i resten av Europa, og for norske energiaktører er det viktig å vurdere hvordan man kan dra nytte av, bør ta hensyn til, og kan bidra til, den europeiske utviklingen.

Mål

Prosjektet konsentrerer seg særlig om to områder i energiomleggingen. Det første området er hvordan EU og medlemslandenes energi- og klimapolitikk påvirker kraftmarkedene i Europa mot 2050. Dette gjelder både kraftproduksjonkapasitet og -miks, men også økt elektrifisering og andre forhold som påvirker kraftforbruket. Det andre området er hvordan utnyttelse av ulike fleksibilitetsløsninger, som regulerbar vannkraft, nett, batterier, forbrukerfleksibilitet og hydrogen vil påvirke kraftpriser og kraftprisvariasjoner. Innen dette området legger NorENS vekt på å belyse den gjensidige konkurransen mellom ulike fleksibilitetsløsninger. Vår hypotese er at det er behov for mange typer fleksibilitet, men samtidig at disse ulike løsningene har ulike fordeler og ulemper som gjør de mer og mindre attraktive i ulike typer kraftsystem.

Til slutt vil kunnskapen om effektene av energi- og klimapolitikken og ulike fleksibilitetsløsninger brukes til å belyse hvordan Norges energisystem, og norske energiaktører vil påvirkes av den europeiske energiomleggingen mot 2050.

NorENS administreres av NMBU og inkluderer forskere og analytikere fra Cicero og ledende internasjonale eksperter. I tillegg bidrar kompetanse fra brukerpartnerene (Statnett, NVE, Energi Norge og Østfold Energi) inn i prosjektet. NorENS er tverrfaglig og vil kombinere teknisk analyse og analyse av markeds- og policyrammer med avansert energisystemmodellering. Energisystemmodelleringen vil forbinde kraft-, varme-, gass- og transportsektoren og vil legge særlig vekt på den økonomiske, politiske og teknologiske usikkerheten i den pågående energiomstillingen.