Hule eiker og artsmangfold: Kartlegging og overvåking (ARKO) / Ancient oaks and biodiversity: Survey and monitoring

Hule eiker og artsmangfold: Kartlegging og overvåking (ARKO) / Ancient oaks and biodiversity: Survey and monitoring

I dette prosjektet er målet å bedre kunnskapen om det unike og rike artsmangfoldet knyttet til gamle, hule eiker. Vi har også ansvaret for den nasjonale overvåkingen av hule eiker. Hule eiker er en Utvalgt Naturtype og har dermed en spesiell juridisk status.

prosjekt

Om/Mål
Mer om prosjektet

Hule eiker huser et usedvanlig rikt og særegent artmangfold av insekter, sopp og lav.
Foto
Anne Sverdrup-Thygeson

Til tross for at bare noen få prosent av skogarealet i Norge utgjøres av eik, anses eik som det norske treslaget med flest assosierte arter. Om lag 1500 arter er knyttet til eik, og mange av disse er eikespesialister med en fåtallig forekomst i hele Europa. Men stadig færre eiker får lov til å eldes, og danne levested for disse spesialiserte og sjeldne artene. Mange eikespesialister er derfor utrydningstruet.

Vårt arbeid med kartlegging og overvåking av hule eiker og deres artsmangfold er en del av ARKO-prosjektet. ARKO står for «Arealer for Rødlistearter – Kartlegging og Overvåking». Målsetningen i ARKO-prosjektet er å bedre kunnskapen om rødlistearter, kartlegge deres leveområder og finne gode måter å overvåke dem på.

I Norge har vi om lag 4400 rødlistede arter. Disse artene er ikke jevnt fordelt ut over landet - noen avgrensete deler av landet er særlig rike på rødlistearter. De rødlistede artene er også knyttet til bestemte levesteder eller habitater. Levesteder med spesielt mange rødlistearter kaller vi HOTSPOT-habitater.

Vi har definert hotspot-habitater som sjeldne, velavgrensete naturtyper med ansamlinger av rødlistearter, gjerne også mange rødlistearter med snevre habitatkrav, såkalte habitat-spesialister. Hotspot-habitater kan inneholde ansamlinger av arter fra én eller flere artsgrupper. I ARKO-prosjektet jobber vi med en rekke slike hotspot-habitater. Du kan lese mer om det på prosjektets hovedside hos NINA.

ARKO er et samarbeid mellom fire forskningsinstitusjoner som arbeider med biomangfold i norsk natur: Norsk institutt for naturforskning NINA, Institutt for naturforvaltning (INA, NMBU), Norsk institutt for bioøkonomi NIBIO og Naturhistorisk museum ved UiO. ARKO finansieres av syv departementer gjennom «Nasjonalt Program for Kartlegging og Overvåking av biologisk mangfold». I 2011 gikk prosjektet inn i sin 3. periode.

English summary:

Ancient oaks and biodiversity: Survey and monitoring.
Ancient, hollow oaks can be found both in forest and in the agricultural landscape in Norway. In this project, the aim is to map and monitor both the ancient oaks and their unique associated biodiversity. The work is part of a larger project called “Survey and monitoring of red-listed species” (ARKO), which is organized under the Norwegian National Programme for Surveying and Monitoring of Biodiversity.