PRV PROTect. Kartlegging av PRV-infeksjon, smitteopprinnelse, og effekter på fiskens robusthet og helsetilstand.

PRV PROTect. Kartlegging av PRV-infeksjon, smitteopprinnelse, og effekter på fiskens robusthet og helsetilstand.

De siste to tiår har norsk lakseoppdrett opplevd et økende antall utbrudd av sykdommen hjerte- og skjelettmuskel- betennelse (HSMB) som er forårsaket av det meget utbredte piscine orthoreovirus (PRV).

prosjekt

Om/Mål
Bakgrunn

Targeting piscine orthoreovirus (PRV infection in Norwegian Atlantic Salmon aquaculture)

Mer om prosjektet

Det er kommet fram at PRV er vidt utbredt i andre land med lakseoppdrett, som Storbritannia, Canada og Chile. PRV finnes også i settefiskanlegg og i en stor andel av villfiskbestanden. Dette har skapt bekymring, og PRV infeksjon må derfor anses som et økende problem for akvakultur av laks nasjonalt og globalt.

PatoGen Analyse, Marine Harvest, Veterinærinstituttet og NMBU-Veterinærhøgskolen har gått sammen i dette prosjektet med mål om bedre kontroll med og økt kunnskap om PRV og følger av infeksjonen. PatoGen Analyse har utført omfattende kartlegging av PRV i oppdrettsanlegg og nylig utviklet verktøy som kan følge enkeltstammer av viruset på basis av fylogenetiske markører, og dermed avdekke smitteopprinnelse og smittevei. Gjennom kartleggingsstudier i anlegg har det blitt funnet tegn til at PRV-infeksjon kan ha følger utover HSMI.

Nyere studier av patogenesen for PRV utført bl.a. av søknadens forskere fra NMBU og VI har vist at viruset massivt infiserer røde blodceller før virusinfeksjonen kan påvises i myocyttene i hjertet. Vår hypotese er at PRV-infeksjon i blodceller kan ha mange konsekvenser for fiskens helsetilstand og produksjonsegenskaper. Det er naturlig å tenke seg at de primære egenskapene til fiskens blodceller, som oksygenlevering, påvirkes og at dette kan redusere fiskens robusthet.

Betennelsesskader på hjerte og muskel ved HSMB er derfor muligens bare "toppen av isfjellet" som følge av PRV infeksjon. Vi ønsker å utvikle innovative verktøy og optimale strategier for å kartlegge PRV-infeksjon, smitteopprinnelse, og effekter på fiskens robusthet og helsetilstand. Dette vil kunne bidra til en mer robust og bærekraftig oppdrettsnæring.

PatoGen har det overordnete ansvar for prosjektet.

Prosjektleder ved NMBU er professor Espen Rimstad.