Nyheter fra HUNT Én helse - News from HUNT One Health

11.2.21

På styringsgruppemøte 11.2.21 ble det gjort noen endringer i styringen av prosjektet:

  • Prosjektgrupa: Øivind Øines (Veterinærinstituttet, leder), Kristian Hveen (NTNU/ HUNT) og Eystein Skjerve (NMBU)
  • Styringsgruppa: Trine L'Abèe-Lund (NMBU, leder), Merete Hofshagen (Veterinærinstituttet) og Kirsti Kvaløy (NTNU/ HUNT). /

At the steering group meeting on 11.2.21, some changes were made in the management of the project:

  • Project group: Øivind Øines (Norwegian Veterinary Institute, leader), Kristian Hveen (NTNU / HUNT) and Eystein Skjerve (NMBU)
  • Steering group: Trine L'Abèe-Lund (NMBU, leader), Merete Hofshagen (Veterinary Institute) and Kirsti Kvaløy (NTNU / HUNT).

11.2.21

Alle prøver er nå sendt til sekvensering, og vi nærmer oss første hovedmilepæl for prosjektet - tilgjengeliggjøring av sekvensdata for avføringsprøvene. Det er forøvrig styringsgruppemøte 11.2 der planer for videre drift av prosjektet skal diskuteres. /

All samples have now been sent for sequencing, and we are approaching the first main milestone for the project - making sequence data available for the stool samples. There was also a steering group meeting on 11.2.21 where plans for further operation of the project were be discussed.

15.1.21

Vi nærmer oss nå resultater fra sekvensering av prøvene fra primærundersøkelsen. Vi har gått gjennom en del av de sekvensene vi har mottatt og har vist at prøvene fungerer. Ved nyttår 2021 er ca. halvparten av prøvene under sekvensering.

Med en tilleggsbevilgning som vi på slutten av 2020 fikk fra Landbruks- og matdepartement (LMD) kan vi nå også gjennomføre sekvensering av alle prøvene som er samla inn. /

We are now expecting the results from sequencing the samples from the primary survey. We have gone through some of the received sequences and could show that the approach works. By New Year 2021, approx. half of the samples will be in the process of sequencing.

With an additional grant that we received at the end of 2020 from the Norwegian Ministry of Agriculture and Food (LMD), we can now also carry out sequencing of all the samples that have been collected.

Published 6. november 2020 - 10:02 - Updated 30. juni 2021 - 14:30