Instituttstyrene Miljøtek

Kandidater til instituttstyret - IMT

IMT - Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger

 • Heidi Nygård, Postdoktor

  • Stilling: Postdoktor
  • Utdanning:
   Bachelor i kjemiteknikk (HiT, 2006)
   Master i miljøfysikk og fornybar energi (UMB, 2009) 
   PhD i energiteknologi (NMBU, 2015)

  • Yrkeserfaring:
   Jeg hadde pliktarbeid i form av undervisning i flere kurs innen energifysikk i løpet av doktorgraden, noe jeg også har fortsatt med i stillingen jeg er i nå. Som student var jeg hjelpelærer i en rekke fag.

  • Organisasjonserfaring/råd/styrer etc. Relevante tillitsverv og/eller ledererfaring:
   Jeg har vært vara i instituttstyret og i universitetsstyret tidligere. Jeg har også sittet i styret i FODOS (Forum for Doctoral students at UMB) og SiN (Stipendiatorganisasjonen i Norge)

  • Hvorfor vil du bli styremedlem?
   Jeg ønsker å bli styremedlem for å ha mulighet til innflytelse ved den videre utviklingen av instituttet.
   En viktig sak for meg er å beholde og forbedre laboratoriefasiliteter. For å ha mulighet til å drive god og anvendt forskning er dette en absolutt nødvendighet. Jeg mener også at det er uvurderlig med et godt støtteapparat rundt laboratoriene i form av teknisk personale, ikke bare for å drive forskning, men også i forbindelse med undervisning. Jeg synes det er svært viktig at studentene ikke bare får teoriundervisning ved NMBU, men også får lære gjennom laboratorieøvelser og andre praktiske tilnærminger. 
   Jeg synes også det er viktig å sikre at stipendiater har like arbeidsvilkår uansett om de er lokalt finansiert, prosjektfinansiert eller er kvotestipendiater.
   Gjennom verv i FODOS og SiN har jeg hatt kontakt med mange midlertidige ansatte både ved NMBU og andre universiteter i Norge, og vil derfor ha god mulighet til å ha et innblikk i arbeidssituasjonen til store deler av denne gruppen.
  • Hva ser du som de viktigste utfordringene for instituttstyret?
   Jeg ser det som spesielt viktig å opprettholde god kvalitet i undervisningen i en tid der det snakkes mye om budsjettkutt. Jeg har selv vært student ved IMT, og jeg har erfart viktigheten av gode forelesninger, laboratorieøvelser og ekskursjoner. Studenttallet ved IMT har økt kraftig de siste årene, og jeg mener vi må jobbe aktivt for å gi dem det samme gode tilbudet som vi som var del av mindre studentkull har hatt. 
 • Torbjørn Mehl, Stipendiat

  • Stilling: Stipendiat
  • Utdanning: Våren 2014 fullførte jeg en master i Miljøfysikk og fornybar energi ved IMT, NMBU. Fokuset i masteroppgaven var karakterisering av solceller ved bruk av hyperspektral avbildning. Dette er også tema for phd-arbeidet jeg nå er i gang med.
   Jeg har en cand.mag. grad fra UiO i anvendt og industriell matematikk. PPU tok jeg ved Høgskolen i Østfold i tillegg til videreutdanning av lærere i fysikk ved UMB i perioden 2009 – 2011.
  • Yrkeserfaring: Jeg har jobbet åtte år som lærer i videregående skole. Før dette jobbet jeg i flere år i BioPrint, med applikasjonsutvikling rundt en fingeravtrykksensor.

  • Organisasjonserfaring/råd/styrer etc. Relevante tillitsverv og/eller ledererfaring:
   Jeg kjenner godt til hvilket ansvar og forpliktelser det er å sitte i et styre. Jeg satt i flere år i styret i Kaja Barnehage, hvorav det siste året som styreleder. Siden 2013 har jeg hatt verv som meddommer i Follo Tingrett og jeg sitter også som vararepresentant i Kontrollutvalget i Vestby kommune.

  • Hvorfor vil du bli styremedlem?
   Jeg mener at min lange erfaring fra yrkeslivet, erfaring fra styreverv og gode kjennskap til NMBU og IMT gjør meg til en god representant for de midlertidig ansatte.

  • Hva ser du som de viktigste utfordringene for instituttstyret? 
   Jobbe for langsiktige strategier og bruke disse aktivt som styringsverktøy for instituttets arbeid, både faglig og for arbeidsmiljø.

Kandidater til instituttstyret - IMV

IMV - Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger

 • Leif Ståle Håland, Forsker/Førsteamanuensis

  • Utdanning: PhD NMBU
  • Yrkeserfaring: Bioforsk/NIBIO siden 2008 (etter PhD)

  • Organisasjonserfaring/råd/styrer etc. Relevante tillitsverv og/eller ledererfaring:
   Har tidligere vært PhD-representant ved instituttstyre, samt vært leder for Norsk Limnologisk Forening.

  • Hvorfor vil du bli styremedlem?
   For aktivt å kunne bidra i diskusjoner som direkte angår IMV i årene som kommer

  • Hva ser du som de viktigste utfordringene for instituttstyret?
   Jeg ser for meg en tøffere fremtid med stadig mer konkurranse fra andre forskningsinstitusjoner. IMV må derfor fremstå som et profilert og samlet institutt. Å ha en tydelig faglig profil, samt godt definerte og fremtidsretta satsingsfelt, vil være viktig for å bli sett på som et sterkt faglig institutt. Med det blir vi også bedre rustet til å være med å definere nasjonale/internasjonale satsingsområder, samt at vi blir bedre til å posisjonere oss i kampen om midler og ressurser i årene som kommer.
 • Ivan Dragicevic, Stipendiat

  • Stilling: Stipendiat
  • Utdanning: Bachelorgrad i Kjemisk ingeniør, Mastergrad i Kjemi, Universitet i Sarajevo, Bosnia-Hercegovina, B&H
  • Yrkeserfaring:
   - 2008-2012, Overingeniør/Forskningsassistent, Undervisning og forskning – forskjellige prosjekter, på Universitet i Mostar, B&H
   - 2012-2015, Forsker, Forskningsprosjekter i organisk kjemi, på Institutt Ruder Boskovic, Kroatia
   - 2015 - i dag, Stipendiat på Norges miljø-og biovitenskapelige universitet, NMBU, Norge

  • Organisasjonserfaring/råd/styrer etc. Relevante tillitsverv og/eller ledererfaring:
   - 2014-2015, Bilateral prosjektkoordinator for faggruppe på Institutt Ruder Boskovic, Kroatia
   - 2014-2015, Medlem ved Forskningsutvalget for unge forskere på Institutt Ruder Boskovic, Kroatia
  • Hvorfor vil du bli styremedlem?
   Jeg ønsker å bli medlem av instituttstyret fordi det gir meg muligheten til å få vite mer om ledelse og økonomisk flyt av IMV. Beslutninger som blir gjort i styret påvirker hovedfunksjoner i instituttet selv. Jeg anser midlertidig ansatte som en viktig del av instituttet, spesielt siden de fleste av disse stillingene er reservert for unge forskere og doktorgradsstudenter. Jeg tror at dette vervet er en unik mulighet til å informere og være i stand til å gi noen forslag som vil bli fokusert på for å forbedre instituttets kvalitet som et attraktivt arbeidsmiljø for alle ansatte.
  • Hva ser du som de viktigste utfordringene for instituttstyret?
   Instituttstyret er en av de viktigste organene i en hver forskning institusjonen. Jeg ser viktigheten av konstant utvikling, men også ytterligere forbedring av eksisterende potensialet innen instituttet. Jeg tror at mer må gjøres for å bedre forskningsvilkår i forskningsgruppene for nyankomne studenter og ansatte. Det er nødvendig med hjelp som sikrer bedre integrasjon i arbeidsforhold ved IMV og generelt i det norske samfunnet. Instituttstyret er det beste stedet for å ta initiativ til ulike tiltak som kan brukes til å utvikle gode arbeidsforhold. Disse kan deretter presenteres i de ulike forskningsgrupper for å sikre lik partisipasjon av alle ansatte i den videre utvikling. Jeg tror at mer av dette burde bli gjort. I dag har IMV et stort behov å samle seg om felles interesser på svært viktige spørsmål som strategi for forskning, utvikling, samarbeid med norske selskaper og andre utfordringer. Instituttstyret bør ha en sentral rolle i den kommende prosessen.

Kandidater til instituttstyret - INA

INA - Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger

 • Mari Steinert, Stipendiat

  • Stilling: Phd i Økologi
  • Utdanning: Master i Økologi
  • Yrkeserfaring:
   - Rådgiver kommunikasjonsavdelingen, SA, NMBU 2010-2015
   - Avdelingsingeniør Naturhistorisk museum, UiO 2009-2010
  • Organisasjonserfaring/råd/styrer etc. Relevante tillitsverv og/eller ledererfaring:
   - Medlem i Velferdskomiteen på INA, 2015
   - Prosjektleder på div. prosjekter som rådgiver i KA, NMBU 2010-2015
   - Styremedlem i Forskningstorget i Oslo og Forsker grand prix 2013-2014, 1 år
   - Styremedlem Senter for Utvikling og miljø, UiO 2007-2008, 1 år
   - Arrangementssjef Studentsamfunnet i Ås, 2004-2005, 1 år

  • Hvorfor vil du bli styremedlem?
   Jeg har en positiv oppfatning av INA som institutt og kunne gjerne tenke meg å engasjere meg mer på min arbeidsplass og bidra til å fremme de midlertidig ansattes ønsker og interesser i instituttstyret.
  • Hva ser du som de viktigste utfordringene for instituttstyret?
   Instituttstyret må jobbe aktivt for et godt arbeidsmiljø, god integrering av nye Phd-studenter og andre nytilsatte, tilrettelegge for fellesskap og kunnskapsdeling på instituttet, opprettholde gode og levende faggrupper, være konkurransedyktige og produsere forskning av høy kvalitet, jobbe for synliggjøring og formidling av forskningen på instituttet, tilby ettertraktede studieprogrammer og undervisning på høyt nivå.
 • Walid Mustapha, Stipendiat

  • Stilling: PhD-stipendiat i fornybar energi
  • Utdanning: Master i skogbruk fra Københavns Universitet.
  • Yrkeserfaring: Hjelpelærer i FORN310
  • Organisasjonserfaring/råd/styrer etc. Relevante tillitsverv og/eller ledererfaring:
   INA Instituttstyret – Vara – 2015
   De Skovbrugsstuderendes Juletræssalg – Kasserer – 2011 - 2013
  • Hvorfor vil du bli styremedlem?
   Da jeg allerede har vært medlem av instituttstyret som vara, er jeg bekjent med hva som skjer på instituttet og hvilken rolle instituttstyret spiller. Med denne erfaringen i bagasjen, er det lettere for meg å sette meg inn i nye problemstillinger i styret og samtidig bli hørt. Siden de midlertidig ansatte ivaretar en sentral del av forskningsaktivitetene på INA, er det i INAs interesse at vi er inkludert i beslutningsprosessen. Om jeg blir valgt, vil jeg jobbe for å sikre de midlertidig ansattes vilkår på INA for å sikre INAs fremtid.       
  • Hva ser du som de viktigste utfordringene for instituttstyret?
   De neste årene blir spennende og utfordrende for INA. Med økende konkurranse om forskningsmidler og varierende samfunnsbehov for forskning og utdanning, er det instituttstyrets oppgave å treffe hensiktsmessige beslutninger for å forbli relevante i det globale forskningsmiljøet og for å bidra til positiv samfunnsutvikling. Samtidig må INA definere rollen sin i det nyt fakultetet og bidra til å sikre tverrfaglig samarbeide på tvers av instituttene.