Meny
Valg 2016
Kandidater til suppleringsvalg VetBio

Kandidater Fakultetsstyret VetBio - Suppleringsvalg

 

Kandidater til suppleringsvalg VetBio

Runa Rørtveit

Arbeidssted (institutt):
Institutt for sport- og familiedyrmedisin (SportFaMed)

Stilling:
Førsteamanuensis, midlertidig stilling. Stillingen omfatter klinisk arbeid og studentundervising på smådyrklinikken, samt prosjektbasert forskning.

Utdanning:
Jeg er utdannet veterinær fra NVH i 2007, og har en doktorgrad i veterinærmedisin fra 2015, avlagt ved institutt for basalfag og akvamedisin (BasAm), NMBU.

Yrkeserfaring:
Etter endt veterinærstudium jobbet jeg noen år på private smådyrklinikker før jeg i 2010 startet på doktorgradsstudiet ved BasAm. Etter avlagt doktorgrad har jeg vært i min nåværende midlertidige stilling ved SportFaMed.

Organisasjonserfaring/råd/styrer etc. Relevante tillitsverv og/eller ledererfaring:
Styremedlem i Stiftelsen nvh-barnehagen (fra mai 2014 til d.d.)

Hvorfor vil du bli styremedlem?
Jeg er spesielt opptatt av trygghet og forutsigbarhet for midlertidig ansatte, og ønsker å representere denne gruppen i fakultetsstyret. Min bakgrunn som midlertidig ansatt, både fra klinikk og forskning (stipendiatstilling), gir meg gode forutsetninger for å representere bredden av de midlertidig ansatte ved fakultetet.

Hva ser du som de viktigste utfordringene for fakultetsstyret?
Fakultetet står foran store utfordringer i flyttesaken. Vi må jobbe for å beholde fakultetets kompetanse og kvalitet innen undervisning og forskning gjennom denne prosessen.

Kari Olli Helgesen

Arbeidssted (institutt): 
Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi (MatInf)

Stilling:
Postdoktor

Utdanning:
Veterinær fra NVH, doktorgrad fra NMBU

Yrkeserfaring:
Postdoktor og stipendiat ved NMBU, førsteinspektør i Mattilsynet, fiskeveterinær i Alta kommune og privatpraktiserende veterinær i Finnmark

Organisasjonserfaring/råd/styrer etc. Relevante tillitsverv og/eller ledererfaring:
Tillitsvalgt for Den norske veterinærforening (DNV) ved MatInf, styremedlem i DNV Oslo og Akershus, styremedlem i Norske redningshunder Finnmark distrikt og leder for Veterinærmedisinsk studentutvalg

Hvorfor vil du bli styremedlem?
Jeg ønsker å være en sterk og uredd stemme for midlertidige ansatte i fakultetsstyret. Vi er en gruppe med mange muligheter til å forme vår egen framtid, men samtidig en sårbar gruppe hvis framtidige karrierer til en viss grad er overlatt til tilfeldigheter.

Hva ser du som de viktigste utfordringene for fakultetsstyret?
Dette fakultetet står ovenfor en stor omstilling i forhold til flytting av deler av virksomheten, og utfordringene ligger i å beholde kvaliteten i arbeidet som gjøres i dag samtidig som flyttingen planlegges og gjennomføres. 

Kari Olli Helgesen

Work location:
Institute for food safety and infection biology (MatInf)

Position:
Postdoctoral researcher

Education:
Cand. Med. Vet. from NVH, PhD from NMBU

Work experience:
Postdoctoral researcher and PhD-student at NMBU, Inspector for Norwegian Food Safety Authority, fish health veterinarian in Alta kommune and veterinarian in private practice


Organizational experience / advice / controls etc. Relevant appointments and / or management experience:
Union representative at MatInf for The Norwegian Veterinary Association, board member of The Norwegian Veterinary Association Oslo and Akershus, board member of Norwegian Search and Rescue Dogs Finnmark and leader of the Veterinary students association

Why do you want to be member of the Board?
I want to be a strong and fearless voice for the temporary employees at Vetbio. We are a group of employees with the possibilities of creating our own future, but also vulnerable as our future careers to a certain extent are left to chance.

What do you see as the main challenges for the board?
Moving much of the faculty in near future challenge the board to facilitate for employees to remain the quality of their work, at the same time as the relocation process is planned and carried out.

Published 19. januar 2016 - 13:01 - Updated 21. januar 2016 - 16:02