Valg 2014

Kandidater til Fakultetsstyret - Fakultet for miljøvitenskap og teknologi (Miljøtek)

 • Stipendiat Christian Bianchi Strømme

  Arbeidssted (institutt):
  Institutt for Naturforvaltning

  Stilling:
  Stipendiat

  Utdanning:
  Bachelor i biologi, Master i Generell Økologi

  Organisasjonserfaring/råd/styrer etc. Relevante tillitsverv og/eller ledererfaring:

  • Studentrepresentant i Forskningsnemda (FoN) ved UMB, 2009-2010
  • Studentrepresentant i Forskningsutvalget (FU) ved INA,  2011-2012
  • Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte i FU ved INA, 2012-2013

  Hvorfor vil du bli styremedlem?
  Det er særdeles viktig at de strukturelle endringene NMBU gjennomgår ikke medfører unødige belastninger for gruppen ansatte jeg er del av. Ettersom midlertidig vitenskapelig ansatte utgjør sentrale ledd i forskningsvirksomheten ved NMBU, vil det være i NMBUs interesse at denne gruppen er medvirkende i beslutningsprosesser som omfatter Miljøtek så vel som hele NMBU.

  Hva ser du som de viktigste utfordringene for fakultetsstyret?
  Tilførselen av et ekstra organisatorisk ledd for NMBU, altså fakultetet, har vært omstridt siden de første stegene i sammenslåingsprosessen. Instituttene ved NMBU er av ulik størrelse og har ulike behov og fasiliteter. Et fungerende fakultetsstyre skal ikke være en administrativ belastning for instituttene og heller ikke redusere instituttenes evne til selvstyring. Det skal sette rammer for den samlede virksomheten til de konstituerende instituttene med den hensikt at forskning og undervisning får best mulig vilkår utifra gjeldende omstendigheter. Videre skal instituttene kunne styre seg selv utifra egne prioriteringer.

 • Stipendiat Torbjørn Mehl

  Arbeidssted (institutt):
  IMT

  Stilling:
  Stipendiat

  Utdanning:
  Våren 2014 fullførte jeg en master i Miljøfysikk og fornybar energi ved IMT, NMBU. Fokuset i masteroppgaven var karakterisering av solceller ved bruk av hyperspektral avbildning. Dette er også tema for phd-arbeidet jeg nå er i gang med.
  Jeg har en cand.mag. grad fra UiO i anvendt og industriell matematikk. PPU tok jeg ved Høgskolen i Østfold i tillegg til videreutdanning av lærere i fysikk ved UMB i perioden 2009 – 2011.

  Yrkeserfaring:
  Jeg har jobbet åtte år som lærer i videregående skole. Før dette jobbet jeg i flere år i BioPrint, med applikasjonsutvikling rundt en fingeravtrykksensor.

  Organisasjonserfaring/råd/styrer etc. Relevante tillitsverv og/eller ledererfaring:
  Jeg kjenner godt til hvilket ansvar og forpliktelser det er å sitte i et styre. Jeg satt i flere år i styret i Kaja Barnehage, hvorav det siste året som styreleder. Siden 2013 har jeg hatt verv som meddommer i Follo Tingrett og jeg sitter også som vararepresentant i Kontrollutvalget i Vestby kommune.

  Hvorfor vil du bli styremedlem?
  Jeg mener at min lange erfaring fra yrkeslivet, erfaring fra styreverv og gode kjennskap til NMBU og IMT gjør meg til en god representant for de midlertidig ansatte.

  Hva ser du som de viktigste utfordringene for fakultetsstyret?
  Jobbe for at instituttene får økonomisk mulighet til å nå sine strategimål. Jobbe for gode nok økonomiske rammer for instituttene.

 • Forsker Dag Anders Brede

  Arbeidssted (institutt): 
  Isotoplaboratoriet, Department of Environmental Sciences (IMV), Centre for Environmental Radioactivity (CERAD)

  Stilling: 
  Forsker

  Utdanning:
  Etatsutdnning, Forsvaret 1992-94
  Cand Scient, NLH 1994-2000
  Ph.D UMB 2000-2004
  Post Doc. UMB 2004-2007

  Yrkeserfaring:
  Yrkesbefal; 1992-94
  Ph.D, Post Doc og Forsker her ved universitetet; 2000-

  Organisasjonserfaring/råd/styrer etc. Relevante tillitsverv og/eller ledererfaring:
  Vararepresentant  midlertidige ansatte til styret IMV 2014-
  Tilsettingsutvalget IMV 2014
  Ansattes representant til CERAD styret 

  Hvorfor vil du bli styremedlem?
  Jeg har jobbet ved universitetet i 15 år og synes fortsatt at forskning er spennende, gøy og utfordrende. Jeg har sett og erfart sterke og svake sider ved vårt universitet. Jeg ønsker å bruke av min erfaring til å påvirke Ph.D, Post Doc og midlertidig ansatte forskere sine muligheter og hverdag.

  Hva ser du som de viktigste utfordringene for fakultets styre?
  Fakultetets viktigste utfordring er å være attraktiv for studenter. Vi må være konkurransedyktige sammenlignet med andre universiteter og høyskoler som satser på miljøvitenskaplige studier. Fakultet bør spille en sentralrolle for at vi skal forbli i toppsjiktet i miljøforskning i Norge.

 • Stipendiat Kristin Forfang

  Arbeidssted (institutt):
  IMT

  Stilling:
  Stipendiat

  Utdanning:
  MSc Bioteknologi fra NTNU

  Yrkeserfaring:
  Sommerstudent hos Borregaard AS forskningsavdeling

  Organisasjonserfaring/råd/styrer etc. Relevante tillitsverv og/eller ledererfaring: Fagkomitemedlem i Tekna Biotek

  Hvorfor vil du bli styremedlem?
  For å kunne bidra til å skape en helhetlig strategi for fakultetet, både når det gjelder forskning og undervisning. Jeg ønsker også å klargjøre hvilke ressurser vi har tilgjengelig på fakultetet og på den måten skape større samarbeid mellom instituttene og ulike enheter.

  Hva ser du som de viktigste utfordringene for fakultetsstyret?
  Å legge til rette for forskning i god internasjonal standard samt øke innovasjon knyttet til fakultetets målområder. 

Kandidater til Fakultetsstyret - Fakultet for Samfunnsvitenskap (Samvit)

 • Stipendiat Kristine Lien Skog

  Arbeidssted (institutt):
  Institutt for Landskapsplanlegging

  Stilling:
  Stipendiat, jordvern og arealplanlegging

  Utdanning:
  Master i Naturforvaltning, INA, NMBU (Cand.agric)

  Yrkeserfaring:
  Jeg har arbeidet på NMBU i to år. Jeg hadde ansvar for revisjon av studietilbudet. Deretter arbeidet jeg med et kvalitetssikringssystem for å ivareta studentenes læringsmiljø, samt omorganisering for å delegere mer myndighet til instituttene.

  De siste ti årene har jeg arbeidet med evaluering av miljø- og landbrukspolitikk i Riksrevisjonen, blant annet om biologisk mangfold, konsesjonsbehandling av vind- og vannkraft, forvaltning av beiteressurser i Finnmark og implementering av klimapolitikk. Jeg har også vært nasjonal ekspert på miljørevisjon i EUs revisjonsrett, og har hatt ansvar for veiledning og kurs i mål- og resultatstyring.

   

  Organisasjonserfaring/råd/styrer etc.
  Fra tiden på NMBU:

  • Studentrepresentant i kollegiet på NMBU (Tidl. NLH, 1997-1998)
  • Medlem i studierevisjonskomiteen på INA (1997)
  • Leder i Naturforvalterlaget (1997)
  • Høgskolerådet (1996-1997)

  I Riksrevisjonen:

  • Hovedtillitsvalgt for Naturviterne (2006-2008, 2012-2014)
  • Styremedlem i Akemikerne (2012-2014)

  For øvrig:

  • Styreleder and styremedlem i Kaja Barnehage (2004-2009)
  • Leder i Ås SV (2010-)
  • Styremedlem i Nordre Follo Renseanlegg (2011-)

  Hvorfor vil du bli styremedlem?
  Det ville vært spennende å få innblikk i hvordan NMBU har utviklet seg. Jeg har lyst til å arbeide for å styrke instituttene, de ansattes og studentenes rettigheter.

  Hva ser du som de viktigste utfordringene for fakultetsstyret?
  Det er viktig å sikre de gode arbeidsbetingelser for alle ansatte og studenter på instituttene våre. ILP har særlig utfordringer med kontorlokaler og undervisningsrom. Som representant for de midlertidig ansatte vil jeg ha spesielt fokus på stipendiatenes arbeidsvilkår. Det ville også vært spennende å se på samarbeidsmuligheter på tvers av instituttene. 

 • Stipendiat Tom Erik Sønsteng Henriksen

  Arbeidssted (institutt):
  Handelshøyskolen NMBU

  Stilling:
  Stipendiat

  Utdanning:
  PhD Finans, Handelshøyskolen ved NMBU (2014- )
  M.Sc Økonomi og Administrasjon, Handelshøyskolen ved NMBU (2012-2014)
  B.Sc Finans, Handelshøyskolen BI (2009-2012)

  Yrkeserfaring:
  Handelshøyskolen ved NMBU, Øvingslærer BUS220 og BUS320 (2014- )
  WilService AS, Konsulent & Administrativ Assistent (2007-2014)
  Handelshøyskolen ved NMBU, Øvingslærer BUS220 (2013)
  Sæter og Holmlia Servicenter AS, Servicemedarbeider (2002-2007)
  Luftforsvaret, Korporal og grenader i saniteten (2006-2007)

   Organisasjonserfaring/råd/styrer etc.:

  • Bølerskrenten Borettslag, Tillitsvalgt (2012)
  • Hellerud og Manglerud videregående skole, Elevrådsrepresentant (2002-2005)

  Hvorfor vil du bli styremedlem?
  Jeg vil bidra til å gjøre det beste for fakultetet jeg tilhører.
  Jeg vil være ett bindeledd mellom studenter, institutt og fakultet, samt være en talsperson for Handelshøyskolens ansatte og studenter.
  Vil ta del i viktige beslutninger som har stor påvirkning for ansattes og studenters hverdag.

  Hva ser du som de viktigste utfordringene for fakultetsstyret?
  Finne felles satsningsområder som kan høste synergier mellom de forskjellige instituttene i fakultet, og med det bidra til økt forskning, forståelse og samarbeid.

 • Stipendiat Ellen Stenslie

  Arbeidssted (institutt):
  Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric

  Stilling:
  Stipendiat innen miljø og entreprenørskap

  Utdanning:
  Bachelor i økonomi og administrasjon, spesialisering organisasjon og ledelse (HiST),
  Internasjonal politikk og globalisering (NTNU)
  Master of Science in International Environmental Studies  (UMB) Utveksling til Storbritannia og Uganda.

  Yrkeserfaring:
  Konsulent og prosjektleder i skogbransjen
  Forretningsutvikler fornybar energi i klimakvotemarkedet (India)
  Har også jobbet med samfunnsansvar og miljø innen NGO-sektoren.

  Organisasjonserfaring/råd/styrer etc.:
  Representant for midlertidig ansatte i Fakultetsstyret Samvit
  PhD-representant i NMBUs forskningsutvalg og Etikkutvalg Studentrepresentant i Noragrics utdanningskomite og studentparlamentet ved UMB
  Tidl. styremedlem i Frogner Venstre
  Aktiv i AIESEC (internasjonal studentorganisasjon)

  Hvorfor vil du bli styremedlem?
  Det siste året som representant for midlertidig ansatte i Fakultetsstyret for Samvit har gitt solid innsikt og anledning til å delta i viktige prosesser for å utvikle universitetet og fakultetet. Jo mer jeg har arbeidet med økonomi og strategi, jo mer interessert har jeg blitt i å arbeide videre med de utfordringene vi har. Jeg er opptatt av å videreutvikle et moderne fakultet som speiler diversiteten både innenfor fakultetet og på universitetet. Jeg er sterkt motivert, og mener jeg har et kunnskapsgrunnlag som gjør at jeg kan fortsette å arbeide for midlertidig ansatte.

  Hva ser du som de viktigste utfordringene for fakultetsstyret?
  Å jobbe videre for å sikre midlertidige ansattes interesser, for eksempel forutsigbarhet, kvalitet i arbeidsoppgaver og bred kompetanseutvikling (også for stipendiater). Midlertidig ansatte på mange måter er en uutnyttet ressurs, og jeg opptatt av å arbeide for økt integrasjon mellom faste og midlertidig ansatte. Det bør også fokuseres på økt samarbeid ift. PhD programmene, for å kunne tilby et attraktivt og helhetlig tilbud til kandidater.

  Å balansere forskjellige interesser, godt representere alle instituttene, og fungere som et viktig bindeledd mellom de forskjellige nivåene innenfor universitetet. Fakultetet bør fortsette å fremme sine institutters interesser når det gjelder f.eks. byggemasse og strategiske midler.

  Å bygge effektive institusjonelle strukturer og rutiner i en ny organisasjon, for å sikre godt samarbeid, informasjonsflyt og å unngå unødvendig byråkrati. Fakultetets aktiviteter bør ha en logisk og hensiktsmessig funksjon for NMBU.

  Å sikre tverrfaglighet og samarbeide på tvers av naturvitenskap og samfunnsvitenskap i et samfunnsvitenskapelig fakultet, spesielt i forhold til NMBUs strategiske satsningsområder som miljø, bioøkonomi og mat. Fakultetet bør arbeide for å promotere samfunnsfaglig forskning innenfor disse områdene.

  Kommunikasjon og informasjon for å videre bygge NMBU som et attraktivt studiested og arbeidsplass for både studenter, faste og midlertidig ansatte.

Kandidater til Fakultetsstyret - Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap (Vetbio)

 • Førsteamanuensis Kristin Olstad

  Arbeidssted (institutt/avdeling/senter):
  Institutt for sports- og familiedyrmedisin, Seksjon for hestesjukdommer

  Stilling:
  Førsteamanuensis

  Utdanning:
  1999: Bachelor of Veterinary Science (BVSc), autorisert veterinær,
  2003: britisk sertifikat i veterinærradiologi (CertVR),
  2008: Philosophiae doctor (PhD).
  For øvrig også: 1993: norsk hovslagerkurs, og 1994: britisk ridelærer tilsvarende norsk trinn 1 (BHSAI).

  Yrkeserfaring:
  assistentveterinær i 5 måneder ved Willesley Equine Clinic, assistentveterinær i 18 måneder assistent ved Liphook Equine Hospital og spesialistkandidat i billeddiagnostikk i 27 måneder ved Universitetet i Bristol, samtlige tre ansettelsesforhold i England. Deretter doktorgradsstipendiat ved NVH fra 2004-2008; førsteamanuensis ved samme institusjon siden da.

  Organisasjonserfaring/råd/styrer etc. Relevante tillitsverv og/eller ledererfaring:
  2009: vara-representant (med aktiv rolle pga svangerskapspermisjon) i styret i lokallaget i Forskerforbundet ved NVH,
  2011-2013: representant for de midlertidig ansatte styret ved NVH

  Hvorfor vil du bli styremedlem?
  Jeg vil gjerne følge og påvirke styringen av det nye universitetet. Jeg er opptatt av at institusjonen skal møte krav fra KD, oppfylle samfunnsoppdraget og nå de mål den setter seg selv på best mulig måte. Jeg vil at forvaltningen av universitetets ressurser skal være hensiktsmessig, rettferdig og transparent. Jeg vil at institusjonen skal tilby fokuserte, relevante og kvalitetssikrede utdanningsløp. Jeg vil at institusjonen skal ha klare mål, en tydelig strategi for å nå dem og at det derfor skal være synlig for ansatte og studenter hvor de passer inn. Jeg er motstander av byråkrati for byråkratiets skyld og særlig dersom det går ut over kjerneoppgaver. Jeg er tilhenger av forbedringskultur, dvs. stadig streben etter å gjøre en bedre, snarere enn en god nok, jobb.

  Hva ser du som de viktigste utfordringene for fakultetsstyret? 
  Etter mitt syn er de tre viktigste utfordringene for fakultetsstyret ved VetBio som følger:

  1. Å ikke miste påvirkningskraften i byggeprosessen og Prosjekt Campus. Jeg samarbeider med forskere ved SLU og har fått omvisning og innsikt i problemstillinger med de nye byggene der. Det er et stort ansvar å skulle bygge for flere milliarder skattekroner, og slik jeg ser det er det billigere å prøve å forebygge snarere enn å rette opp problemer etter at de har oppstått.

  2. VetBio er det største og mest sammensatte fakultetet. Det er en spesifikk utfordring at selv om alle er institutter ved et universitet så er forutsetningene for hvert av de 7 fakultetene i VetBio ganske forskjellige. Enkelte fakulteter har mange studenter og lite forskning, ved andre er det stikk motsatt. Det er en ikke uvesentlig utfordring å styre de 7 instituttene under en paraply på en måte slik at de respektive instituttenes styrker og svakheter blir sett og hørt uten at noen føler seg urettferdig behandlet.

  3. Vi må ta vare på vår utmerkede Dekan. Han jobber hardt og gjør en strålende jobb og trenger all den støtte og back-up han kan få. Han har legitimitet i begge leire og er vårt viktigste verktøy i denne sammenslåingsprosessen. Hvis du ser ham på den ene eller andre Campusen så oppfordrer jeg deg til å smile til ham og si takk for en glimrende jobb. 

 • Forsker Daniel Straume

Fakultetsstyret -  Fakultet for miljøvitenskap og teknologi (Miljøtek):

Miljøtek  - Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger (fire kandidater)

Arbeidssted

Kjønn

Navn

Stilling

Foreslått av

INA

M

Christian Bianchi Strømme

Stipendiat

Velgerne

IMT

M

Torbjørn Mehl

Stipendiat

Velgerne

IMV

M

Dag Anders Brede

Forsker

Nominasjonskomite

IMT

K

Kristin Forfang

Stipendiat

Nominasjonskomite

 

Fakultetsstyret - Fakultet for Samfunnsvitenskap (Samvit)

Samvit - Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger (tre kandidater)

Arbeidssted

Kjønn

Navn

Stilling

Foreslått av

ILP

K

Kristine Lien Skog

Stipendiat

Velgerne

HH-NMBU

M

Tom Erik Sønsteng Henriksen

Stipendiat

Velgerne

Noragric

K

Ellen Stenslie

Stipendiat

Velgerne

Fakultetsstyret - Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap (Vetbio)

Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger (to kandidater)

Arbeidssted

Kjønn

Navn

Stilling

Foreslått av

Adamstua

SportFaMed

K

Kristin Olstad

Førsteamanuensis

Nominasjonskomite

Ås - IKBM

M

Daniel Straume

Forsker

Nominasjonskomite

Published 31. oktober 2016 - 17:49 - Updated 23. mai 2017 - 19:26

Fakultetsstyrene ved  Miljøtek og Samvit

(Fakultetsstyrene ved Vetbio, se nedst på sida.)

Det skal veljast ein fast- og ein vararepresentant til fakultetsstyrene.

Sjå reglane i valreglementet §§ 8 punkt 1b og 10 om stemmerettskategoriar og om plikt til å ta i mot val, § 24 valbarheit og § 25 om forslag på kandidatar.

Forslag sendes til nominasjonskomiteen ved Miljøtek på e-post til agot.aakra@nmbu.no og nominasjonskomiteen ved Samvit på e-post til inger-lise.labugt@nmbu.no

Nominasjonsskjema fin du nedst i artikkelen.

Nominasjonskomiteane skal også arbeide aktivt og kan på sjølvstendig grunnlag nominere kandidatar. For meir informasjon om nominasjonskomiteen og arbeidet, sjå valreglementet § 3.

 

Nominasjonskomité for val ved Fakultet for miljøvitskap:

Professor Manfred Heun, INA (leiar)

Professor Tone Birkemoe, INA 

Professor Gunnhild Riise, IMV 

Professor Knut Kvaal, IMT

Overingeniør Irene Eriksen Dahl, IMV

 

Sekretær: Ågot Aakra (INA)

 

Nominasjonskomité for val ved Fakultet for samfunnsvitskap:

Professor Annegreth Dietze-Schirdewahn (leiar)

Rådgjevar Ingunn Bohmann, Noragric

Førsteamanuensis Sigurd Rysstad, HH-NMBU

Førsteamanuensis Einar A Hegstad, ILP

Postdoc Frode Sundnes, Noragric 

 

Sekretær: Inger Lise Labugt (HH-MBBU)

 

Fakultetsstyret ved Vetbio

Det skal veljast ein fast- og ein vararepresentant til fakultetsstyret.

Etter særreglane for to campusperioden er valresultatet frå valet i 2013 delvis førande for dette valet, ved at den faste representanten skal vera frå Campus Adamstua og vararepresentanten frå Campus Ås. (sjå valreglementet § 18 nr 4 og styringsreglementet for NMBU pkt 1.)

Sjå reglane i valreglementet §§ 8 punkt 1b og 10 om stemmerettskategoriar og om plikt til å ta i mot val, § 24 om valbarheit og § 25 om forslag på kandidatar.

Forslag sendes til nominasjonskomiteen på e-post: marit.westby@nmbu.no

Nominasjonsskjema fin du her

Nominasjonskomiteen skal også arbeide aktivt og kan på sjølvstendig grunnlag nominere kandidatar. For meir informasjon om nominasjonskomiteen og arbeidet, sjå valreglementet § 3.

Nominasjonskomité for val ved Fakultet for veterinærmedisin og biovitskap:

Professor Knut Egil Bøe, IHA (leiar)

Ingeniør Haakon Aaen, ProdMed

Professor Bjørg Egelandsdal, IKBM

Professor Erling Olaf Koppang, BasAm

Førsteamanuensis Ellen Skancke, SportFaMed

 

Sekretær:  Marit Irene Westby

 

Published 31. oktober 2014 - 9:49 - Updated 23. mai 2017 - 19:26