Valg til fakultetsstyrene

Den som har stemmerett ved et valg, kan klage over feil som er begått ved valget. Klage må fremsettes overfor valgstyret senest tre dager etter at resultatet av valget er kunngjort, se nærmere informasjon i Valgreglementets § 16 Klage.

Følgende er valgt til fakultetsstyrene:

Fakultet for biovitskap
Valgresultater
Valgprotokoll

Fakultet for landskap og samfunn
Valgresultater
Valgprotokoll

Veterinærhøgskolen
Valgresultater
Valgprotokoll

Handelshøgskolen
Valgresultater
Valgprotokoll

Fakultet for miljøvitskap og naturforvalting
Valgresultater
Valgprotokoll

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitskap
Valgresultater
Valgprotokoll

Fakultet for realfag og teknologi
Valgresultater
Valgprotokoll

Resultater i studentvalgene
Valgresultater
Valgprotokoll

Published 7. desember 2016 - 13:08 - Updated 23. mai 2017 - 19:10

Er du nominert men ikke kan finne din presentasjon på listen, vennligst kontakt Håkan Vik, POA

Published 16. november 2016 - 10:12 - Updated 21. mars 2017 - 13:41

Tidsplan for gjennomføring av vala

Rektor har fastsatt at vala skal vera gjennomført innan 7. desember 2016.

Valstyret har fastsatt fyljande tidsplan for gjennomføring av nominasjonsprosessane og vala:

9. november

Frist for å sende inn kandidatforslag til nominasjonskomiteane

11. november

Nominasjonskomiteanes frist for å levere kandidatforslaga til valstyret

15. november

Valstyret har behandla og godkjent kandidatforslaga

16. november

Kandidatane er kunngjorde på internsidene

16. – 29. nov.

Nominasjonskomiteane arrangerer eventuelle valmøte

30. nov - 5. des.

Dei elektroniske vala vert gjennomføret i valportalen

6. desember

Valstyret behandlar og godkjenner valresultata

7. desember

Valresultata er kunngjort

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Vedtatt av universitetsstyret 8. september 2016

Nominasjonskomitear frå hausten 2016 

Published 18. oktober 2016 - 13:36 - Updated 21. mars 2017 - 13:42

§ 23 Sammensetning av fakultetsstyrene

Fakultetsstyret har 11 medlemmer:

  • styreleder (med ekstern tilknytning)
  • fire medlemmer i undervisnings- og forskerstillinger, med varamedlemmer
    • derav en fra gruppen midlertidig ansatte dersom denne gruppa, med varamedlem dersom denne gruppa utgjør mer enn 25 prosent av de ansatte i undervisnings- og forskerstillinger
  • ett medlem i teknisk- og administrativ stilling, med varamedlem
  • to studentmedlemmer med varamedlemmer
  • tre medlemmer med ekstern tilknytning

Varamedlemmer settes opp i rekkefølge, se også § 9 for interne medlemmer.

Ved oppnevning av eksterne styremedlemmer for perioden 2014 til 2017, skal minst ett av medlemmene komme fra et av de andre fakultetene ved NMBU.

Ved valg til fakulteter der det er institutter på begge campus, følges framgangsmåten for valg av interne styremedlemmer som beskrevet i § 18.

For mer informasjon, se Valgreglement for NMBU for valgperioden 2014-2017, Kapittel 4: Valg til fakultetsstyret

Published 13. august 2014 - 13:17 - Updated 23. mai 2017 - 19:28

Liste over valg