Universitetsstyret

Det skal veljast både ein fast- og ein vararepresentant til universitetsstyret.

Valg 2014

Universitetsstyret - Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger 

Arbeidssted

Kjønn

Navn

Stilling

Foreslått av

Adamstuen (BasAm)

K

Caroline Piercey Åkesson

Klinikkveterinær

Velgerne

Adamstuen (ProdMed)

K

Camilla Kielland

Post doktor

Nominasjonskomité

Ås (HH-NMBU)

K

Torun Sæther Fretheim

Stipendiat

Nominasjonskomité

Published 31. oktober 2016 - 17:49 - Updated 23. mai 2017 - 19:26

Presentasjon av kandidater til valg av representanter til universitetsstyret for NMBU for perioden 1.1.2015 til 31.12.2015.

 • Klinikkveterinær Caroline Pircey Åkesson

  Arbeidssted (institutt):
  BasAm

  Stilling:
  Klinikkveterinær

  Utdanning:
  Veterinær 1997 ved Sveriges Lantbruksuniversitet, PhD 2011

  Yrkeserfaring:
  Kom til NVH og seksjon for Anatomi og patologi i 2005, etter å ha jobbet i smådyrpraksis, og veterinærpatolog ved Veterinærinstituttet. Fortsatt ved seksjonen som underviser og forsker etter PhD-studiene. Som patolog har erfaring fra et svært sentralt fagområde med utstrakt samarbeid og kontaktflate til så vel klinikk som basal- og parakliniske fag.

  Organisasjonserfaring/råd/styrer etc. Relevante tillitsverv og/eller ledererfaring:
  Kjenner forskning, undervisning og administrative forhold ved NMBU. Sitter per i dag i instituttstyret ved BasAm, og har erfaring i verv fra tilsettingsråd, UFE og Forskerforbundet lokalt.

  Hvorfor vil du bli styremedlem?
  Er ryddig, effektiv og resultatorientert, og interessert i å bidra til fornuftige avgjørelser.

  Hva ser du som de viktigste utfordringene for universitets-/fakultets/instituttstyret?
  Å samordne enhetene og samtidig ha de ansatte med i prosessen, som er utrolig viktig for å bevare kunnskapen og kvaliteten i Universitetet.

 • PostDoc Camilla Kielland

  Arbeidssted:
  NVH/Prodmed/Stasjonærklinikken/Forskningsgruppe svin

  Stilling:
  Post doc

  Utdanning:
  Doctor of Veterinary Medicine (DVM), PhD

  Yrkeserfaring:
  Storfepraktikker, klinikkveterinær, underviser, doktorgrad innen dyrevelferd hos melkeku, seniorrådgiver i statens landbruksforvaltning (forskningsmidler)

  Organisasjonserfaring/råd/styrer etc. Relevante tillitsverv og/eller ledererfaring:
  Styremedlem (2 år) og leder for Oslo og Akershus veterinærforening (2 år), leder for Iladalen VII borettslag (2 år), styremedlem for midlertidig ansatte i NVH styret (1 år), sekretariat for styret for fondet for forskningsmidler over landbruksprodukter (FFL) og for forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) (2 år). Observatør i programstyret for Natur og næring i Norges forskningsråd (NFR) (1 år).

  Hvorfor vil du bli styremedlem?
  Hovedårsaken til gjenvalg er at jeg mener det er veldig viktig med kontinuitet i den perioden vi går inn i nå. Til nå har det vørt en del administrative tiltak som må på plass, mens det fremover vil bli viktig å sørge for at vi får et godt nivå på forskning, undervisning og arbeidsmiljø. Jeg tror jeg kan bidra til dette ved å bli gjenvalgt. Videre er det viktig med personer i styret som har kunnskap om både forskning og tidskrevende undervisning ( for eksempel klinikkarbeid)

  Hva ser du som de viktigste utfordringene for universitetsstyret?
  Jeg anser at de viktigste utfordringene for universitet styret blir å ivareta de ansattes og studentenes interesser etter sammenslåing, og samtidig nå de faglige mål som det nye universitet har. 

 • Stipendiat Torun Sæther Fretheim

  Arbeidssted (institutt):
  Handelshøyskolen

  Stilling:
  Stipendiat

  Utdanning:
  Økonomi og administrasjon - siviløkonom

  Hvorfor vil du bli styremedlem?
  Jeg ønsker å bidra til at NMBU fremstår som et ledende universitet innenfor forskerutdanning og forskningsproduksjon. Å være god på disse områdene begynner slik jeg ser det med god personalpolitikk, og jeg vil jobbe for å skape forutsigbare arbeidsforhold for midlertidig ansatte.

  Hva ser du som de viktigste utfordringene for universitetsstyret:
  Jeg er prinsipielt av den mening at et styre skal arbeide som et kollegium – og ikke som et organ der medlemmene representerer hver sin gruppe eller hvert sitt fag. Følgelig vil jeg jobbe for at NMBU skal løftes nasjonalt og internasjonalt som et universitet som:

  • Leverer høyere utdanning av høy kvalitet på alle fagområder som inngår i NMBUs portefølje
  • Leverer god forskning som publiseres i de respektive fagenes ledende publiseringskanaler
  • Formidler sin utdanning og forskning på en langt bedre og mer offensiv måte enn hva som er tilfellet i dag

Etter særreglane for to campusperioden er valresultatet frå valet i 2013 delvis førande for dette valet, ved at den faste representanten skal vera frå Campus Adamstua og vararepresentanten frå Campus Ås. (sjå valreglementets § 18 nr 4 og styringsreglementet for NMBU pkt. 1.)

Sjå reglane i valreglementet §§ 8 punkt 1 b og 10 om stemmerettskategoriar og om plikt til å ta i mot val, § 19 om valbarheit og § 20 om forslag på kandidatar.

Forslag sendes til nominasjonskomiteen på e-post: heidi.blom@nmbu.no

Nominasjonskomiteen skal også arbeide aktivt og kan på sjølvstendig grunnlag nominere kandidatar. For meir informasjon om nominasjonskomiteen og arbeidet, sjå valreglementet § 3.

Nominasjonsskjema fin du nedst i artikkelen.

Den sentrale nominasjonskomiteen består av:

 

Professor Tor Einar Horsberg (leiar)

Førstekonsulent Janne Pedersen

Professor Ole Gjølberg

Student Lasse Hjelle

Student Ingrid Wigestrand

 

Sekretær: Heidi Blom (POA)

Published 31. oktober 2014 - 9:35 - Updated 31. oktober 2014 - 12:21