Nominasjon til universitetsstyre

Suppleringsval mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstillingar i Universitetsstyret 26.08.2016

Camilla Kielland, som er medlem for dei mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstillingar i Universitetsstyret, har gått over i ei fast stilling ved universitetet. Det må difor arrangerast eit suppleringsval for å få valt ein ny representant.