Bli med i Universitetsdemokratiet! Valg våren 2022/ Spring Election 2022

Det skal velges ett medlem med vara til hvert av styrene. Studentene gjennomfører også valg denne våren.

Nominasjonsprosessene

Ansatte, sentral nominasjonskomite og fakultetsvise nominasjonskomiteer skal nominere kandidater til valget. Ansatte kan nominere kandidater i sin egen stemmerettsgruppe. Stemmerettsgrupper ved NMBU er (se § 8 og 11 i valgreglementet):

a. fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger

b. midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger

c. ansatte i tekniske eller administrative stillinger

d. studenter

Det er ansatte i kategori b. som kan nominere og stille til valg denne våren.

For nominasjon av kandidater til US kontaktes sekretær for sentral nominasjonskomite. For nominasjon av kandidater til fakultetsstyrer kontaktes sekretær for nominasjonskomite ved det aktuelle fakultetet. Benytt nominasjonsskjema og send dette til sekretæren i den aktuelle nominasjonskomite, se oversikt over komiteene her.

Istedenfor underskrifter er det mulig å legge ved epostbekreftelse fra fem personer som støtter kandidaturet som fremmes. Se reglene i Valgreglementet § 8 og § 9 om stemmerettskategorier og om hvem som er valgbar og har plikt til å ta imot valg.

Nominasjonskomiteene sitt arbeid er regulert i Valgreglementet § 3. Nominasjonskomiteene skal på selvstendig grunnlag arbeide aktivt for å få fram kandidater og ta imot forslag til kandidater til valget av medlemmer i styrene. ​​​​​​​

  • Frist for innsending av forslag til sentral nominasjonskomite for valg til US: Torsdag 10.3
  • Frist for innsending av forslag til fakultetsvise nominasjonskomiteer for valg til fakultetsstyrer: Torsdag 7.4  

Informasjon om valgstyret, nominasjonskomiteer, valgreglement, annonsering av valg og fremgangsmåte ved elektronisk valg er å finne på https://www.nmbu.no/om/valg. 

Presentasjon av kandidatene

Kandidatene vil bli presentert fortløpende på nettsidene for valg ved NMBU etter at valgstyret har godkjent kandidatene. Når godkjenning av kandidatene er klart vil dette annonseres på intranett.

Tidspunkt for gjennomføring av valget

  • Valget til Universitetsstyret vil foregå: Fredag 25.3 til fredag 1.4 kl.12
  • Valget til fakultetsstyrene vil foregå: Onsdag 27.4 til onsdag 4.5 kl. 12

Revisjon av reglementet

Valgreglementet er under revisjon og behandles av US i mars. Det kan dermed oppstå noen endringer i reglementet, men ikke noe som i stor grad påvirker vårens valg. Det vil informeres mer om dette.

Studentvalg

Studentene skal også velge kvinnelige medlemmer til universitetsstyret og fakultetsstyrene. Mer informasjon om studentvalgene finner dere på Studentdemokratiet sine nettsider.

Ved spørsmål eller behov for mer informasjon, ta kontakt med valgstyrets sekretariat: ina.grepperud@nmbu.no

 

Join the 2022 Election!

Employees in temporary teaching and research positions shall nominate candidates to the University Board and the faculty boards for the period of 1.8.2022 – 31.7.2023. Use your opportunity to nominate a candidate who will be directing NMBU into the future.

Election of candidates
One member of the temporary staff in teaching and research positions (with deputy member) shall be elected to each faculty board and to the University Board.

Nomination of candidates
Anyone entitled to vote may elect any elected person from his/her own voting group, This election that is employees in temporary teaching and research positions. The proposal shall be promoted to the nomination committee and must be signed by at least five voters from the same voting group. No-one can propose more candidates than the number of candidates (with deputies) to be elected in the individual voting group. Instead of signatures you can send email-confirmations by 5 persons. 

Nominees can be nominated with this form sent to the contact person/secretary for the relevant nomination committee, click here to see the overview of who to contact for the different nominations.

  • Nomination deadline for the University Board: Thursday March 10th
  • Nomination deadline for the Faculty Boards: Thursday April 7th

Schedule for the election

Election of representatives from and among the employees in temporary teaching and research positions will be carried out:

  • University Board: Fri March 25th – Friday Apr 1st
  • Faculty Boards: Wed Apr 27th – Wed May 4th

More about the election can be found in this link.

The students will also elect members of the boards this spring. More information here.

For any questions about the election, please feel free to contact the secretary for the election board: ina.grepperud@nmbu.no

Published 23. February 2022 - 14:02 - Updated 23. February 2022 - 14:02