Utdanningsprisen

Utdanningsprisen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Utdanningsprisen

Vedtekter

Formål: Formålet med prisen er å stimulere og motivere fagmiljøene ved universitetet til å arbeide systematisk med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine og motivere fagmiljøene ved universitetet til å bli mer opptatt av arbeid med utdanningskvaliteten. Utdanningskvalitet er her et uttrykk for totalkvalitet som omfatter studiekvalitet, styringskvalitet og relevans. Prisen utdeles etter nominasjon for tiltak som igangsetter vedvarende aktiviteter knyttet til heving av utdanningskvalitet.

Utdanningsprisen tildeles annet hvert år, vekselvis med forskningsprisen. Prisen er på 100 000,-, og pengepremien skal benyttes til å videreutvikle tiltaket som ligger til grunn for pristildelingen. Instituttet skal rapportere om bruken av pengepremien i sine årsrapporter. Prisen ledsages av et diplom med et sammendrag av begrunnelsen for tildelingen.

Prisen tildeles av universitetsstyret etter innstilling fra en komité på seks medlemmer. Komiteen oppnevnes av rektor og skal bestå av tre vitenskapelige ansatte (en fra hvert fakultet), to studenter og en ekstern fagpedagog. De vitenskapelig ansatte og den eksterne fagpedagogen oppnevnes for tre år, mens studentrepresentantene oppnevnes for et år. Studiedirektøren er sekretær for komiteen.

Prisen kan tildeles en person eller en gruppe personer fra ett eller flere institutter ved NMBU. Kandidater til prisen kan foreslås av tilsatte og studenter ved NMBU. Forslag skal omfatte:

1. Tiltak som ligger til grunn for søknaden. Dette må være forankret i problemstillinger som er nyskapende og som har betydning for, og fokuserer på, utvikling av utdanningskvaliteten. Prisen kan tildeles for fremragende arbeid innenfor ett eller flere områder. Søknaden må dokumentere samarbeid mellom studenter, fagpersonale og andre aktuelle aktører både i planleggings-, gjennomførings- og oppfølgingsfasen.

2. Det må fremkomme dokumentasjon av tiltakets nærhet til teori og praksis, og hvorledes en i arbeidet gjør seg nytte av relevant kompetanse og kunnskap på det aktuelle fagområdet. Søknaden må inneholde en beskrivelse og vurdering av tiltaket og hvordan resultatet av arbeidet med tiltaket kan tenkes å bli videreført og overført til andre.

3. En anbefaling fra dekan.

Dersom bedømmelseskomitéen ikke finner en verdig vinner, blir ikke prisen delt ut.

Frist for innlevering av forslag er 15. mars. Prisen deles ut på NMBUs årlige konferanse.

Published 31. oktober 2016 - 18:06 - Updated 23. mai 2017 - 19:15