Informasjon til nye studentmedlemmer

 

Sakslister og saksfremlegg legges ut på nettet senest 5 dager før møtedato, og utvalgets medlemmer får normalt beskjed når sakspapirene er lagt ut. Opplysninger om tid og sted står oppgitt i sakspapirene. Det vil bli gitt beskjed dersom evenuelle saksdokumenter er unntatt offentligheten.  

Møtebøker legges ut på nettet etter endt møte, men SU får anledning til å gi kommetarer/rettelser til møteboken i neste møte. SUs årsplan ligger på nettsiden, og er et arbeidsdokument som oppdateres fortløpende.

Det utarbeides arbeidsavtale mellom studentene i utvalget og studieavdelingen, og avtalen fylles ut i to eksemplar. Denne må være signert før lønn kan utbetales. Gjennom denne kontrakten skrives det også under på taushetserklæring.

Etter vedtak fra Universitetsstyret, honoreres studentrepresentanter i NMBUs utvalg med 184,00 pr møtetime (for hver påbegynte time), samt to timer forberedelse pr møte. Feriepenger er inkludert i denne satsen. Videre gis det godtgjørelse for pågåtte arbeidstimer når studentene oppnevnes i ulike arbeidsgrupper og styringsgrupper.

Timelister kan sendes direkte til studieutvalgets sekretær på e-post. Timelistene må inneholde oversikt over aktuelle møtedatoer, antall timer pr møtedato samt dato og timer for forberedelse (det foreligger ingen mal). Lønn utbetales den 12. hver måned, og frist for innlevering av timelister for lønnskjøring er den 20. mnd før.

Attest for verv i utvalget kan fås ved henvendelse til studieutvalgets sekretær.

Published 31. oktober 2016 - 17:58 - Updated 18. august 2017 - 10:50