Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)

Medlemmer av NMBUs Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) er oppnevnt av Universitetsstyret ved NMBU. RSA skal være et strategisk rådgivende organ for NMBUs ledelse.

Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)

NMBUs råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) skal fungere som et strategisk råd (advisory board) som skal utfordre NMBUs ledelse og gi innspill til implementering av NMBUs strategier.

  1. NMBUs råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) er et rådgivende forum for NMBUs ledelse.
  2. RSA skal behandle forslag til strategi for økt samarbeid mellom universitetet og arbeidslivet. Strategien legges fram for Universitetsstyret. Strategien skal blant annet beskrive hvordan kontakten med arbeidslivet på utøvende nivå kan organiseres ved NMBU.
  3. Rådet skal gi NMBU råd og innspill til utdanningsprofil, inkludert etter- og videreutdanning, og utdanningens kobling til forskning, innovasjon og entrepenørskap.
  4. Rådets skal ha et overordnet nasjonalt og internasjonalt perspektiv knyttet opp mot samfunnsoppdraget til NMBU.
  5. Rådet skal ha  5-7 medlemmer, derav 1 student. NMBU representeres ved rektor. Det er fra 5-6 eksterne representanter fra forvaltning, næringsliv og organisasjoner.

 Antall møter i året blir ca. 1-2

Published 3. mai 2017 - 12:47 - Updated 7. november 2019 - 8:35