Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)

NMBUs råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) skal fungera som eit strategisk råd (advisory board) som skal utfordra NMBUs leiing og gi innspel til implementering av NMBUs strategiar.

Rådet skal gi NMBU råd og innspel til utdanningsprofil, inkludert etter- og vidareutdanning, og utdanninga si kopling til forsking, innovasjon og entrepenørskap.

Rådet skal ha eit overordna nasjonalt og internasjonalt perspektiv knytta opp mot NMBU sitt samfunnsoppdrag.

 

Published 3. mai 2017 - 12:47 - Updated 6. April 2022 - 15:00