Mindre LMU-tiltak

 1. Studentenes arbeidsutvalg og studieavdelingen markedsfører utlysingen. Sum som lyses ut vil variere fra år til år avhengig av sanksjonsgebyrer ilagt fakultetene. Årlig frist for å fremme søknader er normalt 1. oktober. Dersom det ikke er tilstrekkelig med søknader kan det bli ny utlysning.
 2. Studenter, studentgrupper, studentenes arbeidsutvalg eller fakultetenes studieutvalg ved NMBU kan fremme søknader om forslag til mindre læringsmiljøtiltak. Søknader sendes til studentenes arbeidsutvalg. Det er følgende kriterier for søknadene:
  1. Prosjektet skal fremme læringsmiljøet for alle eller for en gruppe studenter ved NMBU, for eksempel fysiske tiltak, ergonomiske tiltak, psykososiale tiltak m.m.
  2. Forslag om fysiske tiltak må være i bygninger eller utearealer tilknyttet NMBU på Campus Ås eller Campus Adamstuen (ikke for eksempel samfunnet, studentboliger eller arealer som tilhører frittliggende institusjoner)
  3. Dersom det søkes om tiltak som krever oppfølging i form av driftsmidler, vedlikehold eller renhold (for eksempel datamaskiner som skal driftes, programvare som krever årlige lisenser, hvitevarer som trenger renhold osv) så må tiltaket være avklart mot de respektive enheter som følger opp tiltaket.
 3. Søknaden skal begrunnes og forventet effekt av tiltaket skal beskrives. Kostnad for tiltaket bør estimeres.
 4. Studentenes arbeidsutvalg foretar en rangering av søknadene sammen med eiendomsavdelingen og studieavdelingen, og sender dette til studiedirektøren som forbereder endelig sak for LMU.
 5. LMU vedtar endelig prioritering av søknadene og tildeler midlene med forutsetning at prosjektene gjennomføres etter en kvalitetssikring av studieavdelingen eller andre aktuelle enheter i administrasjonen/fakultetene.

Fra og med 01.01.2018 beregnes gebyr etter følgende modell:

 1. Gebyr ilegges på grunnlag av antall arbeidsdager sensuren er forsinket.
 2. Ordningen beregnes som dagsbøter beregnet pr student pr. arbeidsdag. Gebyret fastsettes til 20 kr pr student pr arbeidsdag.
 3. Gebyret begynner å løpe dersom sensur ikke foreligger tre dager etter sensurfrist (fra dag 4), men gebyr beregnes da fra første dag etter sensurfristen.
 4. Minstebeløp for gebyr er uansett 1000,-.
 5. Helligdager og arbeidsdager i romjulen telles ikke i beregningsmodellen
 6. Gebyr beregnes for emner med skriftlig eksamen, langsgående eksamen og fornyet prøve (konte).

Gebyr beregnes pr kalenderår. Datagrunnlaget for gebyret fra forrige år beregnes i april/mai, og gebyrsum legges inn i budsjett som vedtas i juni. Utlysning av eventuelle midler vil skje høsten etter, og eventuelle tiltak iverksettes det kommende året.

 

Published 10. mai 2017 - 14:52 - Updated 9. mars 2020 - 15:31