LMU 2017

Dato SaksnrSaksdokumenter SakstittelMøtebok Kommentar/status
01.03.17SaksdokumenterMøtebok
2/17Møteplan 2017
3/17Årsrapport LMU 2016
4/17Sanksjoner forsinket sensur 2016 og mindre LMU-titlak. Status
5/17Større LMU-titlak 2017 - justeringer i prosjekt 
6/17Campus-plan NMBU - orientering og videre prosess
7/17Årsrapport studentpresten 2015. Orienteringssak
8/17HMS for studenter - oppfølging av sak. Orienteringssak
9/17Implementering av nytt LMS. Orienteringssak
10/17Digital eksamen - evaluering av pilot. Orienteringssak
11/17Referat lokalt LMU Adamstuen
12/17Regelverk utleie rom NMBU
13/17Tiltaksplan 2017 -2018 Universell utforming og tilrettelegging. Status arbeidsgruppe
31.05.17 SaksdokumenterMøtebok
16/17Tiltaksplan 2017-2018. Universell utforming og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne
17/17Sanksjoner forsinket sensur - forslag til ny beregningsmodellTilrår ny modell fra 17/18
18/17Mindre LMU-tiltak 2017
19/17Kontrakt om masteroppgave - revisjon av kontrakt
20/17Orientering om hvilerom i Ur
21/17Orientering om SLP og Fellesbygget - tilrettelegging for digitalisering
22/17Orientering om SiÅs markedsundersøkelse 2017
23/17Orientering om seminar om psykisk helse, Adamstuen
24/17Orientering om Eiendomsavdelingens byggeprosjekter i 2017/2018
25/17Orientering om erfaringer fra digital eksamen vår 2017
26/17Orientering - referat fra lokalt LMU Adamstuen
27.09.17SaksdokumenterMøtebok
29/17Større LMU-tiltak 2018
30/17Studentombud NMBU
31/17HMS for studenter
32/17Meld Avvik, Si fra ved NMBU
33/17Orientering om aktiviteter tilknyttet Verdensdagen for psykisk helse 
34/17Orientering om digital eksamen. Status og veien videre
35/17Orientering om Ordning for hvilerom i Urbygningen
36/17Orientering status byggeprosjekter 2017
05.12.17SaksdokumenterMøtebok
39/17Egenevaluering av læringsmiljøutvalget  
40/17sikresiden.no og Si Fra - videre arbeid
41/17Møteplan 2018
42/17Nytt personverndirektiv - muntlig orientering
43/17Status tiltaksplan Universell utforming og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne
44/17Studentombud ved NMBU - status prosess
45/17Status prosjekt campus - muntlig orientering
46/17SHoT-undersøkelsen 2018
Published 3. mars 2017 - 15:52 - Updated 24. januar 2018 - 13:07