LMU 2016

Dato Saksnr Saksdokumenter Sakstittel Møtebok Kommentar/status
30.03.16 Saksdokumenter Møtebok
2/15 Årsrapport LMU 2015
3/15 Mindre LMU-tiltak 2016
4/15 Strategisk campusplan of større LMU-tiltak - drøftingssak
5/16 Disponering og flytteprosess, Urbygningen
6/16 Årsrapport studentpresten 2015
7/16 Oppfølging SHoT - kurs i regi av helsestasjonen og SiÅs 15/16
8/16 Samlokaliseringsprosjektet
9/16 Skisse til program LMU-seminar
06.06.16  Saksdokumenter Møtebok
12/16 Større LMU-tiltak 2017
13/16 LMU-seminar høsten 2016
14/16 Muntlig orientering v/studentpresten
15/16 Muntlig orientering v/faddergeneralen
16/16 Status større og mindre LMU-tiltak 2016
17/16 Referat lokalt LMU, Adamstuen
18/16 Muntlig orientering om Campusplanen v/Kristin Kreul
14.09.16 Seminar - fremtidens læringsarena   
26.10.16 Saksdokumenter - møtet avlyst  
30.11.16 Saksdokumenter Møtebok
21/16 LMUs sammensetning etter ny organisasjonsmodell
22/16 Tiltaksplan 16/17, Universell utforming og tilrettelegging for studneter med nedsatt funksjonsenve ved NMBU
23/16 Miljøstrategi for NMBU
24/16 LMU-seminar høsten 2016 - oppsummering og diskusjon
25/16 Urbygningen - noen erfaringer fra prøvedriftsfasen
26/16 Implementering av nytt LMS ved NMBU
27/16 Digital eksamen - pilotgjennomføring
28/16 HMS for studenter - notat til rektor
29/16 Mindre LMU-tiltak 2016 - kort status
30/16 Universellforum 29.11.16: Universell utforming av læring og undervisning  
Published 8. juni 2016 - 23:07 - Updated 23. mai 2017 - 19:14