LMU 2015

Dato
Saksnr
Saksdokumenter
Sakstittel
Møtebok
Kommentar/status
04.03.15 Saksdokumenter Møtebok
2/15 Status oppfølging av SHoT-undersøkelsen LMU tok saken til orientering og ba om videre oppfølging fra de institutter som ikke har fulgt opp
3/15 Mindre LMU-tiltak 2015 Ilagt gebyr for 2014 redusert til 10 % av sum. 150 000 overføres til mindre tiltak 2016, og det blir ingen utlysning av mindre tiltak i 2015
4/15 Handlingsplan for Universell utforming og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne ved NMBU LMU vedtok plan og ga studiedirektøren fullmakt til å følge opp tiltak innen IKT-området
5/15 Status LMU-tiltak 2014 LMU tok saken til orientering og vedtok å forskuttere 600 000 av midler 2016 til 2015. Midlene brukes til å oppgradere flere auditorier ved Adamstuen
6/15 Erfaringsutveksling med helsestasjonen i Ås Diskusjonssak
7/15 Årsplan 2015 - prioritering av saker Diskusjonssak
8/15 Møtereferater fra lokalt LMU - Adamstuen Orienteringssak
9/15 Status Urbygningsprosjektet Orienteringssak
10/15 Årsrapport fra studentpresten ved SiÅs 2014 Orienteringssak
27.05.15  Program for seminar
Fellessseminar med Arbeidsmiljøutvalget om hvordan NMBU berøres av statsbyggs byggeprosjekter 
09.06.15 Saksdokumenter Møtebok
12/15 LMUs Årsrapport 2014 Årmelding godkjent. For neste årsrapport ber LMU om en mer integrert årsmelding for begge campus
13/15 Tilbakemeldingssystem for studenter - klager og avvik Innspill til det videre arbeidet
14/15 Oppfølging SHoT Orienteringssak
15/15 Forslag om lesesaler på IHA - innspill fra studenter Prorektor følger opp saken
16/15 Oppsummering av fellesseminar med AMU Positive tilbakemdlinger fra alle parter
17/15 Møtereferater fra lokalt LMU - Adamstuen Orienteringssak
16.09.15 Saksdokumenter Møtebok
20/15 LMU-tiltak 2016
21/15 Tilbakemeldingssystem for studenter - klager og avvik
22/15 Gebyr ved forsinket sensur Endring av beregningsmodell
23/15 Møtereferat fra lokalt LMU, Adamstuen Orientering
24/15 Status ulike prosjekt og tiltak Orientering
25/15 Status oppfølging SHoT, IKBM og IMT Orientering instituttrapporter
01.12.15 Saksdokumenter Møtebok
28/15 Status mindre LMU-tiltak, utlysning 2016
29/15 Avvikssystem, nye nettsider og HMS for studenter
30/15 Status tiltaksplan universell utforming, ksu-systemt
31/15 LMU 2016, sammensetning og møteplan
32/15 Referat lokalt LMU, Adamstuen Orientering
33/15 BygdeBike-prosjekt Orientering
34/15 Studiebarometeret 2015 Orientering
35/15 Læringssenteret Orientering
36/15 Verdisetting av studenten - åpent møte 8. desember Orientering
37/15 Oppfølgingsrapport IHA, SHoT Orientering instituttrapporterMedlemmer høst 2015

Prorektor Halvor Hektoen
Økonomi og eiendomsdirektør  Siri-Margrethe Løksa
Dekan Øystein Johnsen
Leder for teknisk avdeling Kjersti Sørli Rimer
Nestleder studentenes au (leder)   Mariya Khanamiryan
Leder studentenes au Pål Adrian Ryen
Velferdsansvarlig studentenes au Kristiane Brathagen
Leder SiÅs Per Fredrik Nordhov Medlemmer vår 2015

Prorektor Halvor Hektoen
Økonomi og eiendomsdirektør  Siri-Margrethe Løksa
Dekan Øystein Johnsen
Leder for teknisk avdeling Kjersti Sørli Rimer
Nestleder studentenes au (leder)   Ingrid Wigestrand
Leder studentenes au Lasse Hjelle
Velferdsansvarlig studentenes au Kristiane Brathagen
Leder SiÅs Hans Olav D. Kristiansen 

 

Published 14. juli 2015 - 15:10 - Updated 2. juni 2016 - 15:26