Mandat

Mandat for Læringsmiljøutvalget ved UMB:

Universitetsstyret har det overordnede ansvaret for å sikre studentenes læringsmiljø. Læringsmiljøutvalget (LMU) har det operative ansvar for kvalitetssikringssystemet, og skal bidra til at Universitetsstyret er i stand til å ivareta sitt overordnede ansvar (jmf Universitets- og Høgskolelovens § 4-3, punkt 1 og 3). LMU har delegert myndighet fra Universitetsstyret til å fatte vedtak i saker som vedrører læringsmiljøet og som ikke er av overordnet strategisk karakter, slik Studienemnda har i fagpolitiske saker.

Published 24. February 2014 - 11:22 - Updated 23. mai 2017 - 19:45